http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2019/04/logo-nowymail-1.png

Wybory 2019


Wybory do samorządu pielęgniarek i położnych. TY decydujesz. WYBIERZ najlepszych

JAK PRZEBIEGAJĄ WYBORY W OIPIP

OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH:

 • ustala rejony wyborcze
 • określa liczbę delegatów
 • powołuje KOMISJĘ WYBORCZĄ

KOMISJA WYBORCZA:

 • ustala termin wyborów
 • zawiadamia o zebraniu wyborczym
 • przeprowadza zebrania wyborcze

SPRAWDŹ W OIPiP:

 • czy jesteś na liście wyborczej
 • gdzie jest TWÓJ rejon wyborczy

WAŻNE DATY:

od września 2019   rozpoczęcie wyborów delegatów na okręgowe zjazdy pielęgniarek i położnych

do 31 marca 2020  okręgowe zjazdy pielęgniarek i położnych – wybór organów oipip oraz delegatów na VIII KZPiP

19 – 20 maja 2020  VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych

PRAWA WYBORCZE

CZYNNE PRAWO WYBORCZE

Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izby, z wyjątkiem członków:

 1. wobec których orzeczono zakaz pełnienia funkcji z wyboru w organach samorządu na podstawie art. 60 ust.1 pkt. 5 lub zawieszonych w prawie wykonywania zawodu na podstawie art. 60 ust, 1 pkt.7 lub
 2. wobec których sąd orzekł prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych lub środek karny polegający na zakazie wykonywania zawodu albo sąd lub prokurator wydał postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia wykonywania zawodu.

BIERNE PRAWO WYBORCZE

Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izby, z wyjątkiem członków:

 1. zawieszonych w prawie wykonywania zawodu na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej lub
 2. wobec których sąd orzekł prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych lub środek karny polegający na zakazie wykonywania zawodu albo sąd lub prokurator wydał postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia wykonywania zawodu, lub
 3. skazanych prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarźenia publicznego lub
 4. ukaranych jedną z kar wymienionych w art. 60 ust. 1 pkt 2 – 8 – do czasu upływu terminu zatarcia kary lub upływu terminu na który został orzeczony środek zabezpieczający.

Bierne prawo wyborcze nie przysługuje członkom izb, którzy za okres co najmniej jednego roku w okresie ostatnich pięciu lat przed wyborami nie wykonali obowiązku opłacenia składki członkowskiej, do dnia opłacenia tej składki.

Pobierz plakat


WYBORY DO SAMORZĄDU ZAWODOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH VIII KADENCJI

18.09.2019 r.

Szanowne Koleżanki,

Szanowni Koledzy

Wkrótce rozpoczną się wybory delegatów na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. Do 31 marca 2020 r. przeprowadzone zostaną okręgowe zjazdy na których wybrani zostaną członkowie organów i delegaci na VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych.

W dniu 14 września 2019 r. Okręgowa Rada Przyjęła uchwałę Nr 286/VII/2019 w sprawie zarządzenia wyborów Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na Okręgowy Zjazd VIII kadencji i powołania Okręgowej Komisji Wyborczej.

Zarządzając wybory delegatów Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu ustaliła 10 rejonów wyborczych obejmujących swoim zasięgiem część obszaru działania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. Określono, że jednego delegata wybiera się na 30 osób zarejestrowanych w każdym rejonie wyborczym, bez względu na wykonywany zawód. Ponadto, powołano Okręgową Komisję Wyborczą  oraz przyjęto regulamin działania komisji.

Do pobrania:

Wykaz rejonów wyborczych

Regulamin Okręgowej Komisji Wyborczej


WYBORY DO ORGANÓW OKRĘGOWYCH IZB PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ORAZ DELEGATÓW NA VIII KRAJOWY ZJAZD PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Już we wrześniu rozpoczną się wybory do organów okręgowych izb pielęgniarek i położnych. Do 31 marca 2020 r. przeprowadzone zostaną okręgowe zjazdy, na których wybrani zostaną delegaci na VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych. 

Zgodnie z uchwałą 360/VII/2019 NRPiP z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie określenia kalendarza wyborczego – wybory do organów okręgowych izb pielęgniarek i położnych rozpoczną się we wrześniu tego roku. To ważne wydarzenie dla całego środowiska zawodowego, dlatego już teraz należy zastanowić się, kogo warto wskazać do reprezentowania interesów pielęgniarek i położnych w danym okręgu. Od zaangażowania, pracowitości i rozwagi wybranych delegatów, zależeć będzie przyszłość samorządu, ponieważ ich decyzje będą miały wpływ na codzienne funkcjonowanie każdej pielęgniarki i położnej.

Do końca marca 2020 r. w całej Polsce odbywać się będą okręgowe zjazdy, na których wybrani zostaną delegaci na VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych. Zjazd wyborczy odbędzie się w dniach 19-20 maja 2020 r. w Warszawie.

Wyciąg z ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych dotyczący praw wyborczych


Uchwała nr 2 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu wyborów do organów izb oraz trybu odwoływania ich członków

Regulamin wyborów do organów izb oraz tryb odwoływania ich członków


Uchwała nr 360/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie określenia kalendarza wyborczego


Uchwała nr 360/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia terminu VIII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych