http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo-izba2.jpg

Zadania

Zadania Ośrodka Informacyjno-Edukacyjnego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu:

  1. udzielanie informacji o adresach punktów informacyjnych w RP i w krajach Unii Europejskiej,
  2. udzielanie informacji o obowiązującym stanie prawnym, w tym także dyrektywach Unii Europejskiej,
  3. prowadzenie strony internetowej, tablic informacyjnych oraz publikacji tematycznych,
  4. udzielanie informacji w zakresie ogólnych zasad wykonywania zawodu pielęgniarkom i położnym będącym obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczypospolita Polska, zamierzającym wykonywać lub wykonującym zawód pielęgniarki lub położnej na stałe lub czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  5. udzielanie pielęgniarkom i położnym, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, informacji dotyczących uznawania formalnych kwalifikacji pielęgniarki i położnej,
  6. udzielanie niezbędnych informacji cudzoziemcom spoza krajów Unii Europejskiej.