http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo-izba2.jpg

Rejestr Podmiotów Prowadzących Kształcenie Podyplomowe

WYSOKOŚĆ OBOWIĄZUJĄCYCH OPŁAT W 2024 R.

– Wniosek o wpis/wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenia podyplomowe pielęgniarek i położnych

Zgodnie z art. 76 ust. 5 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz.U. 2022 poz. 2702 ze zm.) wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe podlega opłacie w wysokości 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis, zaokrąglanego w górę do pełnego złotego.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku wyniosło 7443,28 zł.

Wobec powyższego opłata od wpisu wynosi 447,00 zł.


Komunikat Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie aktualizacji programów dedykowanych dla pielęgniarek systemu


Rejestr podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych – stan na dzień 26.09.2023 r.


WYSOKOŚĆ OPAT OBOWIĄZUJĄCYCH W 2023 R

REJESTR PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Zgodnie z art. 76 ust 5. ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. 2022, poz. 2702) wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe podlega opłacie w wysokości 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2023 w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2022 r. wyniosło 6652,73 zł.

Wobec powyższego opłata od wpisu wynosi 400,00 zł.


WYSOKOŚĆ OPŁAT OBOWIĄZUJĄCYCH W 2022 R

REJESTR PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Wysokość opłaty za wpis lub wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe – 6%  przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłoszonego, w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” tj. 354,00 zł.


INFORMACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA WPIS ORAZ WPIS ZMIANY DANYCH DO REJESTRU PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ROKU 2021

Wysokość opłaty za wpis oraz wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe – 6 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłoszonego, w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”
w 2021 r. wynosi 325,00 zł


Komunikat z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie realizacji kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Wzór formularza w sprawie stosowanych metod i technik kształcenia na odległość oraz zmianach dotyczących placówek szkolenia praktycznego wskazanych w harmonogramie kształcenia


22.08.2019 r.

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że w dniu 29 lipca 2019 r. Pani Józefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia zatwierdziła dokument: AKTUALIZACJA CZĘŚCI 3 W MODELU I HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE PODSTAWY SPECJALIZACJI WE WSZYSTKICH PROGRAMACH SZKOLEŃ SPECJALIZACYJNYCH DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH opracowany na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 576 z późn.zm.).

Zmiana Części 3 modułu I we wszystkich programach szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych wchodzi w życie 14 dni od zatwierdzenia przez Ministra Zdrowia.

Jednocześnie Centrum przypomina, że zgodnie z art. 79 ust. 3 ww.ustawy, kształcenie podyplomowe rozpoczęte i niezakończone przed aktualizacją programu kształcenia może być prowadzone na podstawie poprzedniego programu, jedynie do dnia zakończenia danej edycji kształcenia.

Poniżej link do komunikatu na stronie, gdzie znajduje się dokument z aktualizacją części 3 modułu I Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji  http://ckppip.edu.pl/news/337/121/komunikat/d,zam_pub_all.html


15.07.2019 r.

NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH PRZESTRZEGA PRZED NIEUCZCIWYMI ORGANIZATORAMI KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

W związku z pojawiającymi się niepokojącymi informacjami na temat nieuczciwych organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych przypomina, że zgodnie z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej:

Organizatorami kształcenia mogą być:

 1. uczelnie, szkoły prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych oraz podmioty lecznicze;
 2. inne podmioty po uzyskaniu wpisu do właściwego rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe (prowadzonego przez ORPiP lub NRPiP)

Warunkami prowadzenia kształcenia podyplomowego są:

 1. posiadanie programu kształcenia, o którym mowa w art. 78 ust. 1 i 2;
 2. zapewnienie kadry dydaktycznej o kwalifikacjach odpowiednich dla danego rodzaju kształcenia, zgodnych ze wskazaniami określonymi w programie kształcenia;
 3. zapewnienie bazy dydaktycznej odpowiedniej do realizacji programu kształcenia, w tym dla szkolenia praktycznego, zgodnej ze wskazaniami określonymi w programie kształcenia;
 4. posiadanie wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia, uwzględniającego narzędzia oceny jakości kształcenia oraz metody tej oceny.

Organizator kształcenia jest obowiązany pielęgniarce lub położnej zakwalifikowanej do:

 • specjalizacji,
 • kursu kwalifikacyjnego,
 • kursu specjalistycznego,

wydać adekwatnie: kartę specjalizacji, kartę kursu kwalifikacyjnego, kartę kursu specjalistycznego, które wraz z wymaganymi wpisami oraz potwierdzeniami i zaliczeniami stanowią dowód ukończenia kształcenia podyplomowego.

Ponadto przypominamy, że kształcenie podyplomowe w ramach szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych prowadzone jest na podstawie programów kształcenia zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia. Zapisy odnoszące się do stosowanych metod i środków dydaktycznych, metod sprawdzania efektów kształcenia, warunków zaliczenia, jak również rodzaju i liczby godzin dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału prowadzącego zajęcia nie przewidują metody e – learningu.

Warto również przed przystąpieniem do kształcenia podyplomowego zapoznać się z przepisami określonymi w: Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, Ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Rozdział 6) oraz programem kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych na który chcemy się zapisać, gdzie określono warunki danego kształcenia: programy szkoleń specjalizacyjnych, programy kursów kwalifikacyjnych, programy kursów specjalizacyjnych (programy te dostępne są na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych: http://www.ckppip.edu.pl/

Szczegółowych informacji czy dany organizator kształcenia może prowadzić kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych można uzyskać w swojej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych lub w Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.


Komunikat dotyczący organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych wpisanych do Rejestru Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu


24.04.2019 r.

Informujemy, że na stronie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia znajdują się następujące instrukcje dotyczące Systemu Monitorowania Kształcenia:

FAQ_SMK

https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/faq_smk_5c1a2415f4029.pdf

Instrukcje dla organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych!

https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/organizatorzy_ksztalcenia_pielegniarek_i_poloznych_5b433e4937a01.zip

Uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi na instrukcje dla organizatorów kształcenia, gdzie znajdują się informacje na temat obsługi EKK.

Instrukcje dla pielęgniarek i położnych

https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/pielegniarki_i_polozne_5b433e9991d23.zip

Wszystkie instrukcje dostępne są tutaj:

https://www.csioz.gov.pl/projekty/nasze-systemy/project/system-monitorowania-ksztalcenia-pracownikow-medycznych/


24.04.2019 r.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY SMK

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych przypomina, że organizatorzy kształcenia prowadzący szkolenia specjalizacyjne mają obowiązek wygenerowania Elektronicznej Karty Kształcenia (EKK) w Systemie Monitorowania Kształcenia.

Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt.2 oraz § 40 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. poz. 1761), jednym z warunków ubiegania się o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego jest złożenie wniosku (za pośrednictwem Systemu SMK), do którego należy dołączyć EKK.

Brak EKK uniemożliwi pielęgniarce, położnej złożenie wniosku o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego, a tym samym przystąpienie do egzaminu państwowego!

Ponadto karta specjalizacji z wymaganymi wpisami oraz potwierdzeniami i zaliczeniami stanowi dowód ukończenia specjalizacji.

Prosimy o szczególne zwrócenie uwagi czy organizator kształcenia dopełni obowiązku utworzenia Elektronicznej Karty Kształcenia.


24.04.2019 r.

Z prac NIPiP

Pisma z Ministerstwa Zdrowia dotyczące organizatora kształcenia Interrete Sp. z o.o. w sprawie m.in. kontynuacji odbywania specjalizacji przez pielęgniarki u innego organizatora kształcenia

Do pobrania:

Pismo Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2019 r.

Pismo Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2019 kierowane do Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych


KOMUNIKAT dla Organizatorów Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych W SPRAWIE PROWADZENIA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZA POŚREDNICTWEM SMK


Organizatorami kształcenia zgodnie z art. 75.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej mogą być:

 1. uczelnie, szkoły prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych oraz podmioty lecznicze;
 2. inne podmioty po uzyskaniu wpisu do właściwego rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe, będącego rejestrem działalności regulowanej.

Podmiot inny niż wymieniony w art. 75.1 pkt.1 zamierzający wykonywać działalność w zakresie kształcenia podyplomowego, składa wniosek o wpis do rejestru, zawierający następujące dane:

 1. oznaczenie wnioskodawcy (organizatora kształcenia);
 2. adres zamieszkania lub siedziby;
 3. numer identyfikacji podatkowej NIP;
 4. formę organizacyjno-prawną wnioskodawcy;
 5. numer wpisu do Krajowego rejestru Sądowego albo ewidencji działalności gospodarczej- w przypadku podmiotu podlegajacego obowiązkowi właściwego wpisu;
 6. określenie rodzaju i dziedziny  kształcenia;
 7. określenie systemu kształcenia;
 8. miejsce prowadzenia kształcenia w odniesieniu do zajęć teoretycznych i praktycznych.

Organem prowadzącym rejestr jest okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa dla miejsca prowadzenia kształcenia, a w przypadku okręgowych izb pielęgniarek i położnych oraz utworzonych przez nią spółek prawa handlowego, w których posiadają one udziały lub akcje, lub innych utworzonych przez nie podmiotów – Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych.

Wpis do rejestru podlega opłacie. Wysokość opłaty wynosi 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłoszonego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego.


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. 2016 poz. 1761)