http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2016/02/12.png

Witamy na stronie internetowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.
Zachęcamy do częstych odwiedzin.
Życzymy miłego zwiedzania.
 
 
  

Z wielkim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 11 sierpnia 2018 r. po długiej i ciężkiej chorobie odeszła dr n. hum URSZULA KRZYŻANOWSKA – ŁAGOWSKA, pielęgniarka, prawnik, Pierwsza Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

W tych trudnych chwilach przekazujemy wyrazy współczucia i wsparcia Rodzinie, najbliższym i przyjaciołom.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu


11 SIERPNIA 2018 ROKU ODESZŁA OD NAS NA ZAWSZE

URSZULA KRZYŻANOWSKA-ŁAGOWSKA

dr n. hum., pielęgniarka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW, stypendystka Międzynarodowej Rady Pielęgniarek w Genewie oraz nauczyciel akademicki.                    Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych pierwszej kadencji samorządu pielęgniarek i położnych (w latach 1991–1995)

Przypadło Jej w udziale budowanie struktur samorządu, który powstał niemalże równolegle z nurtem przeobrażeń ustrojowych i demokratycznych w naszym kraju.

Pragnęła transformacji polskiego pielęgniarstwa i nie szczędziła sił, aby walczyć o budowanie samodzielności oraz prestiżu zawodu pielęgniarki i położnej. Miała duszę pionierki oraz wizjonerki, a przy tym odwagę, by podejmować się trudnych wyzwań.
Czas tworzenia samorządu opisywała słowami piosenki: „To były piękne dni, naprawdę piękne dni” i dodawała przy tym: „Tylko do tego musieliśmy mieć: zdrowie, silne nerwy, motywację i wiarę, że podołamy”.

Była autorką wielu publikacji, m.in. „Organizacja opieki pielęgniarskiej w Polsce na tle porównawczym” (1991), „Znać swój los” (1994), „Wartości duchowe w etosie pielęgniarskim” (2005), „Idea samorządności – wspomnienia, rozmowy, fakty” (2011). Wydała dwa tomiki wierszy: „Wyrazić siebie” (1993) i „Pobądź ze mną” (1995).

Niemalże do ostatnich swoich dni nie traciła kontaktu z samorządem pielęgniarek i położnych, aktywnie uczestniczyła w wielu samorządowych uroczystościach, konferencjach organizowanych w całym kraju.

Pozostanie w naszej pamięci i sercach. Będzie nam Jej brakowało.

Rodzinie i Bliskim składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia.

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
O miejscu i terminie uroczystości pogrzebowych będziemy informować na naszej stronie internetowej.


17.08.2018 r.

Z prac NIPiP

Korespondencja w sprawie podawania produktu leczniczego ZYPADHERA

Pismo NRPiP dotyczące problemów w zakresie podawania w warunkach domowych lub gabinecie pielęgniarki rodzinnej produktu leczniczego Zypadhera 210mg, 300mg, 405mg w iniekcji domięśniowej

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia


17.08.2018 r.

Z prac NIPiP

Pismo otrzymane od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi na przekazane Stanowisko nr 18 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie podjęcia działań przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia mających na celu opracowanie nowego produktu świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki zatrudnione w domach pomocy społecznej na rzecz mieszkańców tych domów

Stanowisko nr 18 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych


14.08.2018 r.

KOMUNIKAT

W związku z mającą nastąpić nowelizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu będzie opiniować wnioski na okres od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r. po ukazaniu się powyższej nowelizacji.

Wzory nowych wniosków będą udostępnione na naszej stronie internetowej.

Halina Nowik Przewodnicząca ORPiP w Elblągu.


14.08.2018 r.

Z prac NIPiP

List_otwarty do członków NSZZ „Solidarność” oraz wszystkich, którym na sercu leży dobro polskiej ochrony zdrowia


27.07.2018 r.

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA „Bezpieczne warunki pracy pielęgniarek i położnych” 10-11 WRZEŚNIA 2018 R WARSZAWA

Program Konferencji Bezpieczne warunki pracy


27.07.2018 r.

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA DLA PIELĘGNIARSKIEJ KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ 15-16 PAŹDZIERNIKA 2018 R. WARSZAWA

PROGRAM KONFERENCJI


24.07.2018 r.

Uchwała Nr 312/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia standardu kwalifikacji pielęgniarki


23.07.2018 r.

Z prac NRPiP

Stanowisko Nr 21 NRPiP z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie eliminowania pielęgniarek systemu ze składu zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne wraz z odpowiedzią Ministerstwa Zdrowia z dnia 12 lipca 2018 r.


19.07.2018 r.

Z prac NRPiP

Stanowisko nr 18 NRPiP dotyczące opracowania nowego produktu świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki zatrudnione w domach pomocy społecznej na rzecz mieszkańców tych domów wraz z odpowiedzią Ministerstwa Zdrowia


19.07.2018 r.

Informacja na temat możliwości służby pielęgniarek i pielęgniarzy w Wojskach Obrony Terytorialnej


18.07.2018 r.

UWAGA Komunikat dla osób prowadzących DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ (indywidualne i grupowe praktyki)

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu przypomina o konieczności aktualizacji praktyk polegającej na: aktualizacji danych tj. adres do korespondencji w księdze RPWDL i adres do doręczeń podany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej muszą być identyczne.

Weryfikacja zgodności ww. danych i wprowadzenie ewentualnych zmian jest obowiązkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu praktyki pielęgniarskiej/położniczej. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu informuje, że powyższe zmiany powinny być wprowadzone do 1 września 2018 r., a wszelkie inne zmiany aktualizowane na bieżąco.


13.07.2018 r.

KOMENTARZ DO POROZUMIENIA Z 9 LIPCA 2018 R. POMIĘDZY OZZPIP ORAZ NIPIP A MINISTREM ZDROWIA I PREZESEM NFZ

I N F O R M A C J A

w sprawie POROZUMIENIA z dnia 09-07-2018r.

Porozumienie z dnia 09 lipca 2018r. zawarte w Warszawie pomiędzy OZZPiP oraz NIPiP, a Ministrem Zdrowia i Prezesem NFZ ma na celu doprowadzić do sukcesywnego polepszenia dotychczasowych warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w Polsce.

Porozumienie obejmuje następujące obszary:

Wynagrodzenia:

W celu trwałej gwarancji wypłaty podwyżki 4×400 brutto brutto po 2019 roku, wychodząc naprzeciw żądaniom środowiska ze sporów zbiorowych w roku 2015 (wzrost wynagrodzeń zasadniczych o 1500 zł), strony porozumiały się, że środki finansowe przekazywane przez NFZ do świadczeniodawców na podstawie OWU będą nadal przekazywane także po 31-08-2019r. tj. w kwocie po 1.600,-zł. brutto brutto miesięcznie na jeden etat lub równoważnik etatu.

Uzgodniono, że pielęgniarki i położne zatrudnione na podstawie stosunku pracy (umowy o pracę zawarte na podstawie Kodeksu pracy), które otrzymują aktualnie środki z podwyżki 4 x 400,-zł. brutto brutto otrzymają na ich podstawie od 01-09-2018r. wzrost miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w kwocie nie mniejszej niż 1.100,-zł. w przeliczeniu na pełen etat. Dodatkowo dla tej grupy osób od 01-07-2019r. miesięczne wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie jeszcze o dalsze 100,-zł. (łącznie, zatem o kwotę 1.200,-zł.). Te obligatoryjne wzrosty wynagrodzenia może pracodawca pokryć z kwoty 1.600,-zł. brutto brutto, jaką będzie otrzymywał od 01-09-2018r. z NFZ na podstawie OWU.

Jeżeli w wyniku podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego o kwotę 1.100,-zł. (a od 01-07-2019r. o kolejne 100,-zł.) koszty tej podwyżki dla danej pielęgniarki lub położnej nie przekroczą łącznie z pochodnymi i składkami ZUS obciążającymi pracodawcę kwoty 1.600,-zł. brutto brutto to pracodawca będzie zobowiązany tej pielęgniarce lub położnej dopłacać nadal dodatek miesięczny do wynagrodzenia (chyba, że będzie inne porozumienie w tej sprawie z Zakładową lub Międzyzakładową Organizacją Związkową OZZPiP). Wynika to z uzgodnienia, że w pozostałym zakresie warunki przekazywania świadczeń z OWU nie ulegną zmianie, w tym pozostaną niezmienione mechanizmy podziału środków w danym podmiocie leczniczym (UWAGA! Zostaje zachowana zasada równego ich podziału w równej miesięcznej wysokości w przeliczeniu na etat lub równoważnik etatu).

Przykład:

W przykładzie najbardziej skrajnym pielęgniarka nowo zatrudniona (po studiach), na pełnym etacie, która nie ma dodatku stażowego i która pracuje w podstawowym systemie czasu pracy (zatem nie ma dodatków świątecznych oraz za prace w porze nocnej) otrzyma:

Pracodawca ma dla niej mieć od 01-09-2018r. do dyspozycji na wzrost miesięcznego wynagrodzenia kwotę 1.600,-zł. brutto brutto.

Zgodnie z zawartym porozumieniem od 01-09-2018r. pielęgniarka ta otrzyma podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego o kwotę 1.100,-zł. miesięcznie. Zatem koszt tej podwyżki dla pracodawcy wynosi:

1.100,-zł. powiększone o składki ZUS obciążające pracodawcę (łączny koszt pracodawcy w tym przypadku tzw. brutto brutto to) = ok. 1.330,-zł. – (a winno być brutto brutto 1600 zł.). Wobec tego pielęgniarka będzie musiała otrzymać jeszcze dodatek wyrównujący do miesięcznego wynagrodzenia, na który pracodawca przeznaczy kwotę około 270 zł (według wyliczenia 1.600,-zł. – 1.330 zł.). Przypominamy o potrąceniu z tych kwot składek ZUS i US po stronie pracownika.

Podkreślamy, zatem że żadna z osób pracujących na etacie, które będą miały włączone dotychczasowe dodatki do pensji zasadniczej od 01.09.2018 nie straci, a przeciwnie może w perspektywie roku 2018-2019 zyskać na pochodnych wynikających ze stażu pracy, godzin nocnych, świątecznych, funkcyjnych i nadgodzin, często obecnie podbieranych z kwoty dodatku 3 x 400=1200 brutto brutto. Kwoty na cele tej regulacji będą ujęte w nowelizacji Rozporządzenia MZ oraz w planach finansowych NFZ.

Porozumienie z 09-07-2018r. nie zmienia zasady dalszego przekazywania środków na podstawie OWU do pielęgniarek i położnych zatrudnionych na podstawie umów zlecenia.

Porozumienie nie kwestionuje również zasady udziału pielęgniarek i położnych w podziale środków przekazywanych na podstawie OWU, jeżeli pracują w kilku miejscach pracy w wymiarze przekraczającym miesięcznie jeden etat lub równoważnik etatu.

Informacja bardzo ważna i korzystna dla środowiska pielęgniarek i położnych zatrudnionych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej (POZ). Porozumienie z 09-07-2018r. reguluje zasady wzrostu wynagrodzenia pielęgniarek i położnych zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w POZ.

1/ Pielęgniarki i położne środowiskowe oraz pielęgniarki szkolne otrzymają podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego od 01-09-2018r. o kwotę 1.100,-zł. (od 01-07-2019r. o dalszą kwotę 100,-zł.) także w sytuacji, gdy z uwagi na zbyt niską liczbę zapisanych pacjentów wzrost stawki kapitacyjnej, jaki otrzymuje dla tych osób pracodawca z NFZ nie wystarczy na pokrycie tej podwyżki.

2/ Dodatkowo taki sam wzrost wynagrodzeń zasadniczych otrzymają również pozostałe pielęgniarki i położne POZ (nie mające tzw. aktywnych list pacjentów, a pracujące w gabinetach lekarskich lub punktach szczepień tzw. pielęgniarki praktyki).

Strony w terminie 3 miesięcy powrócą na forum Rady Dialogu Społecznego do rozmów celem zmiany obowiązujących obecnie współczynników pracy tak, aby odzwierciedlały one wykształcenie, kompetencje oraz odpowiedzialność pracowników.

Duży wpływ na wynagrodzenia będzie mieć uzyskana zgoda Ministra Zdrowia oraz przede wszystkim Prezesa NFZ, aby świadczeniodawcy dwa razy w roku uaktualniali zgłaszane do NFZ listy pielęgniarek i położnych na potrzeby uzyskania środków na podstawie OWU. Ma to znaczenie szczególnie dla nowo wchodzących do zawodu pielęgniarek i położnych, które prawo do wykonywania zawodu otrzymują po 1 sierpnia danego roku. Zapis ten ma również znaczenie dla pielęgniarek i położnych, które w trakcie roku będą chciały zmienić pracodawcę, co może być jeszcze częstsze po wprowadzeniu obligatoryjnych norm zatrudnienia w lecznictwie szpitalnym.

Uzyskano również deklarację Ministra Zdrowia, że zapewni w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez MZ finansowanych z budżetu państwa (a nie z NFZ) wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych zgodnie z dotychczasową praktyką. Pielęgniarki i położne w tych podmiotach były poza działaniem podwyżki 4 x 400,-zł. (bo ich pracodawca nie miał kontraktu z NFZ), ale dotąd praktyką było uzyskiwanie przez te pielęgniarki i położne analogicznych podwyżek wynagrodzeń, przy czym wymagało to, co roku rozmów z MZ. Ponadto MZ zgodził się objąć tą zasadą także pielęgniarki i położne wykonujące zawód w stacjach sanitarno – epidemiologicznych.

Ustalono wprowadzenie od 01-01-2019r. nowego świadczenia kontraktowanego przez NFZ tzw. porady pielęgniarskiej.

Warunki pracy:

Strony uzgodniły wejście w życie z dniem 01-01-2019r. norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych, jako warunku kontraktowania świadczeń przez NFZ w zakresie świadczenia lecznictwo szpitalne (uzgodnienie obejmuje zasadę wyliczania zatrudnienia w oparciu o równoważniki zatrudnienia 0,6 w oddziałach zachowawczych i 0,7 w oddziałach zabiegowych na łóżko, przy czym od 01-07-2019 r. dla oddziałów pediatrycznych równoważniki zatrudnienia będą wyższe – 0,8 w oddziałach zachowawczych i 0,9 w oddziałach zabiegowych na łóżko).

Strony uzgodniły również sukcesywne wprowadzenie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w obszarach opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, rehabilitacja lecznica, leczenie uzdrowiskowe, stacjonarne świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej oraz opieka paliatywna i hospicyjna.

Uzgodniono wprowadzenie od 01-01-2019r. płatnego urlopu szkoleniowego w wymiarze 6 dni rocznie, który mogą pielęgniarki i położne przeznaczyć na indywidualne dokształcanie się, w szczególności na udziały w konferencjach, szkoleniach oraz kursach naukowych.

