http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2020/02/logo-nowymail-1.png

Prawo wykonywania zawodu

WARUNKOWE PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI LUB WARUNKOWE PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU POŁOŻNEJ W OKRESIE OGŁOSZENIA STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO LUB STANU EPIDEMII W POLSCE

Informacje Ministerstwa Zdrowia tutaj


UZYSKANIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI LUB POŁOŻNEJ NA OKREŚLONY ZAKRES CZYNNOŚCI ZAWODOWYCH, CZAS I MIEJSCE ZATRUDNIENIA W POLSCE

Informacje Ministerstwa Zdrowia tutaj


WEJŚCIE W ŻYCIE USTAWY Z DNIA 27 LISTOPADA 2020 R O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW W CELU ZAPEWNIENIA W OKRESIE OGŁOSZENIA STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO LUB STANU EPIDEMII KADR MEDYCZNYCH

Wyciąg z treści aktu tutaj

Pełna treść aktu


STWIERDZENIE PWZ

 Osoba zainteresowana stwierdzeniem prawa wykonywania zawodu i wpisem do CRPiP prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu składa w Biurze Izby następujące dokumenty:

 1. wniosek o  stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza/położnej/położnego i wpis do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek/Położnych prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu,
 2. arkusz zgłoszeniowy,
 3. dwa zdjęcia o wymiarach 35×45 mm,
 4. kopia dyplomu ukończenia szkoły pielęgniarskiej/szkoły położnych – oryginał do wglądu,
 5. kopia dyplomu studiów wyższych (jeśli posiada) – oryginał do wglądu,
 6. kopia suplementu do dyplomu (jeśli został wydany) – oryginał do wglądu,
 7. kopia zaświadczenia o ukończonej specjalizacji (jeśli posiada) – oryginał do wglądu,
 8. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu, wydane przez lekarza medycyny pracy,
 9. dowód tożsamości do wglądu,

Po złożeniu kompletu dokumentów prawo wykonywania zawodu oraz wpis do rejestru zostanie stwierdzone na podstawie uchwały organu kolegialnego. Po podjęciu uchwały i przygotowaniu prawa wykonywania zawodu biuro OIPiP poinformuje zainteresowanych o możliwości odbioru dokumentu.

Załączniki:

WNIOSEK O STWIERDZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA/POŁOŻNEJ/POŁOŻNEGO ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK/OKRĘGOWEGO REJESTRU POŁOŻNYCH

Arkusz zgłoszeniowy załącznik nr 8

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych załącznik nr 15


OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIIU PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA/POŁOŻNEJ


WERYFIKACJA POSIADANIA PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELEGNIARKI/POŁOŻNEJ

Na podstawie art. 44 ust.2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej część danych zawartych w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Weryfikacja posiadania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej – kliknij tutaj


Przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu zawodu – wyjaśnienia MZ

Pismo NIPiP dotyczące wejścia w życie art. 26b ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Odpowiedź z Departamentu Pielęgniarek i Położnych MZ dotyczące wyjaśnienia wątpliwości związanych z interpretacją zapisu art. 26b ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej


07.11.2019 r. 

WAŻNY KOMUNIKAT MINISTERSTWA ZDROWIA DOTYCZĄCY REKRUTACJI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I POŁOŻNICTWO

„Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej zawody pielęgniarki i położnej są samodzielnymi zawodami medycznymi. W związku z powyższym nie jest możliwe, aby osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo kształciły się na studiach drugiego stopnia na kierunku położnictwo i po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku położnictwo wystąpiły do okręgowej izby pielęgniarek i położnych o wydanie prawa wykonywania zawodu położnej. Ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku położnictwo przez osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo nie upoważnia tych osób do otrzymania prawa wykonywania zawodu położnej, ponieważ nie ukończyły one pełnego cyklu kształcenia w zawodzie położnej, określonego w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.”

Pełna treść dostępna na stronie Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ws-planowanego-prowadzenia-rekrutacji-na-studia-drugiego-stopnia


JAK PIELĘGNIARKA/POŁOŻNA Z UKRAINY MOŻE UZYSKAĆ W POLSCE PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ?


