http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo-izba2.jpg

Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położynch

WARUNKOWE PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI LUB WARUNKOWE PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU POŁOŻNEJ W OKRESIE OGŁOSZENIA STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO LUB STANU EPIDEMII W POLSCE

Informacje Ministerstwa Zdrowia tutaj


UZYSKANIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI LUB POŁOŻNEJ NA OKREŚLONY ZAKRES CZYNNOŚCI ZAWODOWYCH, CZAS I MIEJSCE ZATRUDNIENIA W POLSCE

Informacje Ministerstwa Zdrowia tutaj


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej


Korespondencja w sprawie kształcenia na studiach pomostowych pielęgniarek z Ukrainy

Pismo NRPiP

Odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia w kwestii kształcenia na studiach pomostowych pielęgniarek z Ukrainy


JAK PIELĘGNIARKA/POŁOŻNA Z UKRAINY MOŻE UZYSKAĆ W POLSCE PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ


Jakie obecnie obowiązują zasady uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez pielęgniarki w Polsce


Szczegółowa procedura nostryfikacyjna dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą


Zasady automatycznego uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej – Przewodnik


Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym


Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu dyplomów świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej


Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie dokumentów w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego dla cudzoziemców ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie niezbędnego do wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej


Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej


Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych


Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego w Rzeczypospolitej Polskiej


Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki /pielęgniarza /położnej /położnego albo ograniczonego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki /pielęgniarza/położnej/położnego osobie nie będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu


Wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/ pielęgniarza/ położnej/ położnego osobie, będącej obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek/Położnych prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu