http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo-izba2.jpg

KZPiP

Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych jest najwyższym organem Naczelnej Izby. W Krajowym Zjeździe biorą udział delegaci wybrani przez okręgowe zjazdy oraz, z głosem doradczym, niebędące delegatami osoby pełniące funkcje w ustępujących organach Naczelnej Izby. Krajowy Zjazd zwołuje Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych co 4 lata.


I NADZWYCZAJNY KRAJOWY ZJAZD PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH VII KADENCJI

Zgodnie ze Stanowiskiem Nr 1 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji w celu omówienia i rozpatrzenia ważnych kwestii merytorycznych związanych z wykonywaniem zawodów pielęgniarki i położnej oraz funkcjonowaniem samorządu w  dniach 4 – 5 czerwca br. w Warszawie odbył się I Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych VII kadencji.

W zjeździe Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu reprezentowały Delegatki: Halina Nowik pełniąca funkcję Przewodniczącej ORPiP oraz Regina Zimnoch Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.

Przedmiotem obrad I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych było między innymi:

  • opracowanie regulaminu wyborów do organów izb,
  • opracowanie ramowych regulaminów organów okręgowych izb pielęgniarek i położnych,
  • opracowanie regulaminów: Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych oraz organów Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych,
  • ustalenie wykazu stanowisk w organach izb pielęgniarek i położnych, których pełnienie może być wynagradzane,
  • opracowanie procedury przeprowadzania wizytacji praktyk zawodowych.

Poniżej przedstawiamy uchwały I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych:

Uchwała nr 1 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

Uchwała nr 2 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu wyborów do organów izb oraz trybu odwoływania ich członków

Załącznik do uchwały nr 2 Regulamin wyborów do organów izb oraz trybu ich członków

Uchwała nr 3 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminów organów Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

Załącznik do uchwały nr 3

Uchwała nr 4 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie ramowych regulaminów organów okręgowych izb pielęgniarek i położnych

Załączniki do uchwały nr 4 Ramowe regulaminy organów okręgowych izb pielęgniarek i położnych

Uchwała nr 5 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu stanowisk w organach izb pielęgniarek i położnych, których pełnienie może być wynagradzane

Uchwała nr 6 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

Uchwała nr 7 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie określenia procedury przeprowadzania wizytacji pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej wpisanej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Załącznik do uchwały nr 7


VII KRAJOWY ZJAZD PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Uchwały VII KRAJOWEGO ZJAZDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH PRZYJĘTE W TRAKCIE OBRAD W DNIACH 18-20 STYCZNIA 2016 R.

Uchwała Nr 1 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych VI kadencji, za lata 2011-2015

Uchwała Nr 2 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Naczelnej Komisji Rewizyjnej VI kadencji, za lata 2011-2015

Uchwała Nr 3 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych za działalność w VI kadencji, za lata 2011-2015

Uchwała Nr 4 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych VI kadencji, za lata 2011-2015

Uchwała Nr 5 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdanNaczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej VI kadencji, za lata 2011-2015

Uchwała Nr 6 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia liczby członków organów Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz liczby zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Uchwała Nr 7 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Uchwała Nr 8 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącej Naczelnej Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr 9 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych

Uchwała Nr 10 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Uchwała Nr 11 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru członków Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Uchwała Nr 12 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru członków Naczelnej Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr 13 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru członków Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych

Uchwała Nr 14 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 14 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia liczby członków organów Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz liczby zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Uchwała Nr 15 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru uzupełniającego członków Naczelnej Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr 16 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru uzupełniajacego członków Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych

Uchwała Nr 17 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Uchwała Nr 18 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału

Uchwała Nr 19 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

Uchwała Nr 20 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu stanowisk w organach izb pielęgniarek i położnych, których pełnienie może być wynagradzane

Uchwała Nr 21 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie programu samorządu pielęgniarek i położnych na okres VII kadencji

Uchwała Nr 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych nr 18 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału

Tekst jednolity uchwał Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału