http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo-izba2.jpg

Zjazd delegatów OIPIP w Elblągu

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY XXX OKRĘGOWEGO ZJAZDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU

SZANOWNI DELEGACI VIII KADENCJI

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu informuje, że XXX Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Elblągu odbędzie się
w dniu 16 marca 2024 r. w Hotelu MŁYN 
w Elblągu ul. Tadeusza Kościuszki 132.

Rejestracja delegatów rozpocznie się o godz. 9.00

Otwarcie obrad godz. 9.30

Zawiadomienia wraz z materiałami zjazdowymi Delegaci otrzymają najpóźniej na 14 dni przed terminem okręgowego zjazdu.

Z poważaniem

Magdalena Budziszewska

Przewodnicząca ORPiP w Elblągu


Najwyższym organem okręgowej izby jest okręgowy zjazd. Okręgowy zjazd odbywa się raz w roku i jest zwoływany przez okręgową radę. Kadencja okręgowego zjazdu trwa 4 lata. W obradach okręgowego zjazdu biorą udział z głosem stanowiącym delegaci, wybrani w rejonach wyborczych. Okręgowy Zjazd w drodze uchwały, w szczególności:

  1. ustala zasady gospodarki finansowej izby oraz uchwala roczny budżet;
  2. rozpatruje i zatwierdza roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności okręgowej rady, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu i okręgowego rzecznika;
  3. ustala liczbę członków oraz szczegółową organizację, zasady i tryb działania organów izby;
  4. wybiera przewodniczącego i pozostałych członków okręgowej rady, okręgowej komisji rewizyjnej i okręgowego sądu oraz okręgowego rzecznika i jego zastępców;
  5. wybiera delegatów na Krajowy Zjazd;
  6. odwołuje członków organów izby przed upływem kadencji;
  7. udziela absolutorium ustępującej okręgowej radzie;
  8. podejmuje uchwały w sprawach istotnych dla zawodów pielęgniarki i położnej oraz w innych sprawach objętych zakresem działania okręgowej izby.

Okręgowy zjazd jest władny do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy delegatów. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów.


XXIX Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Elblągu – 24.03.2023 r

Relacja z obrad XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

 Uchwała nr 8 XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu za rok obrotowy 2022

Uchwała nr 9 XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego netto za rok obrotowy 2022

Uchwała nr 11 XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie budżetu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 2023

Załącznik do uchwały nr 11

Uchwała nr 12 XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu VII kadencji

Uchwała nr 13 XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Elblągu VII kadencji

Uchwała nr 14 XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu VII kadencji

Uchwała nr 15 XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Elblągu VII kadencji

Uchwała nr 16 XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Elblągu za działalność VII kadencji

Uchwała nr 17 XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie liczby członków organów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu oraz liczby Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Elblągu VIII kadencji

Uchwała nr 18 XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Załącznik do uchwały nr18 Regulamin Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Uchwała nr 19 XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Załącznik do uchwały nr 19 Regulamin Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Uchwała nr 20 XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Załącznik do uchwały nr 20 Regulamin Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Uchwała nr 21 XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Załącznik do uchwały nr 21 Regulamin Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Uchwała nr 22 XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Elblągu

Załącznik do uchwały nr 22 Regulamin Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Elblągu

Uchwała nr 23 XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie wyboru Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu VIII kadencji

Uchwała nr 24 XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie wyboru Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Elblągu VIII kadencji

Uchwała nr 25 XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie wyboru Przewodniczącej Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu VIII kadencji

Uchwała nr 26 XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie wyboru Przewodniczącej Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Elblągu VIII kadencji

Uchwała nr 27 XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie wyboru członków Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu VIII kadencji

Uchwała nr 28 XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie wyboru członków Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu VIII kadencji

Uchwała nr 29 XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie wyboru członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Elblągu VIII kadencji

Uchwała nr 30 XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie wyboru zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Elblągu VIII kadencji

Uchwała nr 31 XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie wyboru Delegatów na Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych VIII kadencji


XXVIII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Elblągu –  09.03.2019 r.

Relacja z obrad Zjazdu

Listy skierowane do Delegatów Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych, podziękowania za zaproszenie do udziału w obradach:

Podziękowanie za zaproszenie na Zjazd Prezes NRPiP

Decyzja Kapituły ds Wyróżnień i Odznaczeń oraz Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur w sprawie nadania Honorowej Statuetki dla OIPiP w Elblągu

Podziękowanie za zaproszenie na Zjazd przekazane przez Przewodniczącą ORPiP w Gdańsku

List Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pana Gustawa Marka Brzezina

List Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Pana Artura Chojeckiego

List Pana Macieja Romanowskiego Starosty Elbląskiego

List Pana Andrzeja Zakrzewskiego Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie

Podziękowanie za zaproszenie do udziału w Zjeździe przesłane przez Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Olsztynie

Podziękowania za zaproszenie na Zjazd przekazane przez Warmińsko-Mazurską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa

Podziękowania za zaproszenie na Zjazd przekazane przez Okręgową Radę Aptekarską Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie

Podziękowania za zaproszenie na Zjazd przesłane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie

Podziękowanie za zaproszenie na Zjazd przekazane przez Warmińsko-Mazurską Izbę Lekarsko – Weterynaryjna

Podziękowanie za zaproszenie na Zjazd przekazane przez Wiceprezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Przewodniczącego Delegatury w Elblągu

W trakcie obrad Zjazdu przyjęto 12 uchwał w następujących sprawach:

Uchwała Nr 1 XXVIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 9 marca 2019 r. w sprawie powołania Prezydium Zjazdu oraz Komisji Zjazdowych.

Uchwała nr 2 XXVIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 9 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Porządku Obrad Zjazdu.

Uchwała Nr 3 XXVIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 9 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.

Uchwała Nr 4 XXVIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 9 marca 2019 r. w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu za rok 2018.

Uchwała Nr 5 XXVIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 9 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.

Uchwała Nr 6 XXVIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 9 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Uchwała Nr 7 XXVIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 9 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Elblągu.

Uchwała Nr 8 XXVIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 9 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu za rok obrotowy 2018.

Uchwała Nr 9 XXVIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 9 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego netto za rok obrotowy 2018.

Uchwała Nr 10 XXVIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 9 marca 2019r. w sprawie budżetu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 2019.

Uchwała Nr 11 XXVIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 9 marca 2019 r. w sprawie  zmiany uchwały Nr 8/VII/15 z dnia 24 października 2015 r. VII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.

Uchwała Nr 12 XXVIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 9 marca 2019r. w sprawie odwołania członka Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.

Delegaci XXVIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu przyjęli  trzy Apele oraz jeden Wniosek.

Apel Nr 1 XXVIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 9 marca 2019 r. w sprawie pilnej nowelizacji aktów prawnych regulujących realizację świadczeń zdrowotnych wobec dzieci i młodzieży szkolnej.

Apel Nr 2 XXVIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 9 marca 2019 r. w sprawie zmiany zapisu art. 75 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.123 ze zm.) w zakresie organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Apel Nr 3 XXVIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 9 marca 2019 r. w sprawie podjęcia wszelkich możliwych działań przyspieszających wykonanie postanowień zawartych w Porozumieniu z dnia 9 lipca 2018 r. i zmierzających do ich pełnej realizacji.

Wniosek Nr 1 XXVIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 9 marca 2019 r. w sprawie zobowiązania Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu oraz Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Elblągu i Przewodniczącą Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu do przygotowania na Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych , propozycji rozszerzenia katalogu stanowisk w organach izb, których pełnienie może być wynagradzane, o stanowiska członków organów odpowiedzialności zawodowej ORzOZ i OSPiP.

Zgodnie z zapisem § 14 Regulaminu Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych przyjętego uchwałą Nr 9 XXII Zjazdu Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 16 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Regulaminu Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z przebiegu okręgowego zjazdu sporządza się protokół, który stanowi stwierdzenie przebiegu obrad i w załącznikach zawiera: protokoły komisji zjazdowych, pełne teksty podjętych uchwał, przedłożonych sprawozdań, wniosków oraz innych dokumentów okręgowego zjazdu. Przewodniczący okręgowego zjazdu jest zobowiązany w ciągu 30 dni przekazać okręgowej radzie dokumenty okręgowego zjazdu. Odpis protokołu z przebiegu zjazdu znajdować się będzie do wglądu członków okręgowej izby w biurze okręgowej izby. Delegat może zgłosić zastrzeżenia lub poprawki do sporządzonego protokołu w terminie, nie krótszym niż  30 dni od daty przekazania okręgowej radzie dokumentów okręgowego zjazdu. O przyjęciu lub odrzuceniu poprawki decyduje prezydium zjazdu większością  głosów. Protokół, do którego nie wniesiono w terminie poprawek lub zastrzeżeń uważa się za przyjęty. Przyjęcie protokołu potwierdzają podpisami członkowie prezydium okręgowego zjazdu.


XXVII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Po raz 27. pielęgniarki i położne uczestniczyły w Okręgowym Zjeździe Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, który odbył się w dniu 17 marca 2018 r. Otwarcie Zjazdu zaszczycili swoją obecnością znamienici goście między innymi: Prezes NRPiP Zofia Małas, Elżbieta Gelert Poseł na Sejm RP, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, Sławomir Sadowski Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski, Zygmunt Kiersz Dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Witold Wróblewski Prezydent Miasta Elbląg.

Listy skierowane do Delegatów XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu:

Pismo Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Pani Zofii Małas

Pismo Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych Pani Katarzyny Skrodzkiej-Sadowskiej

Pismo Konsultanta Wojewódzkiego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pani Barbary Plewik

Pismo Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pana Gustawa Marka Brzezina

Pismo Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie Pana Romana Jana Grzechnika

Pismo Prezesa Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Pana Zbigniewa Wróblewskiego

Pismo Przewodniczącego Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Pana Mariusza Dobrzenieckiego

Pismo Przewodniczącej Delegatury w Elblągu Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku Pani Danuty Podjackiej

Pismo Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie Pani Marii Danielewicz

Pismo Starosty Elbląskiego Pana Macieja Romanowskiego

Pismo Wicedziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie Pana Krzysztofa Misiarza

Uchwały , Apele i Wnioski przyjęte przez Delegatów Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Uchwała Nr 1 XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie powołania Prezydium Zjazdu oraz Komisji Zjazdowych

Uchwała Nr 2 XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Porządku Obrad Zjazdu

Uchwała Nr 3 XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Załącznik do Uchwały Nr 3

Uchwała Nr 4 XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu za rok 2017

Załącznik do Uchwały Nr 4

Uchwała Nr 5 XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Uchwała Nr 6 XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu za rok 2017

Uchwała Nr 8 XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu za rok obrotowy 2017

Załącznik do Uchwały Nr 8

Uchwała Nr 9 XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego netto za rok obrotowy 2017

Uchwała Nr 10 XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Uchwała Nr 11 XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie budżetu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 2018

Załącznik do uchwały Nr 11

Apel Nr 1 XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Apel Nr 2 XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zapisów w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, które jednoznacznie określą zwolnienie z podatku dochodowego kosztów organizacji i refundacji szkoleń w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, finansowanych przez samorząd zawodowy ze składek członkowskich pielęgniarek i położnych

Apel Nr 3 XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie pilnego uregulowania kwestii norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych

Wniosek Nr 1 XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie zawarcia dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w formie grupowej dla pielęgniarek i położnych zrzeszonych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Relacja z obrad zjazdu

Zgodnie z zapisem § 14 Regulaminu Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych przyjętego uchwałą Nr 9 XXII Zjazdu Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu   z dnia 16 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Regulaminu Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z przebiegu okręgowego zjazdu sporządza się protokół, który stanowi stwierdzenie przebiegu obrad i w załącznikach zawiera: protokoły komisji zjazdowych, pełne teksty podjętych uchwał, przedłożonych sprawozdań, wniosków oraz innych dokumentów okręgowego zjazdu. Przewodniczący okręgowego zjazdu jest zobowiązany w ciągu 30 dni przekazać okręgowej radzie dokumenty okręgowego zjazdu. Odpis protokołu          z przebiegu zjazdu znajdować się będzie do wglądu członków okręgowej izby w biurze okręgowej izby. Delegat może zgłosić zastrzeżenia lub poprawki do sporządzonego protokołu w terminie, nie krótszym niż  30 dni od daty przekazania okręgowej radzie dokumentów okręgowego zjazdu. O przyjęciu lub odrzuceniu poprawki decyduje prezydium zjazdu większością  głosów. Protokół, do którego nie wniesiono w terminie poprawek lub zastrzeżeń uważa się za przyjęty. Przyjęcie protokołu potwierdzają podpisami członkowie prezydium okręgowego zjazdu.


Dnia 18 marca 2017 r. odbył się XXVI Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.

Był to zjazd sprawozdawczo-budżetowy. Poniżej prezentujemy listy gratulacyjne przekazane na ręce Przewodniczącej ORPiP  przez gości zaproszonych oraz dokumenty przyjęte przez Delegatów.

