http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo-izba2.jpg

Druki do pobrania

REFUNDACJA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Na podstawie uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu nr 406/VII/2021 z dnia 28 września br. dokonano zmiany obowiązującego Regulaminu dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego.
Do katalogu form kształcenia podlegających refundacji dopisano studia pomostowe na kierunku: pielęgniarstwo/położnictwo I stopnia.

Do pobrania:

Uchwała nr 406/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego”.

Regulamin dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego.

Komplet dokumentów dotyczących refundacji kosztów kształcenia podyplomowego ze środków OIPiP w Elblągu


W dniu 16 marca 2021 r. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu podjęła uchwałę nr 401/VII/2021 w sprawie zaprzestania udzielania pomocy finansowej w sytuacji zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 dla członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia czyli od dnia 16 marca 2021 r. Z tym też dniem nie będą już przyjmowane wnioski o udzielenie wsparcia finansowego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.

Jednocześnie informuję, że dla osób które będą chorowały na COVID-19 w dalszym ciągu istnieje możliwość korzystania z zapomóg losowych przyznawanych na podstawie obowiązującego Regulaminu, składając wniosek do Komisji Socjalno-Bytowej działającej przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.

Tym samym osoby, u których przebieg choroby będzie ciężki nie pozostaną bez wsparcia ze strony samorządu.

Przewodnicząca ORPiP w Elblągu

Halina Nowik


OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIIU PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA/POŁOŻNEJ


REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZAPOMÓG LOSOWYCH

Regulamin przyznawania zapomóg losowych dla członków samorządu zawodowego

Wniosek o udzielenie zapomogi losowej zał. do uchwały Nr 351 ORPiP z dnia 13.10.2020 r.

Oświadczenie o przekazaniu kwoty zapomogi na konto bankowe załącznik do uchwały Nr 351 ORPiP z dnia 13.10.2020 r.


DRUKI DOTYCZĄCE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE WARUNKOWEGO PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA/POŁOŻNEJ/ POŁOŻNEGO ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH


WNIOSEK O PRZYZNANIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI /PIELĘGNIARZA /POŁOŻNEJ /POŁOŻNEGO NA OKREŚLONY ZAKRES CZYNNOŚCI, OKRES I MIEJSCE ZATRUDNIENIA W PODMIOCIE WYKONUJĄCYM DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH


Załącznik nr 1 WNIOSEK O STWIERDZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI /PIELĘGNIARZA /POŁOŻNEJ/ POŁOŻNEGO ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK/OKRĘGOWEGO REJESTRU POŁOŻNYCH PROWADZONEGO  PRZEZ OKRĘGOWĄ RADĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU 


Załącznik nr 2 WNIOSEK O PRZYZNANIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/ PIELĘGNIARAZA/ POŁOŻNEJ/ POŁOŻNEGO ALBO OGRANICZONEGO PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/ PIELĘGNIARZA/ POŁOŻNEJ/ POŁOŻNEGO, OSOBIE NIE BĘDĄCEJ OBYWATELEM PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ WPISU DO OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK/OKRĘGOWEGO REJESTRU POŁOŻNYCH


Załącznik nr 3 WNIOSEK O STWIERDZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/ PIELĘGNIARZA/ POŁOŻNEJ/ POŁOŻNEGO, BĘDĄCEJ OBYWATELEM JEDNEGO Z PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK/OKRĘGOWEGO REJESTRU POŁOŻNYCH


Załącznik nr 4 WNIOSEK O WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH PROWADZONEGO PRZEZ OKRĘGOWĄ RADĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU


Załącznik nr 5  WNIOSEK O WYKREŚLENIE Z OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK/POŁOZNYCH PROWADZONEGO PRZEZ OKRĘGOWĄ RADĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU


Załącznik nr 6 WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU ZAŚWIADCZENIA W PRZYPADKU UTRATY ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE WYKONYWANIA ZAWODU


Załącznik nr 7 WNIOSEK W WYMIANĘ NA NOWE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA/ POŁOŻNEJ/POŁOŻNEGO ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH PROWADZONEGO PRZEZ OKRĘGOWĄ RADĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU


 ZAŁĄCZNIK NR 8 ARKUSZE AKTUALIZACYJNE

ARKUSZ AKTUALIZACYJNY – DANE IDENTYFIKACYJNE/DANE OSOBOWE/ DANE KONTAKTOWE Cz.”A”

ARKUSZ AKTUALIZACYJNY – DANE IDENTYFIKACYJNE/DANE O WYKSZTAŁCENIU/ DANE O STOPNIACH I TYTUŁACH NAUKOWYCH Cz. „B”

ARKUSZ AKTUALIZACYJNY – DANE IDENTYFIKACYJNE/DANE O STAŻU PODYPLOMOWYM Cz.”C”

ARKUSZ AKTUALIZACYJNY- DANE IDENTYFIKACYJNE/DANE ZAWODOWE. Cz. „D”

ARKUSZ AKTUALIZACYJNY – DANE IDENTYFIKACYJNE/INFORMACJE O WPISIE DO RPWDL/DANE O ZATRUDNIENIU Cz. „E”

ARKUSZ AKTUALIZACYJNY – DANE IDENTYFIKACYJNE/DANE O ZATRUDNIENIU Cz. „F”

ARKUSZ AKTUALIZACYJNY – DANE IDENTYFIKACYJNE/ DANE O KSZTAŁCENIU PODYPLOMOWYM Cz. „G”

ARKUSZ AKTUALIZACYJNY – DANE DO KORESPONDENCJI/OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z INFORMACJĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Cz.”H”


Załącznik nr 10 OŚWIADCZENIE O ZAPRZESTANIU WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA,POŁOZNEJ /POŁOŻNEGO 


Załącznik Nr 11 OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE PODJĘCIA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA, POŁOŻNEJ/ POŁOŻNEGO


Załącznik nr 12 OŚWIADCZENIE O ZRZECZENIU SIĘ PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA, POŁOŻNEJ/ POŁOŻNEGO


Załącznik nr 14 WNIOSEK PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ/PIELĘGNIARZA/POŁOZNEGO OBYWATELA PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO UNII EUROPEJSKIEJ O ZAMIARZE TYMCZASOWEGO LUB OKAZJONALNEGO WYKONYWANIA ZAWODU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


Załącznik nr 15 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ OKRĘGOWĄ IZBĘ PIELEGNIAREK I POŁOŻNYCH


Załącznik nr 16 POTWIERDZENIE ODBIORU ZAŚWIADCZENIA


WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA: stwierdzającego, że pielęgniarka/pielęgniarz lub położna/położnych posiada kwalifikacje zgodne z wymogami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz że posiadany dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnego wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz wydanie zaświadczenia o przebiegu pracy zawodowej oraz wydanie innego zaświadczenia wymaganego przez odpowiednie władze lub organizacje państw członkowskich Unii Europejskiej zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej


Oświadczenie o potrącaniu składek członkowskich przez pracodawcę


Wniosek o skierowanie na przeszkolenie pielęgniarki/położnej w związku z nie wykonywaniem zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat


Wzór upoważnienie do odbioru dyplomu stan na dzień 24.04.2017 r.