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz.U. 2018r., poz. 123)


Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (t.j. Dz.U. 2018, poz. 916)


Odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia w kwestii kształcenia na studiach pomostowych pielęgniarek z Ukrainy


Jakie obecnie obowiązują zasady uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez pielęgniarki w Polsce


Komunikat Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dla pielęgniarek i położnych, które ukończyły liceum medyczne, szkołę policealną lub pomaturalną i nie uzyskały stwierdzenia prawa wykonywania zawodu przed dniem 1 stycznia 2012r. 


Stanowisko nr 25 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie braku możliwości przyznania przez okręgową radę pielęgniarek i położnych prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej cudzoziemcom


OBOWIĄZEK AKTUALIZACJI DANYCH

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych. W szczególności aktualizacji podlegają informacje dotyczące: zmiany nazwiska, ukończenia studiów wyższych, ukończenia kursów i specjalizacji, miejsca zamieszkania, rozpoczęcia i ustania zatrudnienia, zmiany miejsca pracy, utraty dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu. Obowiązek aktualizowania danych nakłada na nas ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych – art. 11 ust.2 pkt.5.

Pielęgniarki i położne wpisane do rejestru obowiązane są do niezwłocznego zawiadomienia właściwej okręgowej rady o przedmiotowych zmianach w terminie 14 dni od ich powstania – art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

Arkusz aktualizacyjny danych osobowych stanowi załącznik Nr 8.


Prawo wykonywania zawodu

Zasady nadawania uprawnień do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej reguluje ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j.Dz.U. 2018, poz. 123 ze zm.).

Zgodnie z art. 28 w/w ustawy, prawo wykonywania zawodu PIELĘGNIARKI przysługuje osobie:

 1. posiadającej świadectwo lub dyplom ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej bądź uzyskane w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej świadectwo lub dyplom, pod warunkiem że dyplom lub świadectwo zostały uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne ze świadectwem ukończenia szkoły pielęgniarskiej lub dyplomem, zgodnie z odrębnymi przepisami, oraz że spełniają minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej;
 2. posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. której stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu pielęgniarki;
 4. która wykazuje nienaganną postawę etyczną.

Problematykę dotyczącą przyznania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki obywatelowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej reguluje art. 29 przedmiotowej ustawy. Zagadnienia dotyczące przyznania prawa wykonywania zawodu cudzoziemcowi wskazane zostały w art. 35 i 36 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

Zgodnie z art. 31 wyżej cyt. ustawy, prawo wykonywania zawodu POŁOŻNEJ przysługuje osobie:

 1. posiadającej świadectwo lub dyplom ukończenia polskiej szkoły położnych bądź uzyskane w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, pod warunkiem że dyplom lub świadectwo zostały uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne ze świadectwem ukończenia szkoły położnych lub dyplomem, zgodnie z odrębnymi przepisami, oraz że spełniają minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej;
 2. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. której stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu położnej;
 4. która posiada nienaganną postawę etyczną.

Zagadnienia dotyczące przyznania prawa wykonywania zawodu położnej obywatelowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej wskazane zostały w art. 32 przedmiotowej ustawy. Zagadnienia dotyczące przyznania prawa wykonywania zawodu położnej cudzoziemcowi wskazane zostały w art. 35, 36 ustawy.

STWIERDZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU

Zawód pielęgniarki i położnej może wykonywać osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu stwierdzone albo przyznane przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych. Osobie posiadającej prawo wykonywania zawodu przysługuje prawo posługiwania się tytułem zawodowym „pielęgniarka” albo „pielęgniarz”, „położna” albo „położny”.  Tytuł ten podlega ochronie prawnej. Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j.Dz.U. 2018 rok, poz. 123 ze zm.) prawo wykonywania zawodu albo ograniczone prawo wykonywania zawodu stwierdza, na wniosek osoby zainteresowanej, okręgowa rada pielęgniarek i położnych, właściwa ze względu na miejsce przyszłego wykonywania zawodu. Stwierdzenie prawa wykonywania zawodu albo odmowa stwierdzenia tego prawa odbywa się w drodze uchwały podjętej przez okręgową radę pielęgniarek i położnych. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, na podstawie uchwał o stwierdzeniu lub przyznaniu prawa wykonywania zawodu okręgowa rada pielęgniarek i położnych dokonuje wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych i wydaje dokument: „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki”, „Prawo wykonywania zawodu położnej”, „Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki”albo „Ograniczone prawo wykonywania zawodu położnej”. W przypadku utraty  w/w dokumentu właściwa okręgowa rada pielęgniarek i położnych wydaje na wniosek pielęgniarki lub położnej duplikat utraconego dokumentu (art 41.1.1a w.cyt.ustawy).

