http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2016/02/12.png

Projekty aktów prawnych

Projekty aktów prawnych przekazane do konsultacji społecznych

10.11.2017 r.

Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne

Uzasadnienie

Załączniki do zarządzenia znajdują się pod adresem: http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/projekty-zarzadzen/projekt-zarzadzenia-warunki-zawierania-i-realizacji-umow-leczenie-szpitalne,6511.html

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą w terminie do dnia17 listopada 2017 r. na adres: izbaelb@wp.pl


10.11.2017 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie umieszczania informacji o zakazie udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18 roku życia oraz treści informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium

Ocena Skutków Regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 17 listopada 2017 r. na adres: izbaelb@wp.pl


10.11.2017 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych

Uzasadnienie projektu

Ocena Skutków Regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 15 listopada 2017 r. na adres: izbaelb@wp.pl


07.11.2017

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 20 listopada 2017 r. na adres: izbaelb@wp.pl


30.10.2017 r.

Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Załącznik Nr 1n do projektu zarządzenia

Załącznik Nr 1t do zarządzenia

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

Uwagi prosimy zgłaszać w terminie do dnia 7 listopada 2017 r. na adres: izbaelb@wp.pl


30.10.2017 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dla Systemu Monitorowania Dostępności do Świadczeń Opieki Zdrowotnej i Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych oraz minimalnej funkcjonalności

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

Uwagi prosimy zgłaszać w terminie do dnia 3 listopada 2017 r. na adres: izbaelb@wp.pl


30.10.2017 r.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Uwagi prosimy zgłaszać w terminie do dnia 10 listopada 2017 r. na adres: izbaelb@wp.pl


24.10.2017 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 30 października 2017 r. na adres: izbaelb@wp.pl


19.10.2017 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 26 października 2017 r. na adres: izbaelb@wp.pl


17.10.2017 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 6 listopada 2017 r. na adres: izbaelb@wp.pl


13.10.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać w terminie do dnia 20 października 2017 r. na adres: izbaelb@wp.pl


13.10.2017 r.

Autopoprawka do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać w terminie do dnia 27 października 2017 r. na adres: izbaelb@wp.pl


13.10.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku oraz szczegółowego zakresu danych i wykazu dokumentów objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu surowca farmaceutycznego w postaci ziela konopi innych niż włókniste oraz wyciągów, nalewek farmaceutycznych, a także innych wyciągów z konopi innych niż włókniste oraz żywicy konopi innych niż włókniste

Tabela uwag

Uwagi prosimy zgłaszać w terminie do dnia 17 października 2017 r. na adres: izbaelb@wp.pl