List Pani Zofii Małas Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

List Pana Andrzeja Kobylarza Posła na Sejm RP

List Pana Artura Chojeckiego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

List Pana Gustawa Marka Brzezina Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

List Pana Andrzeja Zakrzewskiego Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie

List Pana Zbigniewa Wróblewskiego Prezesa Warmińsko – Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

List Pani Wioletty Gadeckiej Konsultanta Wojewódzkiego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Psychiatrycznego

Uchwała Nr 1 XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 18 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Porządku Obrad Zjazdu

Uchwała Nr 2 XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 18 marca 2017 r. w sprawie powołania Prezydium Zjazdu oraz Komisji Zjazdowych

Uchwała Nr 3 XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 18 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Uchwała Nr 4 XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 18 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu za rok 2016

Uchwała Nr 5 XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 18 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Uchwała Nr 6 XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 18 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Uchwała Nr 7 XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 18 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Elblągu

Uchwała Nr 8 XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 18 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu za rok obrotowy 2016

Załącznik do Uchwały Nr 8 – Bilans za rok obrotowy 2016

Uchwała Nr 9 XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 18 marca 2017 r. w sprawie pokrycia straty bilansowej netto za rok obrotowy 2016

Uchwała Nr 10 XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 18 marca 2017 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Uchwała Nr 11 XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 18 marca 2017 r. w sprawie budżetu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 2017

Załącznik do Uchwały Nr 11 – Plan finansowy na rok 2017

Apel Nr 1 XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 18 marca 2017 r. w sprawie utrzymania i wzmocnienia roli i pozycji pielęgniarek i położnych, które samodzielnie kontraktują świadczenia z zakresu pielęgniarki i położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Apel Nr 2 XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 18 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia w aktach prawnych zapisów gwarantujących zachowanie wzrostu płac pielęgniarek i położnych, określonych dotychczas w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, niezależnie od zmian wdrażanych w zakresie sposobu finansowania świadczeń realizowanych przez podmioty lecznicze we wszystkich rodzajach świadczeń

Apel Nr 3 XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 18 marca 2017 r. w sprawie zachowania obecnie obowiązującego systemu kształcenia pielęgniarek w ramach szkolnictwa wyższego

Wniosek Nr 1 XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 18 marca 2017 r. w sprawie publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu pełnych treści uchwał, stanowisk, apeli, rezolucji przyjętych przez Okręgowe Zjazdy Pielęgniarek i Położnych w Elblągu oraz uchwał i stanowisk przyjmowanych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu oraz jej Prezydium

Relacja z obrad XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu


W dniu 19 marca 2016 r. odbył się XXV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, poniżej prezentujemy dokumenty przyjęte przez Delegatów:

Uchwała Nr 1 XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 19 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Porządku Obrad Zjazdu

Uchwała Nr 2 XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 19 marca 2016 r. w sprawie powołania Prezydium Zjazdu oraz Komisji Zjazdowych

Uchwała Nr 3  XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 19 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Uchwała Nr 4  XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 19 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Uchwała Nr 5  XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 19 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Uchwała Nr 6  XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 19 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Elblągu

Uchwała Nr 7 XXV  Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 19 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu za rok 2015

Uchwała Nr 8 XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 19 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu za rok obrotowy 2015

Sprawozdanie finansowe Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu za rok obrotowy 2015

Uchwała Nr 9 XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 19 marca 2016 r. w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego netto za rok obrotowy 2015

Uchwała Nr 10 XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 19 marca 2016 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Uchwała Nr 11 XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 19 marca 2016 r. w sprawie budżetu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 2016

Plan finansowy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na 2016

Apel Nr 1 XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie popracia Stanowiska Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie odrzucenia propozycji założeń do ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej przygotowywanych w ramach prac Zespołu do opracowania projektu założeń projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.

Apel Nr 2 XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 marca 2016 r. w sprawie poparcia Stanowiska Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego.

Apel Nr 3 XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 19 marca 2016 r. w sprawie poparcia Stanowiska Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych dla pielęgniarek zatrudnionych w POZ w gabinetach zabiegowych i punktach szczepień.

Apel Nr 4 XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 19 marca 2016 r. w sprawie podjęcia działań zmierzajacych do wzrostu wynagrodzenia pielęgniarek i położnych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, które nie podlegają Ministrowi Zdrowia

Apel Nr 5 XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 19 marca 2016 r. w sprawie zorganizowania przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu debaty dotyczącej planowanych zmian w podstawowej opiece zdrowotnej.

Wniosek Nr 1 XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 19 marca 2016 r. w sprawie dążenia do stworzenia możliwości zawierania umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie Poradni Leczenia Ran, jako produktu opłacanego przez fundusz zdrowia a realizowanego przez pielęgniarki.

Relacja z obrad XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu – Elbląg, 19.03.2016 r.