http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo-izba2.jpg

Witamy na stronie internetowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.
Zachęcamy do częstych odwiedzin.
Życzymy miłego zwiedzania.AKTUALNOŚCI


ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁAT W 2023 R.

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLAGU

PKO Bank Polski 

17 1020 1752 0000 0202 0278 5301

1. WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ W 2023 R.

Zgodnie z Uchwały nr 18 oraz 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału w odniesieniu do osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacenia składek (nie dotyczy pielęgniarki lub położnej zatrudnionej na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego, a także umowy zlecenie) w tym równiej pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z okręgowego rejestru pielęgniarek lub okręgowego rejestru położnych – wysokość składki wynosi 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego.

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2023 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2022 r. wyniosło 6965,84 zł.

Wobec powyższego wysokość składki dla osób wymienionych powyżej wynosi 52,24 zł miesięcznie.

2. DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA

Zgodnie z art. 105 ust 1. ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. 2022, poz. 633 ze zm.)

Wpis do rejestru pielęgniarki zamierzającej wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej podlega opłacie wynoszącej:

1) 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru – w przypadku lekarza, pielęgniarki lub fizjoterapeuty – zaokrąglonej w górę do pełnego złotego.

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2023 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2022 r. wyniosło 6652,73 zł.

Wobec powyższego opłata od wpisu wynosi 134,00 zł.

Natomiast zgodnie z art. 105 ust. 2. Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz.U.2018.2190 t.j.) zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty, o której mowa w ust. 1.

Wobec powyższego opłata od zmiany wpisu wynosi 67,00 zł.

3. WNIOSEK O WPIS/WPIS ZMIANY DANYCH DO REJESTRU PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Zgodnie z art. 76 ust 5. ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. 2022, poz. 2702) wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe podlega opłacie w wysokości 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2023 w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2022 r. wyniosło 6652,73 zł.

Wobec powyższego opłata od wpisu wynosi 400,00 zł.

4. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA ZAŚWIADCZENIE O POSIADANIU KWALIFIKACJI ZGODNYCH Z MINIMALNYMI WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z PRZEPISÓW PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ

Zgodnie z art. 51a ust. 4 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. 2022, poz. 2702) wydanie zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji zgodnych z minimalnymi wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz że posiadany dyplom potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje pielęgniarki lub położnej wynikające z prawa Unii Europejskiej pobiera się opłatę w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), obowiązującego w roku wydania zaświadczenia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz. U. 2022, poz. 1952) minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3490,00 zł.

Wobec powyższego opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 104,70 zł.

Pismo w sprawie wysokości opłat w 2023 r.

Tekst jednolity uchwał Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału

OBOWIĄZEK SPRAWOZDAWCZY PRAKTYK ZAWODOWYCH

Centrum e-Zdrowia informuje:

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U.2022 poz. 459 z późn.zm) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie Programu badań statystycznych statystyki publicznej  na rok 2022 (Dz.U. poz. 2303 z późn.zm.) wszystkie praktyki zawodowe mają obowiązek złożenia sprawozdań statystycznych będących we właściwości Ministerstwa Zdrowia.  Dlatego też przypominamy o wywiązaniu się z obowiązku i zachęcamy do złożenia sprawozdań w Systemie Statystyki
w Ochronie Zdrowia. Wszystkie niezbędne informacje związane z dostępem do Systemu jak i samymi sprawozdaniami znajdują się na stronie: https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/systemy-it/system-statystyki-w-ochronie-zdrowia, a dostęp do Systemu znajduje się na stronie: https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html

Pismo-do-Izb-zawodowych

Pismo do praktyk zawodowych – załącznik

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W VIII OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ – PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE – NOWE WYZWANIA

W imieniu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur w Olsztynie, Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Pediatrycznych oraz Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie  serdecznie zapraszamy do udziału w VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 

 PIEPLĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE – NOWE WYZWANIA

która odbędzie się w dniach 19 – 20 czerwca 2023 r. w Hotelu Willa Port w Ostródzie.

Karta uczestnictwa

RAZEM ODBUDUJEMY SZPITAL W IZIUM – SAMORZĄDY ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO DLA UKRAINY

Samorządy zawodowe zrzeszone w Porozumieniu Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego prowadzą zbiórkę pieniędzy na rzecz odbudowy Szpitala w Izium w Ukrainie. Centralny Szpital Miejski w Izium był największą placówką medyczną w okupowanym obwodzie charkowskim. Podczas zdobywania miasta przez wojska rosyjskie zniszczono cztery bloki operacyjne i intensywnej terapii, zniszczono lub rozkradziono sprzęt medyczny.

Zbiórka prowadzona jest na portalu zrzutka.pl: https://zrzutka.pl/zygdc2 pod hasłem „Razem odbudujemy szpital w Izium – Samorządy Zawodów Zaufania Publicznego dla Ukrainy”.

Zbiórka prowadzona będzie przez najbliższe trzy miesiące.

TRWA NABÓR NA BEZPŁATY KURS SPECJALISTYCZNY „PIELĘGNOWANIE PACJENTA DOROSŁEGO WENTYLOWANEGO MECHANICZNIE”

KOMUNIKAT

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu informuje,  że trwa nabór na bezpłatny kurs specjalistyczny

„PIELĘGNOWANIE PACJENTA DOROSŁEGO WENTYLOWANEGO MECHANICZNIE”

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI: 04.02.2023 r. – 22.03.2023 r

Kod kursu: PDMW/2/Elbląg – zapisy poprzez system SMK.

Kurs realizowany będzie w ramach projektu nr POWR.07.01.00-00-0004/22 pn. „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych” w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

KOMUNIKAT MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE ZMIAN W WYKAZIE WYBOTÓW MEDYCZNYCH NA ZLECENIE

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie zmian w wykazie wyrobów medycznych na zlecenie informujący o wprowadzeniu od 1 stycznia 2023 r. zmianach w zakresie refundacji wyrobów medycznych na zlecenie – komunikat dostępny na stronie Ministerstwa Zdrowia  pod linkiem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ministra-zdrowia-w-sprawie-zmian-w-wykazie-wyrobow-medycznych-na-zlecenie

W związku z powyższym, informujemy również, że w celu prawidłowego wystawiania zleceń po 1 stycznia 2023 r. systemy gabinetowe za pośrednictwem których wystawiane są zlecenia, wymagają niezbędnych aktualizacji.

WAŻNE OGÓLNOPOLSKIE BADANIE ANKIETOWE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Szanowne Koleżanki! Szanowni Koledzy!

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zaprasza do wzięcia udziału w ankiecie, której celem jest zbadanie i analiza sytuacji w zawodach pielęgniarki i położnej. Jest to zarazem pierwszy projekt badawczy, który skierowany jest do członków naszego samorządu.

Ankieta pt. „Stan pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce” jest próbą odpowiedzi na wiele pytań.

KLIKNIJ I WYPEŁNIJ ANKIETĘ!

Chcemy poznać Wasze motywacje do podjęcia zawodu w przeszłości, a także te, które sprawiają, że wykonujecie go obecnie. Zapytamy o Waszą sytuację zawodową: o wynagrodzenia, miejsca pracy, satysfakcję z wykonywanej pracy, a także o czas, jaki na nią poświęcacie.

Stawiamy na transparentność i otwartą dyskusję, dlatego będą także pytania o ocenę działań Samorządu i oczekiwania wobec Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Będzie także możliwość wypowiedzi na temat nowych uprawnień i kompetencji, jakie pojawiły się w ostatnim czasie. Wszystkie te kwestie są niezwykle ważne dla rozwoju i przyszłości naszych zawodów, dlatego prosimy o jej wypełnienie.

Pamiętajcie – każda ankieta ma znaczenie, bo przynosi rzetelne informacje o aktualnym stanie środowiska pielęgniarskiego i położniczego. Jest jeszcze jeden powód, dla którego warto wziąć udział w badaniu. Jego wyniki posłużą nam do rozmów z osobami i instytucjami decydującymi o ochronie zdrowia w Polsce, a więc także o sytuacji naszych zawodów. Będą dla nas istotnym argumentem w prowadzeniu negocjacji o lepszą przyszłość pielęgniarek i położnych.

Ankieta jest anonimowa – jej wypełnienie zajmie Wam nie więcej niż kilkanaście minut. Na wypełnione ankiety czekamy do 27 stycznia 2023 roku.

Raport z ankiety zostanie opublikowany na stronie NIPiP.

KLIKNIJ I WYPEŁNIJ ANKIETĘ!
Zapraszamy do wypełnienia ankiety!

NRPiP interweniuje u Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w sprawie pielęgniarek systemu

NRPiP zwróciła się do wszystkich 16 wojewodów w sprawie wyegzekwowania na podległych podmiotach leczniczych właściwej interpretacji przepisów ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, tj. objęcie pielęgniarek systemu, które posiadają tytuł specjalisty w określonej ustawowo dziedzinie pielęgniarstwa, współczynnikiem pracy 1,02 lub 1,29 zgodnie z nowelizacją ww. ustawy.

Pismo Prezes NRPiP kierowane do Pana Artura Chojeckiego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie pielęgniarek systemu.

WARTO WIEDZIEĆ

W dniu 21 grudnia br. w Dzienniku Ustaw ogłoszono tekst jednolity ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.  Ukazało się również oczekiwane od kilku miesięcy rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, Prawo wykonywania zawodu położnej, Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, Ograniczone prawo wykonywania zawodu położnej.

Dziennik Ustaw 2022 r., poz. 2702 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 2710 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, Prawo wykonywania zawodu położnej, Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, Ograniczone prawo wykonywania zawodu położnej.