http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2020/02/logo-nowymail-1.png

Druki do pobrania

WAŻNY KOMUNIKAT

SZANOWNI PAŃSTWO,

Koleżanki i Koledzy

W dniu 16 marca 2021 r. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu podjęła uchwałę nr 401/VII/2021 w sprawie zaprzestania udzielania pomocy finansowej w sytuacji zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 dla członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia czyli od dnia 16 marca 2021 r. Z tym też dniem nie będą już przyjmowane wnioski o udzielenie wsparcia finansowego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.

Jednocześnie informuję, że dla osób które będą chorowały na COVID-19 w dalszym ciągu istnieje możliwość korzystania z zapomóg losowych przyznawanych na podstawie obowiązującego Regulaminu, składając wniosek do Komisji Socjalno-Bytowej działającej przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.

Tym samym osoby, u których przebieg choroby będzie ciężki nie pozostaną bez wsparcia ze strony samorządu.

Przewodnicząca ORPiP w Elblągu

Halina Nowik


Opiniowanie sposobu podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki/położne realizujące świadczenia medyczne

Wzory wniosków o zaopiniowanie sposobu podziału dodatkowych środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych:

Wzór dla świadczeniodawców PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ – okres opiniowania 01.01.2021 – 30.06.2021r

 Wzór wniosku dla świadczeniodawców POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA – okres opiniowania od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.


UWAGA!!! Zmiana treści Regulaminu dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 grudnia 2020 roku Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu podjęła decyzję o zmianie treści § 5 Regulaminu dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego, nadając mu następujące brzmienie:

„§ 5 W okresie przejściowym osoby, które uzyskały dofinansowanie na daną formę kształcenia nie mogą ubiegać się o refundację tej samej formy kształcenia zawodowego. Refundacja przysługuje za koszty kształcenia poniesione po dniu wejścia w życie Regulaminu dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego tj. po dniu 13 października 2020r.”.

Uchwała nr 378/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 355/VII/2020 w sprawie przyjęcia „Regulaminu dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego”.


OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIIU PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA/POŁOŻNEJ


NOWE REGULAMY PRZYZNAWANIA ZAPOMÓG LOSOWYCH I REFUNDACJI KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

  1.

Regulamin przyznawania zapomóg losowych dla członków samorządu zawodowego

Wniosek o udzielenie zapomogi losowej zał. do uchwały Nr 351 ORPiP z dnia 13.10.2020 r.

Oświadczenie o przekazaniu kwoty zapomogi na konto bankowe załącznik do uchwały Nr 351 ORPiP z dnia 13.10.2020 r.

   2. 

Uchwała Nr 352 ORPiP z dnia 13.10.2020 r. w sprawie pomocy finansowej w sytuacji zakażenia wirusem SARS-CoV-2

Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2

Oświadczenie o przekazaniu kwoty zapomogi na wskazane konto bankowe załącznik do uchwały Nr 352 ORPiP z dnia 13.10.2020 r.

   3. 

Regulamin dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego zał. do uchwały Nr 355 ORPiP z dnia 13.10.2020 r.

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego ze środków OIPiP w Elblągu -załącznik Nr 1 do Regulaminu przyjętego Uchwałą Nr 355 ORPiP z dnia 13.10.2020 r

Zgoda na przekazanie kwoty refundacji na rachunek bankowy

Oświadczenie o poniesionych kosztach związanych z kształceniem – zał. Nr 3 do Regulaminu przyjętego Uchwałą Nr 355 ORPiP z dnia 13.10.2020 r.


30.09.2020 r.

Opiniowanie sposobu podziału  dodatkowych środków przekazywanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki/położne realizujące świadczenia medyczne

Wzór wniosku w sprawie zaopiniowania sposobu podziału środków na świadczenia opieki zdrowotnej realizowane przez pielęgniarki /położne – pozostałe świadczenia – okres opiniowania 01.10.2020 r. – 31.12.2020 r.


17.07.2019 r.

ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W SPRAWIE PODWYŻEK DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ

16 lipca 2019 r. opublikowano Zarządzenie Nr 92/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Zarządzenie to realizuje zapisy porozumienia z dnia 9 lipca 2018 r. dotyczące podwyżek dla pielęgniarek i położnych. Wchodzi ono z mocą od 1 lipca 2019 r. Zmiana ma na celu realizację wzrostu kwoty pochodnych od wynagrodzeń wypłacanym pielęgniarkom i położnym.

Zarządzenie Nr 92/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 16 lipca 2019 r

Uzasadnienie

Załącznik do zarządzenia Nr 92/2019/DSOZ – Wartości stawek kapitacyjnych, porad i ryczałtów w podstawowej opiece zdrowotnej


DRUKI DOT. PWZ

Wniosek o przyznanie warunkowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej oraz wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych


Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza/położnej/położnego, na określony zakres czynności, okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek/położnych prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu


Załącznik nr 1 WNIOSEK O STWIERDZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI /PIELĘGNIARZA /POŁOŻNEJ/ POŁOŻNEGO ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK/OKRĘGOWEGO REJESTRU POŁOŻNYCH PROWADZONEGO  PRZEZ OKRĘGOWĄ RADĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU 


Załącznik nr 2 WNIOSEK O PRZYZNANIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/ PIELĘGNIARAZA/ POŁOŻNEJ/ POŁOŻNEGO ALBO OGRANICZONEGO PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/ PIELĘGNIARZA/ POŁOŻNEJ/ POŁOŻNEGO, OSOBIE NIE BĘDĄCEJ OBYWATELEM PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ WPISU DO OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK/OKRĘGOWEGO REJESTRU POŁOŻNYCH


Załącznik nr 3 WNIOSEK O STWIERDZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/ PIELĘGNIARZA/ POŁOŻNEJ/ POŁOŻNEGO, BĘDĄCEJ OBYWATELEM JEDNEGO Z PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK/OKRĘGOWEGO REJESTRU POŁOŻNYCH


Załącznik nr 4 WNIOSEK O WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH PROWADZONEGO PRZEZ OKRĘGOWĄ RADĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU


Załącznik nr 5 WNIOSEK O WYKREŚLENIE Z OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH PROWADZONEGO PRZEZ OKRĘGOWĄ RADĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU


Załącznik nr 6 WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU ZAŚWIADCZENIA W PRZYPADKU UTRATY ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE WYKONYWANIA ZAWODU


Załącznik nr 7 WNIOSEK W WYMIANĘ NA NOWE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA/ POŁOŻNEJ/POŁOŻNEGO ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH PROWADZONEGO PRZEZ OKRĘGOWĄ RADĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU


 ZAŁĄCZNIK NR 8 ARKUSZE AKTUALIZACYJNE

ARKUSZ AKTUALIZACYJNY – DANE IDENTYFIKACYJNE/DANE OSOBOWE/ DANE KONTAKTOWE Cz.”A”

ARKUSZ AKTUALIZACYJNY – DANE IDENTYFIKACYJNE/DANE O WYKSZTAŁCENIU/ DANE O STOPNIACH I TYTUŁACH NAUKOWYCH Cz. „B”

ARKUSZ AKTUALIZACYJNY – DANE IDENTYFIKACYJNE/DANE O STAŻU PODYPLOMOWYM Cz.”C”

ARKUSZ AKTUALIZACYJNY- DANE IDENTYFIKACYJNE/DANE ZAWODOWE. Cz. „D”

ARKUSZ AKTUALIZACYJNY – DANE IDENTYFIKACYJNE/INFORMACJE O WPISIE DO RPWDL/DANE O ZATRUDNIENIU Cz. „E”

ARKUSZ AKTUALIZACYJNY – DANE IDENTYFIKACYJNE/DANE O ZATRUDNIENIU Cz. „F”

ARKUSZ AKTUALIZACYJNY – DANE IDENTYFIKACYJNE/ DANE O KSZTAŁCENIU PODYPLOMOWYM Cz. „G”

ARKUSZ AKTUALIZACYJNY – DANE DO KORESPONDENCJI/OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z INFORMACJĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Cz.”H”


Załącznik nr 10 OŚWIADCZENIE O ZAPRZESTANIU WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA,POŁOZNEJ /POŁOŻNEGO 


Załącznik Nr 11 OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE PODJĘCIA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA, POŁOŻNEJ/ POŁOŻNEGO


Załącznik nr 12 OŚWIADCZENIE O ZRZECZENIU SIĘ PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA, POŁOŻNEJ/ POŁOŻNEGO


Załącznik nr 14 WNIOSEK PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ/PIELĘGNIARZA/POŁOZNEGO OBYWATELA PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO UNII EUROPEJSKIEJ O ZAMIARZE TYMCZASOWEGO LUB OKAZJONALNEGO WYKONYWANIA ZAWODU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


Załącznik nr 15 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ OKRĘGOWĄ IZBĘ PIELEGNIAREK I POŁOŻNYCH


Załącznik nr 16 POTWIERDZENIE ODBIORU ZAŚWIADCZENIA


28.09.2018 r.

Nowy wniosek o wydanie: zaświadczenia stwierdzającego, że pielęgniarka/pielęgniarz lub położna/położny posiada kwalifikacje zgodne z wymogami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz że posiadany dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnego wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej, zaświadczenia o przebiegu pracy zawodowej, innego zaświadczenia wymaganego przez odpowiednie władze lub organizacje państw członkowskich Unii Europejskiej zgodnie z przepisami Unii Europejskiej


Oświadczenie o potrącaniu składek członkowskich przez pracodawcę


Wniosek o skierowanie na przeszkolenie pielęgniarki/położnej w związku z nie wykonywaniem zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat


Wzór upoważnienie do odbioru dyplomu stan na dzień 24.04.2017 r.