http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2016/02/12.png

Fundusz szkoleniowy

Zmiana Regulaminu dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego

Komisja ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego działająca przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek  i Położnych w Elblągu przyznaje dofinansowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członkom naszej izby, regularnie opłacającym składki członkowskie przez okres co najmniej 2 lat.

Za koszty kształcenia i doskonalenia zawodowego uznaje się:

  • koszty merytoryczne – na podstawie dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty

Warunkiem przyznania dofinansowania kosztów kształcenia jestzłożenie wniosku (zał. Nr 1), imiennego oświadczenia ze wskazaniem konta bankowego, na które zostanie dokonany przelew kosztów refundacji (zał. Nr 2), dostarczenie oryginału imiennej faktury/rachunku potwierdzającego dokonanie opłaty wraz z oświadczeniem o poniesionych kosztach (zał. Nr 3).

Wysokość dofinansowania związanego z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych wynosi 50% poniesionych kosztów merytorycznych przez osobę składającą wniosek. Łączna kwota dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego nie może przekroczyć kwoty 1.200 zł. (słownie: jeden tysiąc, dwieście zł).

Nowy Regulamin obowiązuje  od dnia 1 stycznia 2017 r.

W załączeniu:

Uchwała Nr 132/VII/16 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego”.

Regulamin dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego”.

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego ze środków OIPiP w Elblągu (dokument w formacie doc)

Zgoda na przekazywanie pieniędzy na rachunek bankowy – Załącznik Nr 2 (dokument w formacie doc)

Oświadczenie – Załącznik Nr 3 (dokument w formacie doc)