Pozostałe kwestie:

Minister Zdrowia ma zapewnić realizację wsparcia wejścia do zawodu pielęgniarek i położnych poprzez wypłaty stypendiów dla studentów i absolwentów podejmujących pracę w Polsce.

Minister Zdrowia akceptuje postulat zmiany przepisów regulujących przeprowadzanie konkursów na stanowiska kierownicze w niektórych podmiotach leczniczych.

Minister Zdrowia ma podjąć działania umożliwiające zwiększenie liczby pielęgniarek i położnych podejmujących służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej (uatrakcyjni ofertę podjęcia częściowo odpłatnej służby), ale będzie zachowana zasada całkowitej dobrowolności(służbę w WOT podejmować będą tylko osoby tym zainteresowane).

Strony porozumiały się także, że w przypadku dokonywania w przyszłości zmian systemowych w ochronie zdrowia, zmiany te będą konsultowane ze środowiskiem pielęgniarek i położnych.

Dodatkowo strony umówiły się, że od marca 2019r. rozpoczną prace nad projektem ustawy, która docelowo zastąpi rozwiązania zawarte w rozporządzeniach dotyczących OWU. Ponadto Strony uznały, że jest potrzeba dostosowania dokumentu „Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce”, a także przedłożenia jego finalnej wersji – w terminie do 31-12-2018r. – do przyjęcia przez Radę Ministrów do realizacji, jako program rządowy.

OZZPiP zobowiązał się do niepodejmowania ogólnokrajowych akcji protestacyjnych do dnia 01-01-2021r., ale pod warunkiem realizacji postanowień Porozumienia. Dodatkowo strony umówiły się, że w styczniu 2020r. podejmą rozmowy mające ocenić realizację postanowień Porozumienia.

Zawarte Porozumienie i związane z nim przekazanie zewnętrznych środków na wzrosty wynagrodzeń grupy zawodowej pielęgniarek i położnych oraz poprawa warunków pracy mają być jedynie pomocą dla pracodawców do wdrożenia w swoich zakładach pracy własnych indywidualnych rozwiązań.

Podane w Porozumieniu wzrosty wynagrodzeń zasadniczych zostały zapisane, jako nie niższe. Porozumienie z dnia 09-07-2018r. nie zabrania i nie ogranicza możliwości prowadzenia w poszczególnych zakładach pracy negocjacji dot. przekazania dodatkowych środków (pochodzących od pracodawcy) dla uzupełnienia puli środków przekazywanych na podstawie w/w Porozumienia. Zakładowe i Międzyzakładowe Organizacje Związkowe OZZPiP mają prawo prowadzić teraz jak i w przyszłości negocjacje płacowe, a także negocjacje dotyczące warunków pracy grupy zawodowej pielęgniarek i położnych, czy to w trybie zwykłym tj. z wykorzystaniem ustawy o związkach zawodowych, czy też w trybie nadzwyczajnym tj. z wykorzystaniem ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Oczywiście Porozumienie z 09-07-2018r. nie zabrania i nie ogranicza również naszych Zakładowych i Międzyzakładowych Organizacji Związkowych OZZPiP do udziału w negocjacjach płacowych, jakie będą prowadzić w przyszłości pracodawcy ze wszystkimi innymi organizacjami związkowymi dotyczącymi ogólnozakładowych wzrostów wynagrodzeń.

OZZPiP i NRPIP zobowiązały się natomiast, że będą pomagały rozwiązywać lokalne spory w podmiotach leczniczych, w których uczestniczyć będą środowiska pielęgniarek i położnych.

Link do komentarza: http://nipip.pl/komentarz-do-porozumienia-z-9-lipca-2018-r-pomiedzy-ozzpip-oraz-nipip-a-ministrem-zdrowia-i-prezesem-nfz/


13.07.2018 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Zdrowia o ocenę skuteczności szpitalnych procedur antydyskryminacyjnych i antymobbingowych. W ocenie RPO, procedury antymobbingowe w szpitalach nie gwarantują rzetelnego wyjaśnienia spraw, ani należytej ochrony osób objętych mobbingiem.

Wystąpienie do Ministra Zdrowia ws. działań antymobbingowych w szpitalach


11.07.2018 r.

Nowelizacja ustawy o odpadach – 24 lipca 2018 r. mija termin złożenia wniosku o wpis do BDO

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.) pielęgniarki i położne prowadzące podmioty wykonujące działalność leczniczą, będący wytwórcami odpadów  są zobowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu (art. 50 ust. 1 pkt. 5 lit e w związku z art. 234 ustawy o odpadach). Rejestr ten stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Wniosek o wpis do rejestru należy złożyć w terminie do dnia 24 lipca 2018 r. Wniosek składa się przez wypełnienie formularza rejestrowego zamieszczonego na stronie internetowej : www.bdo.mos.gov.pl (zakładka: Wnioski do pobrania) oraz w formie papierowej.

Do wniosku o wpis, składanego w formie pisemnej, należy dołączyć oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań

Do pobrania:

Oświadczenie

Wniosek o wpis nie podlega opłacie rejestracyjnej.


11.07.2018 r.

NIPiP wraz z OZZPiP podpisały porozumienie z Ministrem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia

Po trwających pół roku negocjacjach w dniu 9 lipca 2018 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, Ministrem Zdrowia oraz Narodowym Funduszem Zdrowia, w zakresie:

 • włączenia dotychczasowych dodatków do wynagrodzenia zasadniczego;
 • wprowadzenia rozporządzenia dotyczącego norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych od 1 stycznia 2019 r.;
 • wprowadzenia porady pielęgniarskiej jako świadczenia gwarantowanego, finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia;
 • zagwarantowania 6-dniowego, płatnego urlopu szkoleniowego od stycznia 2019 r.;
 • nowelizacji rozporządzenia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursów na stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych oraz innych działań mających na celu poprawę warunków pracy pielęgniarek i położnych w Polsce.

Strony zobowiązały się do wspólnej pracy nad dokumentem „Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce” w celu jego dostosowania do bieżących potrzeb środowiska oraz wypracowania jego finalnej wersji w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. , celem przedłozenia Radzie Ministrów.

Treść porozumienia


11.07.2018 r.

Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

Ulotka informacyjna o publikacji: Szczepienia w pytaniach i odpowiedziach

Informacja o autorach i spis treści


11.07.2018 r.

Komunikat Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zamieszczania zadań egzaminacyjnych (tzw. bank ptrań)

Link do komunikatu: http://www.ckppip.edu.pl/news/260/121/Komunikat/d,zam_pub_all.html


22.06.2018 r.

Stanowisko Nr 18 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 czerwca 2018 r w sprawie podjęcia działań przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia mających na celu opracowanie nowego produktu świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki zatrudnione w domach pomocy społecznej na rzecz mieszkańców tych domów


RUSZA 5 JUBILEUSZOWA EDYCJA KONKURSU „POŁOŻNA NA MEDAL”

Akademia Malucha Alantan ma zaszczyt zaprosić do składania nominacji w ramach 5 jubileuszowej edycji konkursu „Położna na medal”. To zaszczytne wyróżnienie od czterech lat przyznawane jest położnej, która w sposób szczególny wyróżnia się podejściem, empatią i doświadczeniem dla kobiet w ciąży, podczas porodu i połogu.

Nominacje do konkursu można składać do 31 lipca na stronie https://www.poloznanamedal2018.pl/ . Głosy natomiast oddawać można przez cały czas trwania kampanii do 31 grudnia. Laureatki kolejnej edycji konkursu poznamy w styczniu 2019 r, a wręczenie nagród odbędzie się na uroczystej Gali w marcu 2019 roku.

Konkurs na najlepszą położną w kraju jest częścią ogólnopolskiej kampanii społeczno -edukacyjnej „Położna na medal”. Celem akcji  jest podnoszenie świadomości w społeczeństwie dotyczącej roli położnej w okresie okołoporodowym, pokazanie, że położna to także wsparcie, źródło rzetelnej wiedzy, a także osoba, do której należy mieć zaufanie.

Położna na Medal-V jubileuszowa edycja


DODATKOWE DOBROWOLNE GRUPOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, realizując Wniosek Nr 1 XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 17 marca 2018 r. postanowiła wykupić dodatkowe dobrowolne grupowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych przez Pielęgniarki i Położne. Umowę ubezpieczenia zawarto z Towarzystwem Ubezpieczeń INTER POLSKA S.A.

Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody w mieniu lub na osobie trzeciej wynikłe z wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, wynikłe z wykonywania działalności leczniczej, w tym podczas praktyk studenckich i staży oraz praktyk zawodowych w ramach specjalistycznych kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe Pielęgniarek i Położnych. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje między innymi szkody: powstałe w związku z wykonywaniem czynności zawodowych; wynikłe z rażącego niedbalstwa; podczas udzielania pierwszej pomocy; polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy pacjenta.  Ubezpieczenie obowiązuje od dnia 1 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.

W razie konieczności uzyskania certyfikatu grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki i położne, prosimy o kontakt z Biurem Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.

Przypominamy jednak, że ubezpieczenie to nie zastępuje obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.


ZMIANA INTERPRETACJI W SPRAWIE PIT-8C

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy,

Mam przyjemność poinformować Państwa, że Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu otrzymała zmianę interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych organizowania, finansowania lub refundacji członkom OIPiP w Elblągu udziału w szkoleniach zawodowych oraz obowiązku sporządzania dla każdego uczestnika szkolenia informacji PIT-8C. Z treści interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wynika, że uczestnictwo w szkoleniu: organizowanym przez OIPiP i finansowanym ze środków własnych, organizowanym przez podmiot trzeci, ale finansowanym przez OIPiP ze środków własnych, organizowanym przez podmiot trzeci, którego koszty są refundowane w całości lub części przez OIPiP nie powoduje powstania po stronie uczestnika przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu już od 2018 r. nie będzie wystawiała PIT-8C.

Załącznik


TRWA NABÓR NA BEZPŁATNY KURS SPECJALISTYCZNY „WYWIAD I BADANIA FIZYKALNE” dla pielęgniarek i położnych

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie organizuje ostatnią BEZPŁATNĄ edycję kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne” dla pielęgniarek i położnych.

Zajęcia odbywać się będą w Elblągu – teoria w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych przy ul. Morcinka 10 B, zajęcia stażowe w elbląskich szpitalach. Nabór na kurs trwa do końca maja 2018 r, planowane rozpoczęcie kursu – początek czerwca 2018 r. Kurs specjalistyczny „Wywiad i badanie fizykalne” jest konieczny do ukończenia specjalizacji w każdej dziedzinie. Z kursu zwolnione są pielęgniarki i położne, które rozpoczęły kształcenie od naboru 2012/2013. W załączeniu wniosek zgłoszeniowy na kurs, który należy wypełnić i dostarczyć do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych do końca maja br. Przypominamy, że konieczne jest również posiadanie konta w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) – wkrótce kurs pojawi się na stronie: smk.ezdrowie.gov.pl. Zachęcamy do odbycia kursu wszystkie pielęgniarki i położne.

Wniosek o dopuszczenie do kursu specjalistycznego w ramach projektu Inwestycje w kompetencje pielęgniarek i położnych gwarancją jakości usług medycznych


Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia Departamentu Pielęgniarek i Położnych na Apel nr 1 XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Do pobrania :Pismo Departamentu Pielęgniarek i Położnych


Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia zaprasza do udziału w 94. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Służby Zdrowia na Jasną Górę  26-27 maja 2018 r.

Wcześniej, w dniach 25 – 26.05.2018 r. w kaplicy św. Józefa odbędą się Ogólnopolskie Rekolekcje dla Służby Zdrowia.

Program Rekolekcji

PLAKAT PIELGRZYMKA 2018


Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych przekazane przez Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia


KONFERENCJA NRPIP:” ZAGROŻENIA ZAWODOWE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W OBECNYCH REALIACH FUNKCJONOWANIA OCHRONY ZDROWIA”  10 – 11 WRZEŚNIA 2018 r


KOMUNIKAT W SPRAWIE WYKAZU PRIORYTETOWYCH DZIEDZIN SPECJALIZACJI DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH, KTÓRE BĘDĄ MOGŁY UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZU PRACY W 2018 R.

Ministerstwo Zdrowia prezentuje wykaz priorytetowych dziedzin szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w 2018 r. ze środków Funduszu Pracy. Wykaz ten będzie stanowił podstawę do określenia przedmiotu zamówienia w tegorocznych postępowaniach przetargowych dotyczących wyboru organizatorów kształcenia prowadzących szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych.

Wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie z Funduszu Pracy w 2018 r. z podziałem na województwa oraz uwzględnieniem liczby miejsc szkoleniowych i edycji w województwie


WYKAZ KWALIFIKACJI PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WYKONUJĄCYCH ZAWÓD W OKREŚLONYCH RODZAJACH DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ, KTÓRE WYMAGAJĄ UZUPEŁNIENIA ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA. ANALIZA WYBRANYCH AKTÓW PRAWNYCH – STAN PRAWNY  14 LUTEGO 2018 ROKU

Wykonywanie zawodów pielęgniarki i położnej na określonych stanowiskach pracy wymaga spełnienia dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych. Zmiany w obowiązujących przepisach prawa w ochronie zdrowia spowodowały, iż pielęgniarki i położne, by pozostać na obecnych stanowiskach pracy muszą dostosować kwalifikacje zawodowe do określonych wymagań.

celem niniejszego opracowania było przygotowanie wykazu stanowisk pracy pielęgniarek i położnych występujących we wszystkich dziedzinach działalności leczniczej, które wymagają uzupełnienia kwalifikacji zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.

Dokonano przeglądu aktów prawnych, regulujących organizację oraz funkcjonowanie opieki zdrowotnej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej. Z powyższych wyłoniono te stanowiska pracy, dla których zostały ustanowione daty graniczne w celu uzupełnienia kwalifikacji zawodowych.

Czytaj więcej: http://nipip.pl/wymagane-kwalifikacje-stanowiskach/


OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej jest okazją do podkreślenia znaczenia zawodów w kompleksowym procesie udzielania świadczeń zdrowotnych w obszarze działań zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych. Jubileusz 30 -lecia funkcjonowania Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu to okazja do uroczystych obchodów tego święta.

W związku z powyższym

Dyrektor Naczelny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu Elżbieta Gelert wraz z Diecezjalnym Duszpasterzem Służby Zdrowia Księdzem Mieczysławem Tylutkiem, serdecznie zapraszają Pielęgniarki i Położne na uroczystą Mszę Świętą w intencji w/w grup zawodowych, którą odprawi Biskup elbląski Jacek Jezierski dnia 15 maja 2018 r. o godzinie 12.00 w Kaplicy szpitalnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.


Z prac NRPiP

Korespondencja dotycząca realizacji podwyżek dla pielęgniarek i położnych

Pismo NRPiP

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia z dnia 21.03.2018 r.


Aktualne zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję pt. „Zabezpieczenie mieszkańców domów pomocy społecznej w świadczenia pielęgniarskie” Warszawa 18 kwietnia 2018 r.


KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 30 marca 2018 r. (Wielki Piątek) Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.


Zinbryta (daklizumab beta) zawieszenie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w Unii Europejskiej


Pismo Departamentu Matki i Dziecka w sprawie dodatkowych szczepień dzieci przeciwko pneumokokom.

Pobierz Pismo tutaj


NAGRODY „STOMAPERSONA 2017” ROZDANE

12 marca 2018 r. w Warszawie odbyła się kolejna Gala Róż „stomaPERSONA 2017” na której, wręczono nagrody za zasługi dla popularyzacji zagadnienia stomii i niesienia pomocy stomikom. Z ogromną przyjemnością informuję, że wśród grona laureatów plebiscytu znalazła się Nasza Koleżanka Pani mgr Helena DZIEKAŃSKA, która zdobyła wyróżnienie w kategorii PIELĘGNIARKA. Wyróżnienie to przyznawane jest za profesjonalną opiekę medyczną oraz wyjątkowe wsparcie okazane pacjentom stomijnym. W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu serdecznie gratulujemy laureatce.

Halina Nowik

Przewodnicząca ORPiP w Elblągu


Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta z dnia 7 marca 2018 r. kierowane do Ministra Zdrowia w sprawie niewystarczającej liczby personelu pielęgniarskiego


KOMUNIKAT

SZANOWNI DELEGACI,

Uprzejmie informuję, iż w dniu 17 marca 2018 r. o godzinie 9.30 odbędzie się XXVII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Elblągu (rejestracja delegatów rozpocznie się o godz. 9.00). Zjazd odbędzie się w Hotelu „ELBLĄG” w Elblągu ul. Stary Rynek 54-59 (sala konferencyjna „GUSTAW”).  Materiały zjazdowe otrzymają Państwo w regulaminowym terminie. Obecność Delegatów na Zjeździe jest obowiązkowa. Nieobecność prosimy usprawiedliwić pisemnie i przesłać na adres Biura Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.

Halina Nowik

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu


NEWSLETTER NIPiP nr 1/2018


Spotkanie z Dyrektorem Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie

W dniu 14 lutego 2018 r. odbyło się spotkanie w siedzibie oddziału NFZ w Olsztynie, w którym uczestniczyli: Dyrektor NFZ Andrzej Zakrzewski, Przewodnicząca OIPiP w Olsztynie Maria Danielewicz oraz Przewodnicząca OIPiP w Elblągu Halina Nowik. Tematem rozmów były problemy związane z opiniowaniem przez samorząd zawodowy sposobu podziału środków finansowanych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych oraz wypłat wzrostu wynagrodzeń zgodnego z ustalonym podziałem.

Notatka ze spotkania z Dyrektorem Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie

Komunikat operatora systemu SZOI


KOMUNIKAT Nr II Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zaprasza na Ogólnopolską Konferencję pt.” ZABEZPIECZENIE MIESZKAŃCÓW DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARSKIE”,  WARSZAWA – 18.04.2018 r.

Rejestracja poprzez stronę http://nipip.pl/zabezpieczenie-mieszkancow-domow-pomocy-spolecznej-swiadczenia-pielegniarskie-ogolnopolska-konferencja-18-kwietnia-2018-r-warszawa/

Liczba miejsc ograniczona.


Zabezpieczenie mieszkańców domów pomocy społecznej w świadczenia pielęgniarskie – konferencja, 18.04.2018 r. Warszawa

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych organizuje Ogólnopolską Konferencję pt. „Zabezpieczenie mieszkańców domów pomocy społecznej w świadczenia pielęgniarskie” Konferencja odbędzie się 18 kwietnia 2018 r. w Warszawie Tower Service, ul. Chałubińskiego 8.

Konferencja poświęcona będzie kwestiom związanym z zapewnieniem opieki pielęgniarskiej mieszkańcom DPS, niedoborom kadrowym pielęgniarek i ich problemom dotyczącym należytego wykonywania zawodu, kompetencji i odpowiedzialności zawodowej w związku z pracą w DPS.

W załączeniu:

Komunikat N r 1

Link do komunikatu: http://nipip.pl/zabezpieczenie-mieszkancow-domow-pomocy-spolecznej-swiadczenia-pielegniarskie-ogolnopolska-konferencja-18-kwietnia-2018-r-warszawa/


EUROPEJSKI DZIEŃ PIELĘGNIARKI OPERACYJNEJ – 15.02.2018 r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

w imieniu Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek i własnym, z okazji Europejskiego Dnia Pielęgniarki Operacyjnej, przyjmijcie życzenia zdrowia, pomyślności i wszystkiego co najlepsze.

Życzę wam wszystkim pracy w bezpiecznych warunkach, również organizacyjnych. Niech zespoły operacyjne, których jesteście częścią, będą pełne, niech przy każdej operacji będą zawsze dwie pielęgniarki operacyjne (położne operacyjne): instrumentująca i pomagająca. Niech nasi pracodawcy dojrzeją do myśli, ny umożliwić nam pracę zgodną ze standardami pielęgniarskiej praktyki klinicznej w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego.

Z wyrazami szacunku

Joanna Borzęcka Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek.

A oto kilka słów Zarządu EORNA

Szanowne Koleżanki i Koledzy

W imieniu Zarządu EORNA życzymy Wam szczęśliwego i pełnego inicjatywy Europejskiego Dnia Pielęgniarki Operacyjnej. W roku 2018 hasłem tego dnia jest: PROFESJONALIZM, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, HUMANITARNOŚĆ.

Celem Europejskiego Dnia Pielęgniarki Operacyjnej jest zachęcenie do refleksji i skupienia nie tylko nad jakością i wysokim poziomem świadczonej opieki, ale także w zakresie ludzkiego wymiaru naszego zawodu. Wszyscy wiemy, że pielęgniarstwo w okresie okołooperacyjnym jest przede wszystkim profesją związaną z zajmowaniem się innymi ludźmi. Promujemy opiekę dostosowaną indywidualnie do każdego pacjenta. Szczęśliwego Dnia Pielęgniarki Operacyjnej dla każdego z osobna i wszystkich razem.

Prezes EORNA            Wiceprezes EORNA

May Karam                   Jana Wichsova

Życzenia EPND 2018


PIERWSZE W POLSCE BADANIE OPINII 1000 POŁOŻNYCH i 5000 PACJENTEK

Szanowni Państwo,

Według najnowszych danych w Polsce zaledwie 4 procent matek karmi swoje dzieci przez pierwsze 6 miesięcy ich życia wyłącznie piersią! Wynik ten plasuje nas na jednym z ostatnich miejsc w Europie. Badania pokazują, że przyszłe mamy aktywnie poszukują wiedzy na temat ciąży i laktacji. Za najbardziej wiarygodne źródło informacji uznają położną, która w przystępny sposób przekazuje im wiedzą popartą swoim wieloletnim doświadczeniem i praktyką zawodową.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych oraz Polskie Towarzystwo Położnych zdecydowały się objąć patronat nad badaniem opinii z udziałem 1000 położnych i 5000 pacjentem, dotyczącym laktacji i roli położnej w promowaniu karmienia piersią. Gwarantujemy, że uzyskane w trakcie badania dane pozostaną anonimowe i poufne. Będą wykorzystane wyłącznie w celu opracowania zbiorczego raportu naukowego.

Nadzór nad badaniem sprawuje Polskie Towarzystwo Położnych, które jest odpowiedzialne za pełną koordynację i prawidłowy przebieg badania, zgodnie z wyznaczonymi celami i założeniami naukowymi.

Badanie trwa od 22 stycznia do 31 marca 2018 r. Serdecznie zapraszamy do wzięcia w nim udziału !

Wszelkie szczegóły dotyczące badania znajdą Państwo na stronie: www.edukacjapacjenta.pl.

W załączeniu:

List_Badanie_opinii


ANKIETA CMKP i NIPiP – AUTONOMIA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

Szanowni Państwo,

Szkoła Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego we współpracy z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych prowadzi badanie, którego celem jest określenie faktycznego stosowania regulacji prawnych dotyczących wypisywania, przez uprawnione pielęgniarki/położne, recept na zlecenie lekarskie oraz prowadzenia postępowania diagnostyczno -terapeutycznego. Dlatego też zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na podane poniżej pytania. Większość pytań ma charakter zamknięty, w niektórych dopuszczalna jest więcej niż jedna odpowiedź (wszystkie dodatkowe informacje zawarte są w treści kwestionariusza. W razie jakichkolwiek trudności natury technicznej prosimy o kontakt via e-mail:szp@cmkp.edu.pl, nr tel. kontaktowego 22 5601144. Dziękujemy za poświęcenie czasu na wypełnienie kwestionariusza.

Kliknij na link i przejdź do ankiety: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CN4BDedz60SDkabTxcvJHD17zdyNsQlCs0YJaZDFB_JURFRPUTRTVlg5OENORkVIWlZJTTJHSjRXVi4u


KOMUNIKAT W SPRAWIE PIT-8C

Coraz głośniej mówi się o tym, że zostanie zmieniona dotychczasowa decyzja Izby Skarbowej dotycząca konieczności wystawiania przez samorząd pielęgniarek i położnych PIT 8C, członkom danej izby korzystającym z refundacji poniesionych kosztów za udział w różnych formach kształcenia podyplomowego. Należy wyjaśnić, że w chwili obecnej wszystkie okręgowe izby pielęgniarek i położnych mają i realizują taki obowiązek prawny. Od kilku lat pojawiają się sprzeczne ze sobą interpretacje zapisów ustawowych, które dają nadzieję na korzystną dla naszego środowiska zmianę. Pojawił się pierwszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z maja 2017 t. (II FSK 1528/15), który uznał, że dotychczasowa interpretacja Izby Skarbowej jest niewłaściwa. Na jego podstawie Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej uznał, że jeżeli pielęgniarki i położne uczestniczą w szkoleniu, które jest częściowo lub całkowicie finansowane ze składek członkowskich, to nie uzyskują przysporzenia majątkowego.

Co oznacza dla nas, pielęgniarek i położnych należących do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu?

Wyrok NSA i interpretacja Dyrektora KIS nie ma wprost zastosowania dla innych niż wnioskujący o tę interpretację. O kwestiach opodatkowania danych świadczeń decydują indywidualnie urzędy skarbowe właściwe miejscowo dla każdej z zainteresowanych stron.

W imieniu członków naszego samorządu został złożony stosowny wniosek o interpretację indywidualną, przedstawiający obowiązujący nas regulamin refundacji kosztów kształcenia podyplomowego. Wskazano w nim, że są to środki pochodzące wyłącznie ze składek członkowskich.

Nie wiadomo natomiast, czy wydana na nasz wniosek interpretacja będzie już wystarczającym dokumentem, który zwolni okręgową izbę z obowiązku wystawiania PIT, nawet w przypadku gdy jej treść będzie dla nas korzystna. Wiadomo, że pozwoli na podjęcie dalszych kroków, polegających na wnioskowaniu do Ministerstwa Finansów o zmiany w zapisach ustawy, w taki sposób by nigdy nie budziły wątpliwości interpretacyjnych kontrolujących urzędów skarbowych, które do chwili obecnej, w przypadku innych izb skutkowały wieloletnimi sprawami sądowymi.

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu zapewniam, że podejmujemy wszelkie możliwe działania w kierunku uzyskania korzystnych dla nas wszystkich zmian.

Halina Nowik

Przewodnicząca ORPiP w Elblągu


Z prac NRPiP

SPOTKANIE ROBOCZE PRZEDSTAWICIELI PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Z MINISTREM ZDROWIA W SPRAWIE STRATEGII – 2018.01.26

W dniu 26 stycznia w siedzibie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych odbyło się trójstronne spotkanie robocze, którego tematem przewodnim była ” Strategia na rzecz rozwoju Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce”. W spotkaniu uczestniczyli: ze strony Ministerstwa Zdrowia Pan Minister – prof. Łukasz Szumowski. Ze strony OZZPiP: Przewodnicząca Krystyna Ptok wraz z Wiceprzewodniczącymi i Rzecznikiem Związku oraz ze strony NRPiP – Pani Zofia Małas wraz z Wiceprezesem NRPiP.

W czasie spotkania ustalono, że dokument Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa wymaga natychmiastowego wdrożenia. Aktualizacja harmonogramu wdrożenia strategii, a przede wszystkim jego skrócenie znajduje akceptację ze strony Ministerstwa Zdrowia. Poruszono najbardziej palące kwestie merytoryczne, którymi należy zająć się w pierwszej kolejności, są to m.in.:

 1. Określenie właściwej liczby oraz kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych w poszczególnych zakresach świadczeń gwarantowanych – „rozporządzenia koszykowe”
 2. Kwestie płac – m.in zablokowanie mechanizmów pozwalających na wykorzystywanie środków z dodatku 4×400 do regulowania płacy minimalnej przez podmioty lecznicze
 3. Warunki pracy – m.in. jednoosobowe dyżury w oddziałach szpitalnych
 4. System kształcenia – zachęty do wchodzenia i pozostania w zawodzie – w tym zwiększenie liczby uczelni oferujących studia w zakresie pielęgniarstwa i położnictwa oraz wypracowanie mechanizmów skłaniających absolwentów do wejścia do systemu i pozostania w kraju.

Minister Zdrowia podkreślił, że sytuacja w polskim pielęgniarstwie i położnictwie to obecnie najbardziej paląca kwestia w polskiej ochronie zdrowia. Prace muszą znacząco przyspieszyć, w niektórych obszarach efekty powinny być widoczne jeszcze w tym roku, jak chociażby w zakresie zabezpieczenia pacjenta przez kadrę pielęgniarską i położniczą oraz konkretnych rozwiązań, które umożliwią zwiększenie liczby szkół wyższych, które będą kształcić w zawodzie, co zwiększy dostępność na terenie poszczególnych województw. Dodatkowo powinny pojawić się konkretne propozycje skłaniające absolwentów do podjęcia pracy w zawodzie natychmiast po zakończeniu kształcenia.

OZZPiP oraz NRPiP podkreślają, że obecna sytuacja w polskim pielęgniarstwie i położnictwie jest dramatyczna. Liczba pielęgniarek przypadających na 1000 pacjentów jest u nas najniższa wśród krajów Unii Europejskiej, a średnia wieku pielęgniarek w Polsce to 51 lat. Jedynie natychmiastowe działania ze strony Ministerstwa Zdrowia przy wsparciu merytorycznym środowiska opierające się o realizację dokumentu Strategii jest gwarantem bezpieczeństwa zdrowotnego polskiego społeczeństwa oraz dobrych warunków pracy i płacy w zawodach pielęgniarki i położnej. Efektem kolejnych spotkań Ministerstwa Zdrowia ze środowiskiem będą już konkretne rozwiązania legislacyjne.


INFORMACJA SKARBNIKA ORPiP w ELBLĄGU O OBOWIĄZUJĄCYCH OPŁATACH W 2018 R

Komunikat Nr 1

Informuję, że w dniu 17 stycznia 2018 r. ukazało się Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego  miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2017 r., które wynosiło 4.739,51 zł.