Prawo wykonywania zawodu albo ograniczone prawo wykonywania zawodu wygasa w przypadku:

 1. śmierci,
 2. zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu,
 3. utraty prawa wykonywania zawodu w wyniku prawomocnego orzeczenia przez sąd środka karnego polegającego na zakazie wykonywania zawodu,
 4. utraty obywatelstwa polskiego, obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo cofnięcia zezwolenia na osiedlenie się,
 5. cofnięcia statusu rezydenta długoterminowego WE w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach,
 6. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
 7. upływu czasu, na jaki zostało przyznane.

WPIS I SKREŚLENIE Z REJESTRU

Zagadnienia dotyczące wpisu lub wykreślenia z rejestru prowadzonego przez właściwą Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych reguluje ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (t.j. Dz.U. 2018 rok Nr 174, poz. 916).

Zgodnie z art. 5 w/w ustawy:

1. Członkami samorządu są pielęgniarki i położne, które mają stwierdzone lub przyznane prawo wykonywania zawodu i są wpisane do rejestru prowadzonego przez właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu okręgową radę.

2. Pielęgniarka i położna stają się członkami samorządu z dniem wpisania do rejestru, o którym mowa w ust. 1.

3. Pielęgniarka i położna przestaje być członkami samorządu z dniem wykreślenia z rejestru, o którym mowa w ust.1.

4. W razie zgłoszenia zamiaru wykonywania zawodu na obszarze działania dwóch lub więcej okręgowych izb pielęgniarek i położnych pielęgniarka i położna są obowiązane dokonać wyboru okręgowej izby, której będą członkami.

5. W przypadku zamiaru rozpoczęcia wykonywania zawodu na obszarze innej okręgowej izby, a także w przypadku, o którym mowa w ust. 4,  jeżeli w wyniku tego miałoby dojść do zmiany dotychczasowej okręgowej izby, pielęgniarka i położna składają wniosek o wykreślenie ich z rejestru dotychczasowej okręgowej izby wraz z informacją o dokonanym wyborze okręgowej izby, której chcą zostać członkami.

6. Po otrzymaniu uchwały o wykreśleniu z rejestru z dotychczasowej okręgowej izby pielęgniarka i położna składają wniosek o wpis do rejestru wybranej przez siebie okręgowej izby.

7. W przypadku wykonywania zawodu wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pielęgniarka i położna składają wniosek o wykreślenie z rejestru wraz z informacją o miejscu wykonywania zawodu.

Osoba zainteresowana uzyskaniem wpisu do rejestru prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu składa w Biurze Izby następujące dokumenty:

 1. wniosek o  wpis do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu,
 2. arkusz zgłoszeniowy,
 3. dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej/ szkoły położnych,
 4. dyplom studiów wyższych – jeśli posiada,
 5. suplement do dyplomu – jeśli został wydany,
 6. zaświadczenie o ukończonej specjalizacji – jeśli posiada,
 7. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu,
 8. kopia dowodu tożsamości – oryginał do wglądu,
 9. oryginał zaświadczenia „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” lub „Prawo wykonywania zawodu położnej”.

Osoba zainteresowana uzyskaniem skreślenia z rejestru prowadzonego w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Elblągu składa w Biurze Izby następujące dokumenty:

 1. wniosek o wykreślenie z rejestru,
 2. oryginał zaświadczenia „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” lub „Prawo wykonywania zawodu położnej”.

PRZERWA W WYKONYWANIU ZAWODU PIELĘGNIARKI, POŁOŻNEJ

Zgodnie z zapisem art. 26.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz.U. 2018 rok, poz. 123) pielęgniarka lub położna, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierzają podjąć jego wykonywanie, mają obowiązek zawiadomić o tym właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych i odbyć trwające nie dłużej niż 6 miesięcy przeszkolenie pod nadzorem innej osoby uprawnionej do wykonywania odpowiednio zawodu pielęgniarki lub położnej, legitymującej się co najmniej 5- letnim doświadczeniem zawodowym, zwanej dalej „opiekunem”. Opiekuna wskazuje kierownik podmiotu, w którym odbywa się przeszkolenie.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych określa miejsce, czas trwania i program przeszkolenia dla pielęgniarki i położnej.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych uchwałą Nr 135/VI/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. przyjęła ramowy program przeszkolenia, sposób i tryb odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę lub położną, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat. (zmiany uchwała Nr 352/VI/15 NRPiP  z dnia 24.06.2015 r. oraz uchwała Nr 380/VI/15 NRPiP z dnia 16.12.2015 r.)

Przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu zawodu – wyjaśnienia MZ

Pismo NIPiP dotyczące wejścia w życie art. 26b ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Odpowiedź z Departamentu Pielęgniarek i Położnych MZ dotyczące wyjaśnienia wątpliwości związanych z interpretacją zapisu art. 26b ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Uchwała Nr 408/VII/2020 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zaliczenia pielęgniarkom i położnych okresu wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej w trybie art. 26b ust. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze w związku z zakażeniami wirusem SARS-COV-2, na poczet całości lub części okresu przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki lub położnej dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat

Uchwała Nr 425/VII/2020 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 grudnia 2020 t. w sprawie zmiany uchwały Nr 408/VII/2020 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zaliczenia pielęgniarkom i położnym okresu wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej w trybie art. 26b ust. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, na poczet całości lub części okresu przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki lub położnej dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat oraz załącznika do przedmiotowej uchwały

DRUKI DO POBRANIA

Uchwała Nr 413/VII/2020 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 320/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 12 września 2018 r. zmieniającej uchwałę nr 341/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzenia i przyznawania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych rejestru pielęgniarek i rejestru położnych oraz rejestru obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wykonujących na terenie okręgowej izby czasowo i okazjonalnie zawód pielęgniarki lub położnej


Załącznik Nr 1 WNIOSEK O STWIERDZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI /PIELĘGNIARZA/ POŁOŻNEJ/ POŁOŻNEGO ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK/OKRĘGOWEGO REJESTRU POŁOŻNYCH


Załącznik Nr 2 WNIOSEK O PRZYZNANIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/ PIELĘGNIARZA/ POŁOŻNEJ/ POŁOŻNEGO ALBO OGRANICZONEGO PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/ PIELĘGNIARZA/ POŁOŻNEJ/ POŁOŻNEGO, OSOBIE NIE BĘDĄCEJ OBYWATELEM PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK/OKRĘGOWEGO REJESTRU POŁOŻNYCH


Załącznik Nr 3 WNIOSEK O STWIERDZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI / PIELĘGNIARZA /POŁOŻNEJ/POŁOŻNEGO, BĘDĄCEJ OBYWATELEM JEDNEGO Z PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK/OKRĘGOWEGO REJESTRU POŁOŻNYCH


Załącznik Nr 4 – Wniosek o wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek/położnych prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu


Załącznik Nr 5 – Wniosek o wykreślenie z okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu


Załącznik Nr 6 – Wniosek o wydanie duplikatu zaświadczenia w przypadku utraty zaświadczenia


Załącznik Nr 7 – Wniosek o wymianę na nowe zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza/położnej/położnego oraz wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek/położnych prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu


Załącznik Nr 8 – Arkusz aktualizacyjny danych osobowych w okręgowym rejestrze


Załącznik Nr 9 – Tabele kodów


Załącznik Nr 10 – Oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu


Załącznik Nr 11 – Oświadczenie o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu


Załącznik Nr 12 – Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu


Załącznik Nr 14 – Oświadczenie pielęgniarki/położnej/pielęgniarza/położnego obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej o zamiarze tymczasowego lub okazjonalnego wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej/pielęgniarza/położnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej


Załącznik Nr 15 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu


Załącznik Nr 16 – Potwierdzenie odbioru zaświadczenia


Nowy wniosek o wydanie: zaświadczenia stwierdzającego, że pielęgniarka/pielęgniarz lub położna/położny posiada kwalifikacje zgodne z wymogami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz że posiadany dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnego wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej, zaświadczenia o przebiegu pracy zawodowej, innego zaświadczenia wymaganego przez odpowiednie władze lub organizacje państw członkowskich Unii Europejskiej zgodnie z przepisami Unii Europejskiej


Uchwała Nr 186/VII/18 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz zaliczania przeszkolenia przez pielęgniarkę lub położną, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat


WNIOSEK o skierowanie na przeszkolenie pielęgniarki/położnej, w związku z nie wykonywaniem zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat.