http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2016/02/12.png

Projekty aktów prawnych

Projekty aktów prawnych przekazane do konsultacji społecznych

31.01.2018 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać, zgodnie z załączoną tabelą w terminie do dnia 20 lutego 2018 r. na adres: izbaelb@wp.pl


25.01.2018 r.

Poselski projekt ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 6 lutego 2018 r. na adres: izbaelb@wp.pl


15.01.2018 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 26 stycznia 2018 r. na adres: izbaelb@wp.pl


12.01.2018 r

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie priorytetów zdrowotnych

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do 20 stycznia 2018 r. na adres: izbaelb@wp.pl


11.01.2018 r.

Poselski projekt ustawy o pomocy państwa dla seniorów, o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać, zgodnie z załączoną tabelą w terminie do dnia 25 stycznia 2018 r. na adres: izbaelb@wp.pl


11.01.2018 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać, zgodnie z załączoną tabelą w terminie do dnia 25 stycznia 2018 r. na adres: izbaelb@wp.pl


08.01.2018 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać, zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 15 stycznia 2018 r. na adres: izbaelb@wp.pl


05.01.2018 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać, zgodnie z załączoną tabelą w terminie do dnia 15 stycznia 2018 r. na adres: izbaelb@wp.pl


05.01.2018 r

Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne

Projekt załącznika Nr 1 do zarządzenia

Projekt załącznika Nr 6

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 8 stycznia 2018 r. na adres: izbaelb@wp.pl


19.12.2017 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów

Uzasadnienie

Ocena Skutków Regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy składać, zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 27 grudnia 2017 r. na adres: izbaelb@wp.pl


19.12.2017 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Ocena Skutków Regulacji

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać, zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 25 grudnia 2017 r. na adres: izbaelb@wp.pl


05.12.2017 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać według załączonej tabeli w terminie do dnia 12 grudnia 2017 r. na adres: izbaelb@wp.pl


04.12.2017 r

Rządowy projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej

Uzasadnienie projektu

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 14 grudnia 2017 r. na adres: izbaelb@wp.pl


30.11.2017 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 10 grudnia 2017 r. na adres: izbaelb@wp.pl


30.11.2017 r.

Obywatelski projekt ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do 14 grudnia 2017 r. na adres: izbaelb@wp.pl


27.11.2017 r.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać, zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 6 grudnia 2017 r. na adres: izbaelb@wp.pl


22.11.2017 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy i prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 4 grudnia 2017 r. na adres: izbaelb@wp.pl


22.11.2017 r

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą w terminie do dnia 4 grudnia 2017 r. na adres: izbaelb@wp.pl


10.11.2017 r.

Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne

Uzasadnienie

Załączniki do zarządzenia znajdują się pod adresem: http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/projekty-zarzadzen/projekt-zarzadzenia-warunki-zawierania-i-realizacji-umow-leczenie-szpitalne,6511.html

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą w terminie do dnia17 listopada 2017 r. na adres: izbaelb@wp.pl


10.11.2017 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie umieszczania informacji o zakazie udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18 roku życia oraz treści informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium

Ocena Skutków Regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 17 listopada 2017 r. na adres: izbaelb@wp.pl


10.11.2017 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych

Uzasadnienie projektu

Ocena Skutków Regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 15 listopada 2017 r. na adres: izbaelb@wp.pl


07.11.2017

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 20 listopada 2017 r. na adres: izbaelb@wp.pl


30.10.2017 r.

Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Załącznik Nr 1n do projektu zarządzenia

Załącznik Nr 1t do zarządzenia

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

Uwagi prosimy zgłaszać w terminie do dnia 7 listopada 2017 r. na adres: izbaelb@wp.pl


30.10.2017 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dla Systemu Monitorowania Dostępności do Świadczeń Opieki Zdrowotnej i Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych oraz minimalnej funkcjonalności

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

Uwagi prosimy zgłaszać w terminie do dnia 3 listopada 2017 r. na adres: izbaelb@wp.pl


30.10.2017 r.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Uwagi prosimy zgłaszać w terminie do dnia 10 listopada 2017 r. na adres: izbaelb@wp.pl


24.10.2017 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 30 października 2017 r. na adres: izbaelb@wp.pl


19.10.2017 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 26 października 2017 r. na adres: izbaelb@wp.pl


17.10.2017 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 6 listopada 2017 r. na adres: izbaelb@wp.pl


13.10.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać w terminie do dnia 20 października 2017 r. na adres: izbaelb@wp.pl


13.10.2017 r.

Autopoprawka do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać w terminie do dnia 27 października 2017 r. na adres: izbaelb@wp.pl


13.10.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku oraz szczegółowego zakresu danych i wykazu dokumentów objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu surowca farmaceutycznego w postaci ziela konopi innych niż włókniste oraz wyciągów, nalewek farmaceutycznych, a także innych wyciągów z konopi innych niż włókniste oraz żywicy konopi innych niż włókniste

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać w terminie do dnia 17 października 2017 r. na adres: izbaelb@wp.pl