Zgodnie z powyższym, składka członkowska dla  pielęgniarek i położnych prowadzących praktyki zawodowe, innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek (poza zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, stosunku służbowego, wykonujących zawód wyłącznie na podstawie umowy zlecenia), pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium RP, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych – na podstawie Uchwały Nr 18 i 22 tekst jednolity VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. wynosi 35,55 zł.

Komunikat Nr 2

Informuję, że w dniu 17 stycznia 2018 r. ukazało się Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 2017 r., które wyniosło 4.529,19 zł.

Zgodnie z powyższym, wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą zgodnie z zapisem art. 105 ust. 1 i 2 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. podlega opłacie wynoszącej 91,00 zł – w przypadku praktyki zawodowej (2%). Natomiast wniosek o zmianę wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty tj. 45,50 zł. 

Komunikat Nr 3

Opłata za wpis do rejestru organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych wynosi w 2018 roku – 272,00 zł. (6%).

Skarbnik ORPiP w Elblągu

Grażyna Onoszko-Półtorak

Do pobrania: Informacja o obowiązujących opłatach w 2018 r.


NABÓR NA KURS DOKSZTAŁCAJĄCY „CEWNIKOWANIE DZIECI” – PROGRAM DLA PIELĘGNIAREK

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu ogłasza nabór na kurs dokształcający „Cewnikowanie dzieci” – program dla pielęgniarek. Harmonogram zajęć obejmuje następujące treści kształcenia:

 1. Prawne aspekty cewnikowania pęcherza moczowego.
 2. Zasady zapobiegania zakażeniom układu moczowego.
 3. Budowa układu moczowego.
 4. Wskazania i przeciwwskazania do cewnikowania pęcherza moczowego oraz powikłania po cewnikowaniu.
 5. Procedura cewnikowania pęcherza moczowego.
 6. Technika cewnikowania pęcherza moczowego u dzieci.

Łączna ilość godzin wykładów i ćwiczeń – 10. Kurs odbędzie się w dniu 31 stycznia 2018 r. w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu ul. Morcinka 10 B. Wykłady trwać będą w godz. 9.00 – 16.40. Zapisy poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK). Koszt kursu wynosi 180 zł. Członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu mogą ubiegać się o refundację kosztów kursu zgodnie z regulaminem dofinansowań OIPiP w Elblągu.

W przypadku problemów z założeniem konta w SMK lub złożeniem wniosku na kurs prosimy o kontakt z Biurem OIPiP w Elblągu 55 233 98 79.


KWALIFIKACJE PIELĘGNIARKI POZ ORAZ POŁOŻNEJ POZ- ZMIANY W PRZEPISACH

Prawo na co dzień: Informacja NIPiP dotycząca zmiany przepisów w zakresie kwalifikacji Pielęgniarki i Położnej POZ


Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy

Delegaci wybrani w rejonach wyborczych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu informuje, iż zaplanowano wstępny termin organizacji XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na dzień 17 marca 2018 r. (sobota).

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o przesyłanie do Biura Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu (listownie lub pocztą elektroniczną: izbaelb@wp.pl) propozycji wniosków dotyczących spraw ważnych dla naszego środowiska. Zgłaszane wnioski przedstawione i omówione zostaną w trakcie obrad XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.

Będziemy zobowiązani za przekazanie w/w projektów wniosków w terminie do dnia 20 lutego 2018 r.

Halina Nowik Przewodnicząca ORPiP w Elblągu

Do pobrania:

Druk wniosku zjazdowego


Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na uwagi do projektu Strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce przesłane przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych


KURSY DOFINANSOWANE Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia otrzymała dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach umowy nr POWR. 05.04.00-00-0045/15 na realizację projektu pt. Inwestycje w kompetencje pielęgniarek i położnych gwarancją jakości usług medycznych. W związku z tym w roku 2018 organizowany będzie na terenie Elbląga następujący kurs specjalistyczny, dedykowany dla pielęgniarek i położnych:

Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I (dla magistrów położnictwa/pielęgniarstwa, ew. pielęgniarki z dyplomem specjalisty);

Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. II (dla licencjatów położnictwa/pielęgniarstwa, ew. pielęgniarki z dyplomem specjalisty).

Rekrutacja na kurs jest nadal otwarta. Uczestnictwo w kursie jest całkowicie dofinansowane z Funduszy Europejskich. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze stroną projektu: www.powr.wsiiz.pl . Znajdziecie tam Państwo wszystkie szczegóły dotyczące formalności związanych z rekrutacją.


Beatyfikacja Hanny Chrzanowskiej

Beatyfikacja Hanny Chrzanowskiej została oficjalnie potwierdzona. Informację o dacie i miejscu przekazał w imieniu Ojca Świętego Franciszka abp Andelo Vecciu z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej. Czcigodna Służebnica Boża Hanna Chrzanowska zostanie ogłoszona Błogosławioną w sobotę 28 kwietnia 2018 r. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Termin beatyfikacji związany jest z przypadającą w tym roku 45. rocznicą śmierci krakowskiej pielęgniarki.

Hanna Chrzanowska była pionierką pielęgniarstwa społecznego i parafialnego. Współpracowała z kard. Karolem Wojtyłą, który mówił, że Hanna była „ogromną pomocą i oparciem” oraz „sumieniem polskiego pielęgniarstwa„. Towarzyszenie chorym było istotą jej misji – ze szczególnym oddaniem opiekowała się pacjentami w ich domach. Wyznaczała standardy nowoczesnej opieki nad chorymi, której fundamentem jest nie tylko niesienie ulgi w bólu fizycznym, ale także pomoc duchowa. Osoby bliżej znające Hannę zgodnie potwierdzały, że pielęgniarka w sposób heroiczny wypełniała przekazanie miłości bliźniego. Beatyfikacja krakowskiej pielęgniarki to potwierdzenie, że Hanna Chrzanowska jest dla wszystkich dobrym przykładem oraz wzorem służby drugiemu człowiekowi.


Płatna akcja edukacyjna dla pielęgniarek

Nurseum sp. z o.o. twórca Terminarza Medycznego NURSEUM, czyli pierwszej w Polsce aplikacji ułatwiającej pracę pielęgniarek i położnych, organizuje wspólnie z jednym z czołowych dystrybutorów wyrobów farmaceutycznych akcję edukacyjną dot. prawidłowej pielęgnacji dolegliwości stomijnych. Do 14 stycznia br. trwa nabór pielęgniarek zainteresowanych płatnym udziałem w akcji. Więcej informacji znajduje się w załączniku. Można je też znaleźć na stronie www.nurseum.pl.

W załączeniu:

Ulotka – Płatna akcja edukacyjna Terminarza Medycznego NURSEUM dotycząca stomii – informacja prasowa


Nowy Minister Zdrowia

W dniu 9 stycznia 2018 r. po godzinie 12.00 podczas uroczystości dokonania zmian w składzie Rady Ministrów został powołany nowy Minister Zdrowia – Łukasz Szumowski, kardiolog i profesor nauk medycznych.

Profesor Szumowski, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, zastąpił Konstantego Radziwiłła. Nowy minister został powołany przez Prezydenta Andrzeja Dudę, który dokonał rekonstrukcji rządu na wniosek Premiera Mateusza Morawieckiego.


Strategia rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce

W dniu 9 stycznia 2018 r. Ministerstwo Zdrowia opublikowało dokument pn. Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Dokument ten określa kierunki działań, jakie należy podjąć, aby zapewnić wysoką jakość, bezpieczeństwo i dostęp do opieki pielęgniarskiej dla pacjentów.

Do pobrania:

Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce


PRZEDŁUŻONY DOSTĘP DO PLATFORMY IBUK LIBRA

Z przyjemnością informujemy, że Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu przedłużyła dostęp do platformy IBUK Libra na rok 2018. W ramach platformy IBUK Libra mają państwo do 432 wybranych tytułów z bazy. Wszystkie kody PIN przekazane w ubiegłym roku nadal będą ważne i dotychczasowi użytkownicy będą mogli korzystać z IBUK Libra przez kolejny rok bez potrzeby zgłaszania się po nowy kod PIN. Zachęcamy do korzystania z platformy. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Biurem OIPiP w Elblągu.


Z prac NRPiP

Apel NRPiP do Ministra Zdrowia o interwencję ws.procesu legislacyjnego


Wypowiedź Prezes NRPiP podczas Sejmowej Komisji Zdrowia

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas na posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia w dniu 3 stycznia 2018 r. zwróciła uwagę,że media skupiły się na brakach kadrowych lekarzy, natomiast z jeszcze większymi brakami kadrowymi boryka się środowisko pielęgniarek i położnych. Posługując się najnowszymi danymi z grudnia 2017 roku Zofia Małas wskazała na brak zastępowalności pokoleniowej w grupie pielęgniarek i położnych. Stwierdziła, że pielęgniarka unijna opiekuje się średnio 5 – 7 pacjentami, natomiast w Polsce pielęgniarka ma pod opieką kilkunastu a nawet kilkudziesięciu pacjentów na dyżurze. Aby osiągnąć średnio – unijny wskaźnik 9,4 pielęgniarek na 1000 mieszkańców (w Polsce 5,2) powinno rokrocznie wchodzić do zawodu blisko 15 tys. absolwentów, jednak pracę podejmuje niespełna 3 tys. Z wielkim niepokojem śledzimy pomysły Ministra Zdrowia, który szuka rozwiązań patowej sytuacji środowiska lekarskiego, proponując zmiany w aktach prawnych, które mogą spowodować nałożenie dodatkowych zadań na grupę zawodową pielęgniarek i położnych tak bardzo odciążonych pracą. Więcej na stronie: http://nipip.pl/wypowiedz-prezes-nrpip-sejmowej-komisji-zdrowia/


Z prac NRPiP

List Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do Prezesa Rady Ministrów


Stanowisko Nr 13 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie projektu ustawy nowelizującej ustawę z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi


Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 5 grudnia 2017 r. kierowane do Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie planu utworzenia nowego zawodu asystent pielęgniarki


KOMUNIKAT firmy Biogen Poland Sp. z o.o. w sprawie ograniczenia stosowania leku Zinbryta (daklizumab) w związku z ryzykiem piorunującej niewydolności wątroby


Fundacja PRZEMIJANIE z siedzibą w Opolu zaprasza do składania zgłoszeń na specjalizacje dofinansowane ze środków ministerialnych, które rozpoczną się jeszcze w 2017 r.

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek – realizowana w Elblągu

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek – realizowana w Elblągu

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek – realizowana w Olsztynie

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek – realizowana w Olsztynie

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych – realizowana w Olsztynie.

Wszystkie niezbędne informacje na stronie: www.teachmed.edu.pl lub www.przemijanie.pl

Do pobrania: Komunikat w sprawie szkoleń specjalizacyjnych


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W BEZPŁATNEJ KONFERENCJI

Fundacja Opieki Okołoporodowej oraz Ministerstwo Zdrowia zapraszają na bezpłatną konferencję pod nazwą „Międzynarodowy Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece – czy jest przestrzegany„. Konferencja odbędzie się w dniu 8 grudnia    2017 r.  w Poznaniu.

Konferencja finansowana jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 -2020. Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają osoby kierujące podmiotami leczniczymi, sprawujące opiekę nad kobietami w okresie ciąży, porodu, połogu i nad małymi dziećmi, lekarzy, położne, pielęgniarki i przedstawicieli wszystkich zawodów medycznych.

W załączeniu:

Karta zgłoszenia udziału w konferencji

Informacja o konferencji


20.11.2017 r.

XIII Ogólnopolski Konkurs „Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2017”

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego oraz Koło Liderów Pielęgniarstwa zapraszają pielęgniarki/pielęgniarzy do udziału w XIII Konkursie „Pielęgniarka Roku”

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie pielęgniarek i pielęgniarzy prezentujących najwyższy poziom przygotowania zawodowego i zaangażowania w działalność na rzecz środowiska pielęgniarskiego.

Harmonogram Konkursu:

 1. I etap – wyłonienie uczestników w poszczególnych podmiotach leczniczych – do 15 stycznia 2018 r.
 2. II etap – eliminacje w Oddziałach Wojewódzkich PTP – 8 marca 2018 r. godz. 12.00 (miejsce zostanie podane bezpośrednio zainteresowanym)
 3. III etap – prezentacja własna – 9 maja 2018 r. w Krakowie (szczegóły zostaną podane w Komunikacie Nr 2 na stronie internetowej Towarzystwa www.ptp.nal.pl)

Informacje dodatkowe:

Iwona Miliszewska , ul. Reymonta 8/12 , 01-842 Warszawa, tel.: 22 39 81 872, tel. kom.: 530 553 324, e-mail: biuroptp@gmail.com

Do pobrania:

Komunikat Nr 1

Karta zgłoszenia


14.11.2017 r.

W imieniu Komitetu Naukowego Kongresu Medycznego KOBIETA I MĘŻCZYZNA 65+, który odbędzie się w dniach 17-18 listopada 2017 r. w Warsow Plaza Hotel, przy ul. Łączyny 5 w Warszawie zapraszam członków Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych do uczestnictwa w tym wydarzeniu. W trakcie kongresu przedstawione zostaną między innymi wytyczne Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w zakresie postępowania pielęgniarskiego w zaburzeniach kontynencji czy środowiskowy model opieki nad pacjentem z otępieniem.

Dla przedstawicieli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych zagwarantowane są bezpłatne zaproszenia. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracji można dokonać za pomocą kodu OIPIP2017KIM poprzez stronę internetową wydarzenia: www.kobietaimezczyzna.info


09.11.2017 r.

Z prac NIPiP

Pismo z dnia 07.11.2017 r. Prezes NRPiP kierowane do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Przewodniczącej Zespołu ds. systemowych rozwiązań finansowych w ochronie zdrowia, przyszłości kadr medycznych i sposobu ich wynagradzania


09.11.2017 r.

NEWSLETTER NIPiP nr. 9/2017


08.11.2017 r.

NAPRAWIONO SMK

Jak informuje Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w dniu dzisiejszym przywrócono funkcjonalność Systemu Monitorowania Kształcenia.

Komunikat w tej sprawie dostępny jest pod adresem: https://www.csioz.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/dzialanie-smk-zostalo-przywrocone/


Z prac NRPiP

Pismo Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia w sprawie zapewnienia dzieciom i młodzieży właściwej jakości opieki sprawowanej podczas ich hospitalizacji


AWARIA SMK

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia informuje o  występowaniu problemów w dostępie do funkcjonalności systemu. Jednym z nich jest brak możliwości wysyłania haseł dostępu do kont. Trwają prace nad usunięciem awarii i przywróceniem poprawnego działania systemu.


PILNE – ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE: PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ŚRODOWISKOWYCH ORAZ PIELĘGNIAREK PEDIATRYCZNYCH – WARSZAWA 27 – 28.11. 2017 R.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych organizuje szkolenie pielęgniarek i położnych podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarek pediatrycznych nt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w dniach 27-28 listopada 2017 r. w Ośrodku Szkoleniowym Centrum Okopowa w Warszawie przy ul. Okopowej 55.

