http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo-izba2.jpg

Komisje Problemowe

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu uchwałą Nr 7/VII/15 z dnia 17 listopada 2015 r. powołała do życia następujące komisje problemowe. Skład osobowy poszczególnych komisji zatwierdzony został na posiedzeniu organu w dniu 18 grudnia 2015 r. (uchwała Nr 35/VII/15)

1. KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA i DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 

Przewodnicząca Komisji: Zyta KEMSKA

Członkowie Komisji:

 1. Magdalena Budziszewska
 2. Grażyna Malinowska
 3. Małgorzata Rzepczyńska
 4. Bożena Wysocka

Komisja rozpatruje wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego ze środków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

Regulamin dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego wraz z załącznikami

2. KOMISJA DS. SOCJALNO-BYTOWYCH

Przewodnicząca Komisji: Bożena TYC

Członkowie Komisji:

 1. Joanna Raszeja
 2. Mirosława Telus
 3. Krystyna Ruczyńska
 4. Bożena Wrońska

Celem pracy Komisji ds. Socjalno-Bytowych jest realizacja zapisu art. 4 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych. Komisja rozpoznaje wnioski pielęgniarek i położnych o udzielenie zapomóg losowych z funduszu OIPiP w Elblągu. Posiedzenia komisji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż co 2 miesiące. Częstotliwość powiedzeń uzależniona jest od liczby złożonych w Biurze OIPiP w Elblągu wniosków o udzielenie zapomóg.

Zapomogi losowe przyznawane są na wniosek osoby zainteresowanej lub pełnomocnego przedstawiciela ORPiP w danym rejonie wyborczym. Tryb i szczegółowe zasady udzielania pomocy finansowej określa Regulamin przyznawania zapomóg losowych dla członków samorządu zawodowego.

Regulamin przyznawania zapomóg losowych dla członków samorządu zawodowego-13.10.20

Wniosek o udzielenie zapomogi losowej

Oświadczenie o przekazaniu kwoty zapomogi na konto bankowe 

3. KOMISJA DS. KONTRAKTOWANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Przewodniczący Komisji: Dariusz TURCZYK

Członkowie Komisji:

 1. Jadwiga Arndt
 2. Elżbieta Dudycz
 3. Bożena Machura
 4. Jadwiga Słodkowska

4. KOMISJA SKARG I WNIOSKÓW

Przewodnicząca Komisji: Zofia KASPROWICZ

Członkowie Komisji:

 1. Elżbieta Fałkowska
 2. Bożena Machura

5.  KOMISJA REDAKCYJNA

Przewodnicząca Komisji: Małgorzata UŚCINOWICZ

Zastępca Przewodniczącej: Grażyna Onoszko-Półtorak

Członkowie Komisji:

 1. Barbara Kardasz
 2. Monika Kaśkiewicz
 3. Regina Kowalczyk
 4. Regina Zimnoch

Celem pracy Komisji Redakcyjnej jest realizacja zapisu art. 4 ust.2 pkt 17 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych. Komisja odpowiedzialna jest za skład i wydawanie kwartalnika Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu oraz prowadzenie strony internetowej OIPiP w Elblągu. Posiedzenia komisji odbywają się co 2 miesiące, zgodnie z procesem składania do druku biuletynu informacyjnego.