http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2020/02/logo-nowymail-1.png

Fundusz szkoleniowy

UWAGA!!! Zmiana treści Regulaminu dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 grudnia 2020 roku Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu podjęła decyzję o zmianie treści § 5 Regulaminu dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego, nadając mu następujące brzmienie:

„§ 5 W okresie przejściowym osoby, które uzyskały dofinansowanie na daną formę kształcenia nie mogą ubiegać się o refundację tej samej formy kształcenia zawodowego. Refundacja przysługuje za koszty kształcenia poniesione po dniu wejścia w życie Regulaminu dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego tj. po dniu 13 października 2020r.”.

Uchwała nr 378/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 355/VII/2020 w sprawie przyjęcia „Regulaminu dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego”.


ZMIANA REGULAMINU DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

W dniu 13 października 2020 r. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu przyjęła uchwałę Nr 355/VII/2020 w sprawie przyjęcia „REGULAMINU DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO”.

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami:

Uchwała Nr 355/VII/2020 ORPiP z dnia 13.10.2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego

Regulamin dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego zał. do uchwały Nr 355/VII/2020  ORPiP z dnia 13.10.2020 r.

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego ze środków OIPiP w Elblągu -załącznik Nr 1 do Regulaminu przyjętego Uchwałą Nr 355 ORPiP z dnia 13.10.2020 r

Zgoda na przekazanie kwoty refundacji na rachunek bankowy

Oświadczenie o poniesionych kosztach związanych z kształceniem – zał. Nr 3 do Regulaminu przyjętego Uchwałą Nr 355 ORPiP z dnia 13.10.2020 r.


ZMIANA INTERPRETACJI W SPRAWIE PIT-8C

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy,

Mam przyjemność poinformować Państwa, że Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu otrzymała zmianę interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych organizowania, finansowania lub refundacji członkom OIPiP w Elblągu udziału w szkoleniach zawodowych oraz obowiązku sporządzania dla każdego uczestnika szkolenia informacji PIT-8C. Z treści interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wynika, że uczestnictwo w szkoleniu: organizowanym przez OIPiP i finansowanym ze środków własnych, organizowanym przez podmiot trzeci, ale finansowanym przez OIPiP ze środków własnych, organizowanym przez podmiot trzeci, którego koszty są refundowane w całości lub części przez OIPiP nie powoduje powstania po stronie uczestnika przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu już od 2018 r. nie będzie wystawiała PIT-8C.

Załącznik


KOMUNIKAT W SPRAWIE PIT-8C

Coraz głośniej mówi się o tym, że zostanie zmieniona dotychczasowa decyzja Izby Skarbowej dotycząca konieczności wystawiania przez samorząd pielęgniarek i położnych PIT 8C, członkom danej izby korzystającym z refundacji poniesionych kosztów za udział w różnych formach kształcenia podyplomowego. Należy wyjaśnić, że w chwili obecnej wszystkie okręgowe izby pielęgniarek i położnych mają i realizują taki obowiązek prawny. Od kilku lat pojawiają się sprzeczne ze sobą interpretacje zapisów ustawowych, które dają nadzieję na korzystną dla naszego środowiska zmianę. Pojawił się pierwszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z maja 2017 t. (II FSK 1528/15), który uznał, że dotychczasowa interpretacja Izby Skarbowej jest niewłaściwa. Na jego podstawie Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej uznał, że jeżeli pielęgniarki i położne uczestniczą w szkoleniu, które jest częściowo lub całkowicie finansowane ze składek członkowskich, to nie uzyskują przysporzenia majątkowego.

Co oznacza dla nas, pielęgniarek i położnych należących do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu?

Wyrok NSA i interpretacja Dyrektora KIS nie ma wprost zastosowania dla innych niż wnioskujący o tę interpretację. O kwestiach opodatkowania danych świadczeń decydują indywidualnie urzędy skarbowe właściwe miejscowo dla każdej z zainteresowanych stron.

W imieniu członków naszego samorządu został złożony stosowny wniosek o interpretację indywidualną, przedstawiający obowiązujący nas regulamin refundacji kosztów kształcenia podyplomowego. Wskazano w nim, że są to środki pochodzące wyłącznie ze składek członkowskich.

Nie wiadomo natomiast, czy wydana na nasz wniosek interpretacja będzie już wystarczającym dokumentem, który zwolni okręgową izbę z obowiązku wystawiania PIT, nawet w przypadku gdy jej treść będzie dla nas korzystna. Wiadomo, że pozwoli na podjęcie dalszych kroków, polegających na wnioskowaniu do Ministerstwa Finansów o zmiany w zapisach ustawy, w taki sposób by nigdy nie budziły wątpliwości interpretacyjnych kontrolujących urzędów skarbowych, które do chwili obecnej, w przypadku innych izb skutkowały wieloletnimi sprawami sądowymi.

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu zapewniam, że podejmujemy wszelkie możliwe działania w kierunku uzyskania korzystnych dla nas wszystkich zmian.

Halina Nowik

Przewodnicząca ORPiP w Elblągu


Zmiana Regulaminu dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego

Komisja ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego działająca przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek  i Położnych w Elblągu przyznaje dofinansowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członkom naszej izby, regularnie opłacającym składki członkowskie przez okres co najmniej 2 lat.

Za koszty kształcenia i doskonalenia zawodowego uznaje się:

  • koszty merytoryczne – na podstawie dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty

Warunkiem przyznania dofinansowania kosztów kształcenia jestzłożenie wniosku (zał. Nr 1), imiennego oświadczenia ze wskazaniem konta bankowego, na które zostanie dokonany przelew kosztów refundacji (zał. Nr 2), dostarczenie oryginału imiennej faktury/rachunku potwierdzającego dokonanie opłaty wraz z oświadczeniem o poniesionych kosztach (zał. Nr 3).

Wysokość dofinansowania związanego z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych wynosi 50% poniesionych kosztów merytorycznych przez osobę składającą wniosek. Łączna kwota dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego nie może przekroczyć kwoty 1.200 zł. (słownie: jeden tysiąc, dwieście zł).

Nowy Regulamin obowiązuje  od dnia 1 stycznia 2017 r.

W załączeniu:

Uchwała Nr 132/VII/16 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego”.

Regulamin dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego”.

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego ze środków OIPiP w Elblągu (dokument w formacie doc)

Zgoda na przekazywanie pieniędzy na rachunek bankowy – Załącznik Nr 2 (dokument w formacie doc)

Oświadczenie – Załącznik Nr 3 (dokument w formacie doc)