Organizatorzy zapewniają nocleg z 27 na 28 listopada 2017 r. (Hotel w Centrum Okopowa tj. w miejscu szkolenia) i wyżywienie oraz
materiały dydaktyczne.
Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia (w załączeniu) na adres e-mail: t.kuziara@nipip.pl do dnia 14 listopada 2017 r.  Liczba miejsc ograniczona (70 miejsc) o zakwalifikowaniu decyduje kolejność przesłania Karty zgłoszenia!

W załączeniu:

Zaproszenie na szkolenie, program szkolenia, karta zgłoszenia uczestnictwa


Z prac NRPiP

Korespondencja dotycząca wykreślenia Hydroxyethylamylum (HES) ze składu zestawu przeciwwstrząsowego zawartego w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej


Z prac NRPiP

Korespondencja dotycząca etatu przeliczeniowego w opiece długoterminowej w aspekcie podwyżek dla pielęgniarek wynikających z rozporządzenia MZ w sprawie OWU


Z prac NRPiP

Pismo Prezes NRPiP do Ministra Zdrowia w sprawie podwyżek dla pielęgniarek z dnia 25.10.2017 r.


Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 24 października 2017 r. w sprawie poparcia protestów lekarzy rezydentów


„ETYKA W PIELĘGNIARSTWIE I POŁOŻNICTWIE WCZORAJ I DZIŚ”, Elbląg  27.11.2017 r.

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu oraz Władz Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu serdecznie zapraszam do udziału w kolejnej edycji konferencji naukowo-szkoleniowej pt. „Etyka w pielęgniarstwie i położnictwie wczoraj i dziś„. Konferencja odbędzie się w dniu 27 listopada 2017 r. w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu.

W załączeniu:

KOMUNIKAT NR 2 WRAZ Z PROGRAMEM KONFERENCJI


Z prac NRPiP

STANOWISKO POPIERAJĄCE POSTULATY REZYDENTÓW PODPISANE PRZEZ PREZESÓW NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH, NACZELNEJ IZBY FIZJOTERAPEUTÓW I KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH.

Wspólny komunikat prasowy podpisany przez Prezesów KRDL, KRF, NRPiP


Stanowisko Nr 12 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 17 października 2017 roku w sprawie protestu lekarzy rezydentów


18 Października Święto Pracowników Służby Zdrowia

18 października obchodzić będziemy Święto Pracowników Służby Zdrowia. W tym dniu wspominamy postać Św.Łukasza Ewangelisty, lekarza, którego środowiska medyczne obrały za patrona. Już dziś w imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu składam Koleżankom i Kolegom pracującym na rzecz ochrony zdrowia najserdeczniejsze życzenia pomyślności i zadowolenia z pełnionej służby. Pragę również podziękować za oddanie z jakim podchodzicie do misji ratowania zdrowia i życia ludzkiego.

Halina Nowik Przewodnicząca ORPiP

Życzenia dla Pracowników Służby Zdrowia przekazane przez Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnej konferencji naukowo-szkoleniowej pt.

„ETYKA W PIELĘGNIARSTWIE I POŁOŻNICTWIE – WCZORAJ I DZIŚ” .

Konferencja odbędzie się w dniu 27 listopada 2017 r. w godz. 9.30- 14.00 na terenie Elbląskiej Uczelni Humanistyczno – Ekonomicznej    w Elblągu ul. Lotnicza 2.

W załączeniu:

KOMUNIKAT NR 1

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONFERENCJI


Z PRAC NRPIP

Stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie kwalifikowania pracowników wykonujących zawody medyczne w związku z realizacją ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych


APEL O POMOC DLA MAŁGOSI

„Każdy gest nawet najdrobniejszy zmienia świat, czyjś świat”

Koleżanki i Koledzy!

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu zwracam się do Państwa o pomoc finansową dla naszej koleżanki pielęgniarki Małgorzaty Łukojko, która obecnie leczy się onkologicznie. Małgosia została wstępnie zakwalifikowana do zabiegu IRE-NanoKnife, który może być wykonany w Bydgoszczy. Zabieg ten nie jest refundowany przez NFZ, a jego koszt to ok. 50.000 zł, co przekracza możliwości finansowe rodziny.

Komisja Socjalno-Bytowa działająca przy ORPiP w Elblągu przyznała w najwyższej kwocie zapomogę losową, wystąpiliśmy również z Apelem o pomoc finansową do Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych w kraju. Tym samym wyczerpaliśmy ustawowe możliwości udzielania wsparcia finansowego.

Podarujmy Małgosi szansę na życie.

Wpłaty prosimy kierować na konto: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 82-300 Elbląg, ul. Morcinka 10 B;

Bank Millennium S.A. nr konta: 04 1160 2202 0000 0000 5025 8566 z dopiskiem „na leczenie Małgorzaty Łukojko„.

Halina Nowik Przewodnicząca ORPiP w Elblągu


Z PRAC NRPIP

JEDNOOSOBOWE OBSADY PIELĘGNIARSKIE I POŁOŻNICZE – SPRZECIW NRPIP

Stanowisko Nr 10 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 września 2017 r. w sprawie pełnienia jednoosobowych dyżurów przez pielęgniarki i położne w zakładach leczniczych


ODWOŁANIE KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWEJ JESIENNE SPOTKANIA PEDIATRYCZNE

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję o odwołaniu Konferencji naukowo-szkoleniowej JESIENNE SPOTKANIA PEDIATRYCZNE zaplanowanej na 13 października 2017 r. w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Aleja Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa, Aula 119.

Z poważaniem

Maryla Serafinowicz Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka


Stanowisko Nr 9 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie pilnej nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych


Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu serdecznie zaprasza na konferencję szkoleniowo-naukową pt.

„WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA MEDYCZNE, EPIDEMIOLOGICZNE I SPOŁECZNE”

która odbędzie się w dniu 18 września 2017 r. w auli Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej przy ul. Lotniczej 2 w Elblągu

Zaproszenie wraz z programem konferencji


Z prac NIPiP 

Korespondencja NRPiP w sprawie profilaktycznych badań lekarskich i testów przesiewowych w dzieci i młodzieży

Pismo NRPiP kierowane do Ministra Zdrowia

Pismo Ministerstwa Zdrowia z dnia 21.08.2017 r.


Bezpłatna aplikacja ułatwiająca pracę pielęgniarek i położnych

Terminarz Medyczny NURSEUM, to proste w obsłudze i bezpłatne urządzenie, z którego można korzystać na komputerach, tabletach oraz smartfonach. Pomaga przede wszystkim w zarządzaniu listami zadań oraz bazami pacjentów. Terminarz Medyczny został opracowany przez lubelski startup NURSEUM sp. z o.o.

Więcej informacji o projekcie na stronie www.nurseum.pl i na fan page’u www.facebok.com/TerminarzMedycznyNurseum.

Terminarz Medyczny NURSEUM – informacja prasowa


Z prac NIPiP

W załączeniu korespondencja Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych kierowana do NFZ w sprawie składu zestawy przeciwwstrząsowego w świadczeniach pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej.

Pismo Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ

Pisma kierowane do MZ w sprawie składu zestawu przeciwwstrząsowego


Instrukcja: ZAPISYWANIE SIĘ NA KURSY/SZKOLENIA POPRZEZ SYSTEM SMK


START SYSTEMU WERYFIKACJI NUMERU PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych pod adresem: nipip.pl/weryfikacja-pwz  uruchomiła możliwość sprawdzenia czy konkretna osoba posiada prawo wykonywania zawodu i jest zarejestrowana.

W celu wyszukania osoby konieczne podanie jest następujących danych:

 1. PESELU i Nr PWZ (7 cyfrowy numer z literą „P” lub „A” na końcu) lub za pomocą dodatkowych opcji wyszukania
 2. Imion (pierwszego i drugiego wymaganego) i Nazwiska oraz Nr PWZ (7 cyfrowy numer z literą „P” lub „A” na końcu) lub
 3. Imion (pierwszego i drugiego wymaganego) i Nazwiska oraz PESELU.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: http://nipip.pl/start-systemu-weryfikacji-numeru-prawa-wykonywania-zawodu/


Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce – Dzieci się liczą 2017

Raport przygotowany został przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka.


Konferencje Regionalne OSOZ Taur 2017

Szanowni Państwo!

Zapraszamy na:  cykl regionalnych konferencji Otwartego Systemu Ochrony Zdrowia – www.osoz.pl/konferencja/wszystkie oraz branżowe konferencje

V Ogólnopolskie Forum Medyczne – 29.09.2017 r. link: http://dmpgroup.pl/ogolnopolskie-forum-medyczne-29-09-2017/

Ogólnopolski Kongres Pielęgniarek i Położnych – 20.10.2017 r. link: http://dmpgroup.pl/ogolnopolski-kongres-pielegniarek-i-poloznych-20-10-2017/

V Międzynarodowe Targi Medyczne – 19-2110.2017 r.link: http://wihehospital.pl/Home

XI Ogólnopolskie Forum Ochrony Zdrowia – 24.11.2017 r. link: http://dmpgroup.pl/ogolnopolskie-forum-ochrony-zdrowia-24-11-2017/

Konferencje skierowane są do lekarzy, farmaceutów, pielęgniarek i położnych. Udział w nich jest bezpłatny. Tematyka konferencji dotyczy najnowszych trendów w medycyny, zmian organizacyjnych w służbie zdrowia, wykorzystania dotacji UE i środków krajowych oraz bieżących informacji prawnych.

W załączeniu:

Zaproszenie do udziału w konferencji ROBOTY ZDROWOTNE I MOBILNE SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE PACJENTA I RYNEK ZDROWIA

Ulotka – ROBOTY ZDROWOTNE I MOBILNE SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE LEKARZE, PIELĘGNIARKĘ, APTEKARZA – tematyka konferencji, harmonogram konferencji OSOZ Tour 2017


Stanowisko Prezydium Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w sprawie wykonania przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiocie leczniczym


Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową Pielęgniarstwo polskie, europejskie, światowe„, która odbędzie się 9 – 10 października 2017 r. w Warszawie, AIRPORT Hotel Okęcie, ul. 17 stycznia 24.

Do udziału w Konferencji zapraszamy pielęgniarki i położne, kierowniczą kadrę pielęgniarską, nauczycieli akademickich, kierowników podmiotów leczniczych, aby podzielili się doświadczeniami i poglądami w 10 sesjach tematycznych.

Dodatkowe informacje i karta zgłoszenia uczestnictwa poniżej.

Druki do pobrania:

Zaproszenie na konferencję

Komunikat i karta zgłoszenia uczestnictwa


Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia zaprasza na prezentację dokumentu Stolicy Apostolskiej: „Nowa Karta Pracowników Służby Zdrowia”, która odbędzie się 8 września 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie. Czytaj więcej…


„POŁOŻNA NA MEDAL” POSZUKIWANA – TRWAJĄ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU NA NAJLEPSZĄ POŁOŻNĄ

Trwa 4 edycja kampanii społeczno-edukacyjnej „Położna na medal” W ramach kampanii realizowany jest konkurs na najlepszą położną w Polsce. Jeszcze tylko do 31 lipca można zgłaszać położne do plebiscytu, a głosy na nominowane kandydatki oddawać można do 31 grudnia. Nominacje i głosy przyjmowane są za pośrednictwem strony www.poloznanamedal2017.pl.

Informacja prasowa dotycząca kampanii

Plakat


Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu prowadzi nabór na bezpłatne kursy dla pielęgniarek i położnych. Czytaj więcej…


Ministerstwo Zdrowia ogłosiło przetargi na wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2017 r. w poszczególnych województwach.

Szczegóły dostępne pod adresem: http://www.zzpprzymz.pl/ogloszenia-o-przetargach.php


PREZYDENT PODPISAŁ USTAWĘ Z DNIA 8 CZERWCA 2017 r O SPOSOBIE USTALANIA NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH ZAWODY MEDYCZNE ZATRUDNIONYCH W PODMIOTACH LECZNICZYCH

Informacja w sprawie ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Treść ustawy dostępny na stronie: http://nipip.pl/prezydent-podpisal-ustawe-8-czerwca-2017-r-o-sposobie-ustalania-najnizszego-wynagrodzenia-zasadniczego-pracownikow-wykonujacych-zawody-medyczne-zatrudnionych-podmiotach-leczniczych/


APEL W SPRAWIE POPRAWY FINANSOWANIA OCHRONY ZDROWIA W POLSCE ZOSTAŁ PODPISANY PRZEZ PONAD STO ORGANIZACJI: PACJENTÓW, NAUKOWYCH TOWARZYSTW I SAMORZĄDÓW MEDYCZNYCH

Apel organizacji pacjentów, Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarskich i samorządów zawodów medycznych w sprawie poprawy finansowania ochrony zdrowia w Polsce wraz z listą sygnatariuszy


Posiedzenie Warmińsko-Mazurskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego

W dniu 18 lipca 2017 r. w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie odbyło się kolejne posiedzenie Warmińsko-Mazurskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego. Podczas posiedzenia przedstawicieli 13 samorządów jednomyślnie podjęto uchwałę w przedmiocie zmian ustaw dotyczących sądownictwa powszechnego i Sądu Najwyższego.

Do pobrania: Uchwała Nr 1/2017 Warmińsko-Mazurskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego z dnia 18 lipca 2017 r.

Następnie ponownie wybrano Katarzynę Skrodzką-Sadowską reprezentującą Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie na przewodniczącą Warmińsko-Mazurskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego na okres od 1 listopada 2017 r. do dnia 31 października 2018 r.

Do pobrania : Uchwała Nr 2/2017 Warmińsko-Mazurskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego z dnia 18 lipca 2017 r.

Ponadto uczestnicy posiedzenia podjęli dyskusję dotyczącą wzajemnej wymiany informacji o działalności i problemach poszczególnych samorządów oraz organizacji w przyszłości wspólnej konferencji dot. samorządów zaufania publicznego.

Lista uczestników spotkania: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie, Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Olsztynie, Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Architektów Rzeczpospolitej Polskiej, Warmińsko-Mazurski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska, Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Olsztynie, Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie, Okręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie.

Wicedziekan Michał Korwek

Źródło: OIRP


Ministerstwo Zdrowia informuje o egzaminie centralnym dla położnych w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy

Egzamin centralny dla położnych odbędzie się w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Umożliwi on samodzielne pobieranie rozmazów cytologicznych w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy. Ministerstwo Zdrowia informuje, że planowany termin egzaminu odbędzie się 5 grudnia 2017 r. w Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. Roentgena 5. Rekrutacja: od 15 października do 20 listopada 2017 r. Dodatkowe informacje pod nr tel. 22 546 31 02. Zgłoszenia na egzamin należy kierować na adres e-mail: konferencje@coi.pl

Więcej informacji i formularz na egzamin można znaleźć na stronie Ministerstwa Zdrowia : http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/egzamin-centralny-dla-poloznych-w-ramach-program-profilaktyki-raka-szyjki-macicy/


Z prac NRPiP

Korespondencja dotycząca podwyżek wynagrodzeń pielęgniarek i położnych zatrudnionych w organach lub jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia

Pismo NRPiP kierowane do Ministra Zdrowia

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia z dnia 28.06.2017 r.


