http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2016/02/12.png

Zjazd delegatów OIPIP w Elblągu

Najwyższym organem okręgowej izby jest okręgowy zjazd. Okręgowy zjazd odbywa się raz w roku i jest zwoływany przez okręgową radę. Kadencja okręgowego zjazdu trwa 4 lata. W obradach okręgowego zjazdu biorą udział z głosem stanowiącym delegaci, wybrani w rejonach wyborczych. Okręgowy Zjazd w drodze uchwały, w szczególnosi:

  1. ustala zasady gospodarki finansowej izby oraz uchwala roczny budżet;
  2. rozpatruje i zatwierdza roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności okręgowej rady, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu i okręgowego rzecznika;
  3. ustala liczbę członków oraz szczegółową organizację, zasadyi tryb działania organów izby;
  4. wybiera przewodniczącego i pozostałych członków okręgowej rady, okręgowej komisji rewizyjnej i okręgowego sądu oraz okręgowego rzecznika i jego zastępców;
  5. wybiera delegatów na Krajowy Zjazd;
  6. odwołuje członków organów izby przed upływem kadencji;
  7. udziela absolutorium ustępujacej okręgowej radzie;
  8. podejmuje uchwały w sprawach istotnych dla zawodów pielęgniarki i położnej oraz w innych sprawach objętych zakresem działania okręgowej izby.

Okręgowy zjazd jest władny do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy delegatów. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów.


Dnia 18 marca 2017 r. odbył się XXVI Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. Był to zjazd sprawozdawczo-budżetowy. Poniżej prezentujemy listy gratulacyjne przekazane na ręce Przewodniczącej ORPiP  przez gości zaproszonych oraz dokumenty przyjęte przez Delegatów.

List Pani Zofii Małas Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

List Pana Andrzeja Kobylarza Posła na Sejm RP

List Pana Artura Chojeckiego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

List Pana Gustawa Marka Brzezina Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

List Pana Andrzeja Zakrzewskiego Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie

List Pana Zbigniewa Wróblewskiego Prezesa Warmińsko – Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

List Pani Wioletty Gadeckiej Konsultanta Wojewódzkiego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Psychiatrycznego

Uchwała Nr 1 XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 18 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Porządku Obrad Zjazdu

Uchwała Nr 2 XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 18 marca 2017 r. w sprawie powołania Prezydium Zjazdu oraz Komisji Zjazdowych

Uchwała Nr 3 XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 18 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Uchwała Nr 4 XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 18 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu za rok 2016

Uchwała Nr 5 XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 18 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Uchwała Nr 6 XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 18 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Uchwała Nr 7 XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 18 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Elblągu

Uchwała Nr 8 XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 18 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu za rok obrotowy 2016

Załącznik do Uchwały Nr 8 – Bilans za rok obrotowy 2016

Uchwała Nr 9 XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 18 marca 2017 r. w sprawie pokrycia straty bilansowej netto za rok obrotowy 2016

Uchwała Nr 10 XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 18 marca 2017 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Uchwała Nr 11 XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 18 marca 2017 r. w sprawie budżetu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 2017

Załącznik do Uchwały Nr 11 – Plan finansowy na rok 2017

Apel Nr 1 XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 18 marca 2017 r. w sprawie utrzymania i wzmocnienia roli i pozycji pielęgniarek i położnych, które samodzielnie kontraktują świadczenia z zakresu pielęgniarki i położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Apel Nr 2 XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 18 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia w aktach prawnych zapisów gwarantujących zachowanie wzrostu płac pielęgniarek i położnych, określonych dotychczas w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, niezależnie od zmian wdrażanych w zakresie sposobu finansowania świadczeń realizowanych przez podmioty lecznicze we wszystkich rodzajach świadczeń

Apel Nr 3 XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 18 marca 2017 r. w sprawie zachowania obecnie obowiązującego systemu kształcenia pielęgniarek w ramach szkolnictwa wyższego

Wniosek Nr 1 XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 18 marca 2017 r. w sprawie publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu pełnych treści uchwał, stanowisk, apeli, rezolucji przyjętych przez Okręgowe Zjazdy Pielęgniarek i Położnych w Elblągu oraz uchwał i stanowisk przyjmowanych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu oraz jej Prezydium

Relacja z obrad XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu


W dniu 19 marca 2016 r. odbył się XXV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, poniżej prezentujemy dokumenty przyjęte przez Delegatów:

Uchwała Nr 1 XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 19 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Porządku Obrad Zjazdu

Uchwała Nr 2 XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 19 marca 2016 r. w sprawie powołania Prezydium Zjazdu oraz Komisji Zjazdowych

Uchwała Nr 3  XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 19 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Uchwała Nr 4  XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 19 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Uchwała Nr 5  XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 19 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Uchwała Nr 6  XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 19 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Elblągu

Uchwała Nr 7 XXV  Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 19 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu za rok 2015

Uchwała Nr 8 XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 19 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu za rok obrotowy 2015

Sprawozdanie finansowe Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu za rok obrotowy 2015

Uchwała Nr 9 XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 19 marca 2016 r. w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego netto za rok obrotowy 2015

Uchwała Nr 10 XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 19 marca 2016 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Uchwała Nr 11 XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 19 marca 2016 r. w sprawie budżetu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na rok 2016

Plan finansowy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na 2016

Apel Nr 1 XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie popracia Stanowiska Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie odrzucenia propozycji założeń do ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej przygotowywanych w ramach prac Zespołu do opracowania projektu założeń projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.

Apel Nr 2 XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 marca 2016 r. w sprawie poparcia Stanowiska Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego.

Apel Nr 3 XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 19 marca 2016 r. w sprawie poparcia Stanowiska Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych dla pielęgniarek zatrudnionych w POZ w gabinetach zabiegowych i punktach szczepień.

Apel Nr 4 XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 19 marca 2016 r. w sprawie podjęcia działań zmierzajacych do wzrostu wynagrodzenia pielęgniarek i położnych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, które nie podlegają Ministrowi Zdrowia

Apel Nr 5 XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 19 marca 2016 r. w sprawie zorganizowania przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu debaty dotyczącej planowanych zmian w podstawowej opiece zdrowotnej.

Wniosek Nr 1 XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 19 marca 2016 r. w sprawie dążenia do stworzenia możliwości zawierania umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie Poradni Leczenia Ran, jako produktu opłacanego przez fundusz zdrowia a realizowanego przez pielęgniarki.

Relacja z obrad XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu – Elbląg, 19.03.2016 r.