Z prac NRPiP

Notatka ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia w dniu 10 lipca 2017 r.


Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie , w związku z toczącą się dyskusją i zgłaszanymi przez samorząd zawodowy pielęgniarek uwagami dotyczącymi tematyki kształcenia pielęgniarek oraz braków kadrowych w zakresie pielęgniarstwa, w dniu 12.07.17 r. załączeniu przesłało stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie planowanych zmian systemowych w obszarze kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek. Stanowisko zostało przekazane ze względu na apele kierowane do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Ministra Zdrowia.

Stanowisko Ministerstwa Zdrowia z dnia 14.06.2017 r.


Z przyjemnością informujemy, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski powołał z dniem 1 lipca 2017 r. Panią Edytę Skolmowską na stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych dla województwa warmińsko-mazurskiego.

Pani Konsultant składamy serdeczne gratulacje, życzymy satysfakcji z pełnionej funkcji i wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

Halina Nowik

Przewodnicząca ORPiP w Elblągu


UWAGA! BARDZO WAŻNE INFORMACJE O SMK

SMK System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych jest systemem wspomagającym przebieg procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych, w tym pielęgniarek i położnych. Każda pielęgniarka i położna, która będzie chciała wziąć udział w jakiejkolwiek formie kształcenia podyplomowego będzie musiała swoje zgłoszenie przesłać poprzez SMK.  Od 1 lipca 2017 r. za pośrednictwem tego systemu będą prowadzone postępowania kwalifikacyjne dopuszczające do specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego, specjalistycznego, dokształcającego oraz składane wnioski o dopuszczenie do egzaminu państwowego. W celu dostępu do systemu SMK należy założyć i uruchomić profil zaufany ePUAP – więcej informacji o systemie ePUAP pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

Instrukcja zakładania konta ePUAP

Zakładanie konta w systemie SMK

Instrukcja założenia konta w SMK

W przypadku, gdy we wniosku nie będziemy korzystać z elektronicznego podpisu (ePUAP) – należy wybrać wersję „papierową”. Wybierając wersję papierową konieczne są dodatkowe czynności. Konieczne jest wydrukowanie wypełnionego wniosku i osobiste dostarczenie do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu ul. Morcinka 10B. Należy pamiętać o zabraniu ze sobą DOWODU OSOBISTEGO.

Zachęcamy do rejestracji w SMK w wersji elektronicznej.


Międzynarodowa Konferencja Naukowa: PIELĘGNIARSTWO POLSKIE, EUROPEJSKIE, ŚWIATOWE

Szanowni Państwo

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych organizuje w dniach 9 – 10 października 2017 r. , w Warszawie, Konferencję Naukową: Pielęgniarstwo polskie, europejskie, światowe.  Serdecznie zapraszamy pielęgniarki i położne, kierowniczą kadrę pielęgniarską, nauczycieli akademickich, kierowników podmiotów leczniczych, aby podzielili się doświadczeniami w rozwiązywaniu problemów związanych z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej, organizacją pracy, dylematami etycznymi oraz odpowiedzialnością zawodową związaną z realizowaniem świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjenta.

Z wyrazami szacunku Zofia Małas

Komunikat I – Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Pielęgniarstwo polskie, europejskie, światowe


STANOWISKO XXII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich w sprawie opieki pielęgniarskiej w domach pomocy społecznej


RUSZYŁA KOLEJNA III EDYCJA PLEBISCYTU stomaPERSONA2017

Plebiscyt organizowany jest w ramach kampanii społecznej „STOMAlife. Odkryj stomię”. Celem plebiscytu jest wyróżnienie osób, które: od lat poświęcają się pacjentom stomijnym, pomagają im w powrocie do zdrowia, udzielają im potrzebnych informacji. Możemy wyróżnić lekarzy, pielęgniarki stomijne oraz poradnie stomijne. Zgłoszenia mogą być nadsyłane do 15 września 2017 r. w następujący sposób:

 1. pocztą na adres: Karola Dickensa 27, lok.27 w Warszawie (02-382) z dopiskiem na kopercie „Plebiscyt stoma Persona”,
 2. pocztą elektroniczną na adres maila: biuro@stomalife.pl, ze wskazaniem w temacie: „Plebiscyt stoma Persona”,
 3. wiadomością sms pod numer tel.: + 48 608 525 952.

Wystarczy podać imię i nazwisko zgłaszanej osoby oraz placówkę (nazwa placówki i oddziału), w której pracuje. Oddając głos na punkt stomijny, wystarczy podać jego adres.

Na terenie Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Komeńskiego 35 działa bezpłatny Punkt Konsultacyjno -Szkoleniowy dla pacjentów stomijnych, ich rodzin i opiekunów. Punkt działa w każdy czwartek (w godz. 15.00 – 17.00), porad udziela mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego Pani Helena Dziekańska.


SZKOLENIE Z ZAKRESU SMK

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu zaprasza osoby zainteresowane na cykl szkoleń z zakresu funkcjonowania SYSTEMU MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA (SMK). Czytaj więcej…


NEWSLETTER NIPiP nr 4/2017


PROJEKT RAZEM DLA ZDROWIA

Informacja o warsztatach organizowanych przez Federację My Pacjenci, NRPiP, NIL, NIA w ramach projektu RAZEM DLA ZDROWIA na temat”Efektywna współpraca zawodów medycznych jako klucz do sukcesu w profilaktyce otyłości”. Warsztaty odbędą się 30 czerwca 2017 r. w godz. 9.00- 16.00 w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie ul. Sobieskiego 110. Zapisy odbywają się przez stronę projektu www.razemdlazdrowia.pl w zakładce Spotkania. Szczegółowe informacje poprzez infolinię: 690 677 446 lub e-mail: kontakt@razemdlazdrowia.pl. Istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu i noclegu. Ilość miejsc ograniczona.

Program warsztatów


WAŻNA INFORMACJA! 16 CZERWCA 2017 r. Biuro OIPiP w Elblągu będzie zamknięte

Uprzejmie informujemy, że dnia 16 czerwca 2017 r. Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu będzie NIECZYNNE. Za utrudnienia przepraszamy.


INFORMACJA W SPRAWIE PRAC NAD PROJEKTEM USTAWY O SPOSOBIE USTALANIA NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH ZAWODY MEDYCZNE ZATRUDNIONYCH W PODMIOTACH LECZNICZYCH

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi zapytaniami członków samorządu pielęgniarek i położnych kierowanymi do Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie prac nad projektem ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, w załączeniu przesyłam informacje na temat działań Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w powyższej sprawie.

Z poważaniem

Zofia Małas (-) Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Załączniki

Pismo NRPiP do Ministerstwa Zdrowia w sprawie odrzucenia rządowego projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Stanowisko NRPiP w sprawie określenia minimalnego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych.

Pismo NRPiP skierowane do Ministra Zdrowia oraz Przewodniczących Klubów Parlamentarnych PiS, PO, Nowoczesna, Kukiz15, PSL, dotyczące uwzględnienia zmian do projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Stenogram z posiedzenia Sejmu gdy dyskutowano nt projektu ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia

Poseł Ewa Kołodziej:

„Co się stanie po wejściu w życie procedowanej dziś ustawy z umową społeczną, czyli z rozporządzeniem ministra Mariana Zembali z 2015 r. (Dzwonek), a mianowicie z podwyżką 4 razy 400 brutto? Wszyscy mamy uzasadnione obawy, że ta rozłożona w czasie podwyżka prof. Zembali, zaakceptowana przez wszystkie strony: rządową i społeczną, zostanie…”

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko:

” Pytanie o kontynuację podwyżek dla pielęgniarek, tzw. 4 razy 400. Tak, będzie to kontynuowane i ustawa nie ma wpływu na kontynuację tego dodatku 4 razy 400. Ustawa obejmuje wszystkich pracowników medycznych, tak jest zapisane w tytule. Pracownikiem medycznym jest ratownik, jest fizjoterapeuta, jest pielęgniarka, jest lekarz – więc wszystkich pracowników medycznych obowiązuje ta ustawa i pozwala ustanowić im minimalne wynagrodzenia.”


Publikacja Rzecznika Praw Obywatelskich

W dniu 12 maja 2017 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się konferencja prasowa poświęcona bieżącej sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych, z uwzględnieniem problemów z którymi boryka się to środowisko. W konferencji, poza Rzecznikiem Praw Obywatelskich oraz pracownikami Biura RPO wzięli udział przedstawiciele Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Celem konferencji było zwrócenie przez Rzecznika uwagi opinii publicznej oraz decydentów na wciąż nierozwiązane problemy środowiska pielęgniarek i położnych. Rzecznik Praw Obywatelskich ma świadomość, że sprawne funkcjonowanie systemu  ochrony zdrowia oparte jest w dużej mierze na fundamencie, który stanowią pielęgniarki i położne. Problemy, z którymi boryka się to środowisko, w tym brak zastępowalności pokoleń i znaczne niedofinansowanie pracy pielęgniarek i położnych już teraz źle wpływają na cały system ochrony zdrowia. Rzecznik, w ramach posiadanych kompetencji podejmuje działania na rzecz poprawy stanu rzeczy i wsparcia środowiska pielęgniarek i położnych w dążeniu do realizacji ich słusznych postulatów.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją  pt.” Pielęgniarki i położne w wystąpieniach Rzecznika Praw Obywatelskich”.

Do pobrania:

Pielęgniarki i położne w wystąpieniach Rzecznika Praw Obywatelskich


Pismo w sprawie klasyfikacji odpadów powstających w wyniku wykonywania w domu przez pacjenta samodzielnych testów paskowych służących do określenia poziomu cukru we krwi za pomocą glukometru lub odpadów igieł do penów albo odpadów ampułko-strzykawek


Zaproszenie na spotkanie autorskie z p. Pawłem Zuchniewiczem połączone z promocją jego najnowszej książki „Siostra Naszego Boga. Niezwykła historia Hanny Chrzanowskiej”. Spotkanie odbędzie się 5 czerwca 2017 r. o godz. 18.00 w Bibliotece Myśli Jana Pawła II w Warszawie ul. Foksal 11,I piętro.  Więcej informacji na stronie: http://biblioteka.centrumjp2.pl/


Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu zaprasza na konferencję szkoleniową na temat Bezpieczeństwo w pracy pielęgniarki. Czytaj więcej…


29.05.2017 r.

SZKOLENIE DLA POŁOŻNYCH – INFORMACJA MINISTERSTWA ZDROWIA

Szkolenie – Pobieranie rozmazów cytologicznych

W ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy. Terminy: 29.06; 26.10; 9.11; 30.11.2017 r.

Miejsce: Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie ul. Roentgena 5.

Rekrutacja: Rekrutację prowadzi Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Informacje dotyczące szkolenia można uzyskać pod nr. tel. 22 546 31 02. Terminy rekrutacji to 1.06. – 10.11.2017 r. Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: konferencje@coi.pl lub fax: 22 546 30 21. Ograniczona liczba miejsc. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie


Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej – Życzenia przekazane przez Warmińsko-Mazurski Związek Lekarzy Pracodawców Porozumienie Zielonogórskie


Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie wraz z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie serdecznie zapraszają Panie Pielęgniarki i Położne Środowiskowe i Rodzinne na konferencję „Zdrowie jest najważniejsze. Edukacja Zdrowotna„, która odbędzie się 24 maja 2017 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, sala konferencyjna nr 160, I piętro. Potwierdzenie udziału w konferencji – 19 maja 2017 r., nr tel.: 89 523 23 25 lub 89 523 25 95


Z prac NIPiP

Korespondencja Ministerstwa Zdrowia w sprawie przekazania informacji na temat źródła finansowania podwyżek wynagrodzeń pielęgniarek i położnych , przewidzianych rozporządzeniem z dnia 14 października 2015 r.


Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie wraz z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur serdecznie zapraszają Pielęgniarki medycyny szkolnej, nauczycieli i pedagogów szkolnych do uczestnictwa w konferencji „Edukacja zdrowotna w szkole„. Konferencja odbędzie się 10 czerwca 2017 r. (sobota) w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, sala konferencyjna nr 160, I piętro. Liczba miejsc ograniczona – potwierdzenie udziału w konferencji do 2 czerwca 2017 r. pod numerem telefonu: 89 523 23 25 lub 89 523 25 95.

Do pobrania:

Zaproszenie na konferencję 10.06.2017 r.


KOMUNIKAT dla Organizatorów Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych W SPRAWIE PROWADZENIA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZA POŚREDNICTWEM SMK


NASZE ŚWIĘTA

8 maja – Dzień Położnej. Ta szczególna data wybrana została dla upamiętnienia położnej Stanisławy Leszczyńskiej, która uwięziona w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz II – Birkenau pełniła funkcje położnej. Na tym stanowisku sprzeciwiając się rozkazom władz obozowych przyjęła ok. 3000 porodów.

12 maja – Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki. Ustanowiony przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek w 1973 r. Data święta przypada w rocznicę urodzin Florence Nightingale prekursorki współczesnego pielęgniarstwa.

Z okazji Dnia Położnej i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki

pragnę złożyć wszystkim Koleżankom i Kolegom, życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia, siły i wytrwałości.

Niech maj będzie dla Was radością i spokojem.

Dziękuję za zawodowy profesjonalizm i wrażliwość na drugiego człowieka, za pracę z potrzeby serca.

Z serdecznymi życzeniami, w imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Halina Nowik Przewodnicząca ORPiP


Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości na pismo Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych o podjęcie działań zmierzających do zagwarantowania środków finansowych na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w więziennej służbie zdrowia

Pobierz pismo w formacie PDF


Ministerstwo Zdrowia zaprasza do udziału w konferencji pn. Bo liczy się zdrowieSprawdzone rozwiązania w profilaktyce, prezentującą najlepsze praktyki w profilaktyce i promocji zdrowia wypracowane w projektach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Konferencja odbędzie się w dniu 11 maja (czwartek) br. w Warszawie w Hotelu Novotel Airport. Szczegóły oraz agenda spotkania dostępne są na stronie: www.zdrowiesppw.pl

Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia prosimy dokonać poprzez rejestrację na stronie: www.zdrowiesppw.pl w terminie do dnia 7 maja 2017 r.

Zaproszenie


KOMUNIKAT – Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych zaprasza na IV OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE – NOWE WYZWANIA, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 12-13 CZERWCA 2017 r. Hotel Willa Port w Ostródzie. Czytaj więcej…


„MAMO! CHCĘ BYĆ KARMIONE PIERSIĄ”

Narodowy Fundusz Zdrowia jest autorem akcji edukacyjnej dotyczącej karmienia piersią. We współpracy z Centrum Nauki o Laktacji przygotował szkolenie e-learningowe:” O karmieniu piersią – dla mam” oraz „O karmieniu piersią – dla personelu medycznego”. Szkolenie jest bezpłatne, żeby się na nie zapisać wystarczy zarejestrować się na stronie Akademii NFZ : akademia.nfz.gov.pl

Personel medyczny po rozwiązaniu testu może odebrać wygenerowany imienny certyfikat. Dodatkowo dla osób z personelu medycznego, które najszybciej i najlepiej rozwiążą test egzaminacyjny przygotowano specjalne nagrody w postaci pakietów promocyjnych (śliniaki i opaski z hasłem przewodnim akcji).


Zatwierdzono priorytetowe dziedziny specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie z Funduszu Pracy w 2017 r. z podziałem na województwa oraz uwzględnieniem liczby miejsc szkoleniowych i edycji w województwie. Czytaj więcej…


Powstało Ogólnopolskie Stowarzyszenie Położnych Rodzinnych. Czytaj więcej…


Pismo Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczące podwyżek w 2017 r. dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w Inspekcji Sanitarnej .


Ogłoszenie dotyczące naboru członków Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Olsztynie

W załączeniu:

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2


Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie wraz z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie serdecznie zapraszają Panie Pielęgniarki i Położne Środowiskowe i Rodzinne na konferencję „Zdrowie jest najważniejsze. Edukacja Zdrowotna”, która odbędzie się 24 maja 2017 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, sala konferencyjna nr 160, I piętro. Potwierdzenie udziału w konferencji – 19 maja 2017 r., nr tel.: 89 523 23 25 lub 89 523 25 95


Miło nam poinformować,że rozpoczęła się kolejna edycja konkursu „POŁOŻNA NA MEDAL”. Szczegóły konkursu dostępne na stronie: www.poloznanamedal2017.pl

Zaproszenie do udziału w Konkursie Położna na medal


Z prac NIPiP

Notatka ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia z dnia 30 marca 2017 r.


Szanowne Panie/Panowie Pielęgniarki/Pielęgniarze, Położne

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu uprzejmie informuje, że na dzień 12 maja 2017 r. zaplanowano organizację uroczystego obiadu dla jubilatek, jubilatów pielęgniarek/pielęgniarzy, położnych, obchodzących w bieżącym roku jubileusz 30 lecia pracy. Nasze uroczyste spotkanie organizowane jest w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej. Biuro OIPiP w Elblągu zwraca się z serdeczną prośbą do Koleżanek, Kolegów obchodzących jubileusz 30 lecia pracy o pilny kontakt – nr. tel. 55 233 98 79, e-mail: izbaelb@wp.pl.


Raport Fundacji Rodzić po Ludzku z monitoringu oddziałów położniczych pt.” Medykalizacja porodu w Polsce”.


Stanowisko Nr 7 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie określenia minimalnego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych


Korespondencja NIPiP

W załączeniu odpowiedź Ministerstwa Zdrowia do propozycji zawartych w Rekomendacjach wypracowanych w ramach debaty eksperckiej „Długoterminowa Opieka Medyczna a Zmiany Systemowe w Polsce”

Do pobrania:

Pismo Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pani Józefy Szczurek-Żelazko z dnia 29.03.2017 r.

Rekomendacje z debaty eksperckiej OPD


Korespondencja NIPiP

Odpowiedź Prezesa NFZ na pismo Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dotyczące skierowań lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego do pielęgniarek/położnych podstawowej opieki zdrowotnej


WAŻNE – Prosimy o zapoznanie się z komunikatem:

Informacja Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych od dnia 1 maja 2017 r. – zmiany w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych

Link do informacji dotyczącej zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych od 1 maja 2017 r.

http://nipip.pl/informacja-naczelnej-izby-pielegniarek-poloznych-1-maja-2017-r-zmiany-ksztalceniu-podyplomowym-pielegniarek-poloznych/


Korespondencja dotycząca realizacji zleceń lekarskich w domu chorego na podanie leków oznakowanych „LZ”.

Więcej informacji w załącznikach:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


KONFERENCJA SZKOLENIOWA NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWO W PRACY PIELĘGNIARKI

Koło PTP w Elblągu przy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej zaprasza do udziału w Konferencji Szkoleniowej „Bezpieczeństwo w pracy pielęgniarki„, która odbędzie się 7 czerwca 2017 r. w godz. 9.00-15.00 na terenie EUH-E w Elblągu. Zarząd Koła PTP informuje, że termin zgłoszeń na konferencję przedłużono do dnia 15 maja 2017 r. Zgłoszenia proszę kierować na adres: konferencja@euh-e.edu.pl. Szczegółowy program konferencji znajduje się na stronie Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej: www.euh-e.edu.pl

Zaproszenie do udziału w konferencji


Komunikat prasowy : Pierwsza edycja konkursu „POŁOŻNA PRZYSZŁOŚCI – OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY


Zaproszenie do udziału w II Konferencji naukowo-szkoleniowej „Trendy żywieniowe – młody człowiek XXI wieku”

Czas i miejsce konferencji: 03.04.2017 r., Elbląska Uczelnia Humanistyczno -Ekonomiczna w Elblągu. Zgłoszenia zawierające: imię, nazwisko, tel.kontaktowy należy kierować telefonicznie do Biura OIPiP w Elblągu: 55 233 98 79 lub e-mailem: szkolenia.izbaelb@wp.pl. Na zgłoszenia czekamy do dnia 31.03.2017 r.


Warszawa, 24.03.2017 r.

Szanowni Państwo,

przypominam, że  w najbliższy poniedziałek, 27 marca br. w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie odbędzie się Debata poświęcona problemom współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Organizatorem debaty jest Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia przy współudziale Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zachęcam Państwa do przekazania informacji o Debacie pielęgniarkom i położnym z Państwa Okręgowej Izby. Są jeszcze wolne miejsca.

Wystarczy wypełnić i odesłać formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny na stronie Ministerstwa Zdrowia:  http://www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/kadra-medyczna-i-ksztalcenie/pielegniarki-i-polozne/debata/

Zofia Małas Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych


Newsletter Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych nr 2/2017


DEBATA POŚWIĘCONA PROBLEMOM WSPÓŁCZESNEGO PIELĘGNIARSTWA I POŁOŻNICTWA W POLSCE

W poniedziałek 27 marca 2017 r. w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbędzie się debata poświęcona problemom współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Organizatorem debaty jest Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia przy współudziale Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Debata, złożona jest z 5 paneli, każdy traktuje o innym, ważnym dla pielęgniarek i położnych zagadnieniu. Do aktywnego udział w dyskusjach zostali zaproszeni reprezentanci Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. W części poświęconej problemom współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce oraz propozycjom rozwiązań, głos zabierze Zofia Małas, Prezes NRPiP. Na temat norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w realizacji świadczeń gwarantowanych wypowie się Joanna Walewander, Sekretarz NRPiP, natomiast Mariola Łodzińska, Wiceprezes NRPiP opowie, dlaczego warto promować wśród młodych ludzi zawód pielęgniarki i położnej, który jest jednym z zawodów przyszłości. Zagadnieniem kształcenia w drodze porównania obecnego i idealnego modelu zajmie się Sebastian Irzykowski, Wiceprezes NRPiP, natomiast Tomasz Krzysztyniak, członek prezydium NRPiP zajmie się tematem cyfryzacji w systemie ochrony zdrowia jako rozwiązaniu systemowym i wsparciu opieki pielęgniarskiej.

Do udziału w debacie zostały zaproszone środowiska związane z pielęgniarkami i położnymi m.in. dr n. o zdr. Grażyna Wójcik – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, dr n. o zdr. Beata Cholewka – Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia, Lucyna Dargiewicz – Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, prof. dr hab. n. med. Irena Wrońska – Przewodnicząca Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych, dr hab. n. hum. Maria Kózka – prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa.

Agenda Debaty


Fundacja Rodzić po Ludzku serdecznie zaprasza na konferencję prasową „Czy poród w Polsce trzeba leczyć ? Wyniki monitoringu oddziałów położniczych„, która odbędzie się w dniu 29 marca 2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie Fundacji przy ul. Nowolipie 13/15 w Warszawie.

W załączeniu szczegółowa informacja oraz program konferencji:

Zaproszenie na konferencję, program oraz szczegółowa informacja


Szanowni Państwo,

W dniach 23-24 marca br. w Warszawie odbędzie się Konferencja Pielęgniarskiej Kadry KierowniczejZarządzanie opieką pielęgniarską w podmiotach leczniczych – uwarunkowania prawne, a wyzwania praktyki„. Konferencji towarzyszyć będzie Gala Finału XII Konkursu Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2016.

W imieniu organizatorów: Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu.

W załączeniu:

Program Konferencji

Program Uroczystej Gali Finału XII Konkursu Pielęgniarka Roku 2016

Karta uczestnictwa


BARDZO WAŻNE!

W dniu 8 marca 2017 r. w Dzienniku Ustaw Pozycja: 497 opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego. Przedmiotowe rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Tekst rozporządzenia wraz z załącznikami


KOMUNIKAT

Szanowni Delegaci !

18 marca 2017 r. o godzinie 9.00 rozpocznie się XXVI Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. Zjazd odbędzie się w Hotelu „ELBLĄG” w Elblągu ul. Stary Rynek 54-59. Materiały zjazdowe otrzymają Państwo w regulaminowym terminie.

Zwracam się do Państwa z prośbą o przesyłanie do Biura OIPiP w Elblągu (listownie lub pocztą elektroniczną : izbaelb@wp.pl) propozycji wniosków, stanowisk, apeli dotyczących spraw ważnych i istotnych dla naszego środowiska. Zgłaszane propozycje przedstawione i omówione zostaną w trakcie obrad XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.

Jednocześnie przypominamy, iż obecność Delegatów na Zjeździe jest obowiązkowa. Nieobecność prosimy usprawiedliwić pisemnie i przesłać na adres Biura Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

(-) Halina Nowik Przewodnicząca ORPiP


Pierwsza w Polsce certyfikowana internetowa Szkoła Rodzenia

Materiał informacyjny

Szczegóły dostępne na stronie: https://www.szkolarodzeniaprenalen.pl


POŁOŻNA NA MEDAL – kolejna edycja konkursu rozstrzygnięta

Rozstrzygnięto III edycję konkursu „Położna na Medal”.

Najlepszymi Położnymi w kraju zostały Panie: Anna Sapiejewska – Radzymin (I miejsce), Agnieszka Mińko – Warszawa (II miejsce), Arleta Kwiatkowska-Król – Gniezno (III miejsce). Konkurs wyłonił również najlepsze położne w województwach. Z radością informujemy, że laureatką konkursu w województwie warmińsko-mazurskim została nasza koleżanka Położna Pani JOANNA MENDALKA.

Serdecznie gratulujemy, życzymy dalszych zawodowych sukcesów i wytrwałości w pracy.

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu Halina Nowik Przewodnicząca

Pełne wyniki konkursu dostępne są na stronie www.poloznanamedal.pl


W nawiązaniu do przekazanej informacji o 22. Międzynarodowym Kongresie Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia „Innowacyjna Ochrona Zdrowia” (4-5 kwietnia br.) z prawdziwą przyjemnością mam zaszczyt zaprosić wszystkie pielęgniarki i położne do udziału w Sesji Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych „Pielęgniarka i położna w dobie cyfryzacji”, która odbędzie się 4 kwietnia br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. W załączeniu szczegółowy program wydarzenia, w tym Sesji C „Pielęgniarka i położna w dobie cyfryzacji„. Udział w Sesji jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, więc zachęcam Państwa do odpowiednio wcześniejszej rejestracji. Rejestracja na stronie internetowej www.osoz.pl/forum2017.

Zofia Małas Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Program Kongresu

Informacja dot. Kongresu


22. Międzynarodowy Kongres Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia INNOWACJA OCHRONA ZDROWIE

4-5 kwietnia br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się 22. Międzynarodowy Kongres Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia „Innowacyjna Ochrona Zdrowie”. Organizatorem jest czasopismo OSOZ Polska.  Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych objęła to wydarzenie Honorowym Patronatem. Forum towarzyszyć będzie uroczysta Gala Liderów Ochrony Zdrowia, podczas której wręczone zostaną nagrody za najbardziej wartościowe inicjatywy w ochronie zdrowia. Uroczysta Gala odbędzie się na zakończenie pierwszego dnia obrad, tj 4 kwietnia o godz. 18.30 w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Udział w Gali, koncercie i bankiecie jest bezpłatny (wymagane potwierdzenie udziału). Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.osoz.pl/forum2017.

Informacja prasowa

Kongres OSOZ informacje

Kongres OSOZ Zaproszenie 

Zaproszenie Gala Liderów Ochrony Zdrowia


Prośba Samorządu Lekarsko-Weterynaryjnego o wsparcie inicjatywy ustawodawczej projektu projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Weterynarii i Żywności


„Długoterminowa Opieka Medyczna a Zmiany Systemowe w Polsce” Rekomendacje z debaty eksperckiej OPD Warszawa dnia 09.02.2017

Propozycje interpretacji kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – przedmiot postępowania pielęgniarska opieka długoterminowa domowa


Koło PTP w Elblągu przy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej zaprasza do udziału w bezpłatnej Konferencji Szkoleniowej „BEZPIECZEŃSTWO W PRACY PIELĘGNIARKI„, która odbędzie się w dniu 7 czerwca 2017 r. w godz. 9.00-15.00 w EUH-E. Czytaj więcej…


15 lutego jest obchodzony  Dzień Pielęgniarstwa Operacyjnego – święto ustanowione przez Europejskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Bloku Operacyjnego (EORNA) – które ma na celu głównie promocję tej specjalności. 

Życzenia Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek


Aktualny wykaz lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii do dokonywania ocen zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Do pobrania:

Pismo Dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 lutego 2017 r.


Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy,

Delegaci wybrani w rejonach w rejonach wyborczych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu informuje, iż zaplanowano wstępny termin XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na dzień 18 marca 2017 r.  W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o przesyłanie do Biura OIPiP w Elblągu (listownie lub pocztą elektroniczną: izbaelb@wp.pl) propozycji wniosków dotyczących spraw ważnych i istotnych dla naszego środowiska. Zgłaszane wnioski przedstawione i omówione zostaną w trakcie obrad XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. Będziemy zobowiązani za przekazanie w/w projektów wniosków w terminie do dnia 20 lutego 2017 r.

Do pobrania: Druk propozycji wniosku na Zjazd

Halina Nowik

Przewodnicząca ORPiP w Elblągu


PROŚBA O UDZIAŁ W BADANIU ANKIETOWYM

Szanowni Państwo,

Fundacja Urszuli Jaworskiej wraz z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych pragnie poznać poziom świadomości społeczeństwa na temat Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Opieki Środowiskowej. W związku z tym bardzo prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety. Uzyskane wyniki pomogą nam zorientować się w jakich obszarach potrzebna jest edukacja i promocja pomocy medycznej tak zwanej „pierwszego kontaktu”. Z góry dziękujemy za poświęcony czas.

Link do ankiety: https://www.survio.com/survey/d/op-posz-poz-p-s


ANKIETA „Mój sposób na profilaktykę chorób nowotworowych”. Czytaj więcej…


KONKURS ” Moja graficzna propozycja skali oceny bólu”. Czytaj więcej…


Nowa wersja klasyfikacji ICNP

Informacja nr 16/2016 z działalności Akredytowanego przez ICN Centrum Badania i Rozwoju Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Do pobrania – dokument w formacie xps

ICN


Nowe Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Z dniem 28 grudnia 2016 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie dokumentów w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U 2016, poz. 2006). W/w akt określa m.in. wzór formularza wniosku składanego w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego w RP oraz wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o uznanie kwalifikacji zawodowych. W/w rozporządzenie znajdzie zastosowanie wyłącznie do uznawania kwalifikacji pielęgniarek i położnych z innych państw członkowskich UE w ramach tzw. ogólnego systemu uznawania kwalifikacji. W praktyce ww. formularz wniosku może złożyć do ORPiP wnioskodawca (pielęgniarka/położna z innego państwa członkowskiego UE), który nie spełnia wymogów uznania kwalifikacji dla pielęgniarek i położnych z UE określonych w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarek i położnej (Dz.U 2016, poz. 1251). W takiej sytuacji osoba taka może mieć uznane kwalifikacje do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej w Polsce wyłącznie w ramach tzw. ogólnego systemu uznawania kwalifikacji.

W załączeniu:

Załącznik 1 Rozporządzenie MNiSW w sprawie dokumentów w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej

Załącznik 2 Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego w Rzeczypospolitej Polskiej


Ważne! Informacja dot zarządzenia Nr 122/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 grudnia 2016 r

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam informację, o ogłoszeniu zarządzenia Nr 122/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniajacego zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej


Opinia Konsultanta Krajowego w sprawie szczepień ochronnych wykonywanych przez położne

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam do wiadomości, korespondencję NIPiP – Opinie Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Ginekologicznego i Położniczego w sprawie szczepień ochronnych wykonywanych przez położne.


Korespondencja w sprawie podwyżek pielęgniarek w DPS

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam do wiadomości korespondencję Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie podwyżek w Domach Pomocy Społecznej oraz odpowiedź z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.


Stanowisko Nr 5 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie sprzeciwu wobec Stanowisk podjętych przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie, Mielcu i Zespół Szkół Medycznych w Brzegu popierających zmiany zaplanowane przez Ministerstwo Zdrowia w kształceniu przeddyplomowym pielęgniarek


ZMIANA REGULAMINU DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Zgodnie z uchwałą Nr 132/VII/16 z dnia 29 listopada 2016 r. decyzją Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu zmianie ulega „Regulamin dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego”.

Ponadto, Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu podniosła wysokość dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego do kwoty 1.200 zł. w okresie trwania kadencji. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

W załączeniu:

Uchwała Nr 132/VII/16 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego”.

Regulamin dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego.

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego ze środków OIPiP w Elblągu – Załącznik nr 1

Zgoda na przekazanie pieniędzy na rachunek bankowy – Załącznik Nr 2

Oświadczenie – Załącznik Nr 3


PONOWNE OSTRZEŻENIE

W minionych tygodniach wiele pielęgniarek i położnych prowadzących działalność gospodarczą otrzymało zawiadomienia o wymogu uregulowania opłaty rejestracyjnej w wysokości 295 zł za wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczych i Firm, tzw. CEDGiF. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu informuje, iż taki podmiot nie jest uprawniony do pobierania opłat. Ze względu na podobieństwo w nazwie firmy CEDGiF do organu państwowego prowadzącego taki rejestr CEDG (Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej) dochodzi do nieuprawnionego pobierania opłat od osób prowadzących działalność gospodarczą. Zalecamy ignorowanie takich wezwań.


Czy warto certyfikować szkoły rodzenia? List otwarty Pani Leokadii Jędzrejewskiej, Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego oraz Pani dr hab. Grażyny Iwanowicz-Palus, Pełnomocnika PTP ds. rozwoju naukowego, publikacji i konferencji oraz szkoleń


UWAGA WZNOWIENIE DOSTĘPU DO PUBLIKACJI NA PLATFORMIE IBUK Libra

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu wykupiła na rok 2017  dostęp online do wybranych publikacji akademickich i naukowych w języku polskim na platformie IBUK Libra

Korzyści z platformy IBUK Libra:

 • przez całą dobę, siedem dni w tygodniu,
 • na komputerze, smartfonie, laptopie czy tablecie
 • gdzie tylko zechcesz: praca. dom, podróż – wszędzie, gdzie masz internet.

Stwórz własną półkę z książkami myIBUK i pracuj z tekstem:

 • dodawaj zakładki
 • rób notatki bezpośrednio w tekście
 • wyszukaj słowa i frazy
 • taguj ważne fragmenty
 • sprawdzaj znaczenie wyrazów w słownikach i encyklopediach PWN

Zapraszamy do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu po szczegółowe informacje tel. 55 233 98 79.

Instrukcja korzystania z platformy IBUK Libra


Korespondencja dotycząca podjętego Stanowiska nr 3 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie finansowania świadczeń zdrowotnych w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej oraz opiece paliatywno-hospicyjnej oraz odpowiedź Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29.11.2016 r.

Do pobrania:

Pismo NRPiP z dnia 2 grudnia 2016 r.


Warmińsko-Mazurskie Forum Zawodów Zaufania Publicznego wyraża poparcie dla stanowiska przedstawionego przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych dotyczące zmian systemowych w obszarze kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek.

W załączeniu:

Pismo z dnia 22.11.2016 r.


Stanowisko Nr 4 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie poparcia celów kampanii medialnej zorganizowanej przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną


Stanowisko Nr 3 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie finansowania świadczeń zdrowotnych w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej oraz opiece paliatywno-hospicyjnej


PROŚBA O UDZIAŁ W BADANIU ANKIETOWYM

Szanowni Państwo,

Instytut Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w badaniu, którego celem jest zdiagnozowanie etosu środowiskowo-zawodowego polskich pielęgniarek. Pragniemy przedstawić opinii publicznej etos zawodu pielęgniarskiego w całej złożoności bazującej na idei powołania, ale także w odniesieniu do współczesnych problemów zawodu. Wypełnienie ankiety zajmuje poniżej 10 minut.

Link do ankiety: http://ankietybadawcze.uksw.edu.pl/index.php/696912/lang-pl

Dziękujemy za wypełnienie ankiety on-line.


Magazyn Pielęgniarki i Położnej Zawodowy punkt widzenia

Ogólnopolski miesięcznik zawodowo- środowiskowy, oficjalne pismo Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Co miesiąc:

 • Najaktualniejsze wydarzenia
 • Bezpieczeństwo pracy pielęgniarki i położnej
 • Standardy i modele pielęgnowania
 • Materiały szkoleniowe
 • Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej i wzory dokumentów
 • Porady prawne
 • Doniesienia ze świata

Dołącz do grona czytelników MPiP (tu znajdziesz formularz prenumeraty oraz dodatkowe informacje o piśmie) http://arch.nipip.pl/index.php/magazyn/prenumerata

Prenumeratorzy MPiP otrzymują bezpłatnie wszystkie wydania specjalne i plakaty instruktażowe. Mają również pierwszeństwo publikowania swoich artykułów na łamach pisma oraz szansę otrzymania cennych nagród rzeczowych np. odzież medyczną, zegarki pielęgniarskie, poradniki zawodowe oraz sprzęt medyczny.

Zapraszamy także do grona autorów MPiP – kontakt z redakcją mpip@nipip.pl

Redakcja przygotowuje na prośbę autorów zaświadczenia o publikacji w ogólnopolskim piśmie zawodowym do przedstawienia na uczelni i pracodawcy. MPiP znajduje się w bazie Index Copernicus.


Notatka ze spotkania przedstawicieli NRPiP z Prezesem NFZ z dnia 21 listopada 2016 r.


 

Pismo NRPiP skierowane do Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia

W załączeniu pismo NRPiP skierowane do Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia dotyczące wydania opinii w kwestii, czy pielęgniarka posiadająca tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa uzyskany w 1995 r. jest uprawniona do kształcenia na kierunku położnictwo na poziomie studiów I stopnia wg. skróconej ścieżki kształcenia, określonej w art. 53 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

Załączniki:

Pismo z Departamentu Pielęgniarek i Położnych 22.11.2016 r.

Pismo NRPiP 03.10.2016 r.


Komunikat z dnia 28 października 2016 r. w sprawie aktualizacji programów szkoleń specjalizacyjnych oraz kursów kwalifikacyjnych

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że w dniu 24 października 2016 r. Pan Marek Tombarkiewicz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia zatwierdził dokument: Aktualizacja programów szkoleń specjalizacyjnych oraz kursów kwalifikacyjnych, opracowany na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

Do pobrania:

Komunikat

Załącznik do komunikatu


NEWSLETTER Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych Nr 7/2016


Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie podjęcia dalszych działań zmierzających do uzyskania wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych dotychczas nie objętych wnioskowaną przez nasze środowisko zawodowe podwyżką płac oraz regulacji zapisów aktów prawnych, w sposób gwarantujący wszystkim pielęgniarkom i położnym porównywalny wzrost wynagrodzenia.


Szanowni Państwo,

Pielęgniarki, Pielęgniarze, Położne


OFERTY NAUKI SYSTEMEM ON-LINE JĘZYKÓW ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO REKOMENDOWANYCH PRZEZ NACZELNĄ IZBĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Szanowni Państwo

Z ogromną przyjemnością przedstawiamy oferty nauki systemem on-line j. angielskiego i niemieckiego rekomendowanych przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych. Został wynegocjowany dla członków samorządu bardzo korzystny rabat w wysokości 50% za roczny, kompleksowy kurs na platformie do samodzielnej nauki języków: http://www.etutor.pl/.

Wyjątkowa oferta dla Członków Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych oraz ich Rodzin (ceny brutto):

e-Tutor ANGIELSKI 12 miesięcy: 119 zł, zamiast 239 zł (50% rabatu)

e-Tutor NIEMIECKI 12 miesięcy: 84 zł zamiast 169 zł (50 % rabatu)

Wystarczy kliknąć na link: http://www.etutor.pl/offers/ipip aby dokonać zakupu. Oferta obowiązuje do końca 2016 r.

Więcej informacji o kursach uzyskają Państwo po kliknięciu na link: http://www.etutor.pl/kursy-angielskiego – eTutor angielski, http://www.etutor.pl/kurs-niemieckiego  – eTutor niemiecki.


Informujemy, że w dniu 31 października Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu będzie nieczynne.


Stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 października 2016 r. w sprawie propozycji Ministra Zdrowia dotyczącej wprowadzenia zmian systemowych w obszarze kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek


Pismo Pani Beaty Cholewki Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia, które jest odpowiedzią na stanowisko Nr 2 Prezydium NRPiP z dnia 1 września 2016 r. odnoszące się do treści Komunikatu w sprawie wykonywania przez pielęgniarki i położne zadań wynikających z procesu leczenia i realizacji zleceń lekarskich


Akredytowane przez ICN Centrum Badania i Rozwoju Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi uprzejmie informuje, że od 18 października 2016 r. informacje o ICNP(R) dostępne są pod nowym adresem internetowym – http://umed.pl/nauka/projekty/.

Zapraszamy do lektury nowego piętnastego już wydania informacji z prac Centrum, dostępnej pod adresem: http://pielegniarstwo.umed.lodz.pl/wp-content/uploads/2015/12/ACBiR-informacja-z-prac-nr-15_2016.pdf


UWAGA NA OSZUSTWO

Do Biura Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu napływają od Indywidualnych Praktyk prowadzonych przez Pielęgniarki i Położne informacje o konieczności fakultatywnej opłaty za wpis do nieistniejącej ewidencji  Centralnego Rejestru Przedsiębiorców i Firm w wysokości 290 ,00 zł.

Informujemy, iż firma wysyłająca wezwania do zapłaty podszywa się pod Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG), która jest jedynym rządowym spisem przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. Wpis do tej ewidencji jest bezpłatny. 

Prosimy nie dokonywać opłat na podstawie pism Centralnego Rejestru Przedsiębiorców i Firm Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa.


Informacje o zmianach w ustawie o działalności leczniczej


Wręczono nagrody „stomaPERSONA 2016”

05.10.2016 r.

W Krajowym Dniu Stomika w Pałacu Prymasowskim w Warszawie wręczono nagrody II edycji Plebiscytu stomaPERSONA 2016. Celem konkursu było nagrodzenie osób, które aktywnie działają na rzecz pacjentów z wyłonioną stomią, pomagają w powrocie do zdrowia oraz uświadamiają społeczeństwo odnośnie życia ze stomią.

Z ogromną przyjemnością informujemy, iż wyróżnionym punktem konsultacyjno-szkoleniowym została Poradnia funkcjonująca w Elbląskim Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią SPZOZ, w imieniu której nagrodę odebrała Pani Helena DZIEKAŃSKA oraz Arletta PEPLIŃSKA Dyrektor ds. Pielęgniarstwa Szpitala , w ramach którego funkcjonuje poradnia.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu składa serdeczne gratulacje i słowa uznania.

Szczegóły Gali Finansowej Plebiscytu stomaPERSONA 2016 wraz z fotorelacją dostępne na stronie: http://stomalife.pl/nagrody-stomapersona-2016-rozdane/


NABÓR NA KURSY SPECJALISTYCZNE I KWALIFIKACYJNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

COLLEGIUM MAZOVIA Innowacyjna Szkoła Wyższa z siedzibą w Siedlcach wraz z Fundacją „Żółty Szalik” z siedzibą we Fromborku prowadzi rekrutację na kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla pielęgniarek i położnych w terminie od 01.09.2016 r. do 31.01.2018 r. Czytaj więcej…


KOMUNIKAT DLA PIELĘGNIAREK/PIELĘGNIARZY I POŁOŻNYCH PROWADZĄCYCH PRAKTYKI ZAWODOWE

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 czerwca 2016 r. pozycja 960 została ogłoszona ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw.  Z dniem 15 lipca 2016 r. weszły w życie regulacje dotyczące między innymi:

 • zwolnień z obowiązku przedkładania polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organowi prowadzącemu rejestr (np. OIPiP).

UWAGA ! UBEZPIECZENIE OC JEST NADAL OBOWIĄZKOWE


PROŚBA O UDZIAŁ W BADANIU ANKIETOWYM

Instytut Medycyny Pracy im. prof.J. Nofera w Łodzi, jest koordynatorem międzynarodowego projektu współfinansowanego w ramach programu Erasmus+, który jest poświęcony komunikacji interpersonalnej w relacjach między personelem medycznym a pacjentem. Projekt nosi tytuł „Health Communication Training for Health Professionals” (polska wersja: „Szkolenie z zakresu komunikacji medycznej dla personelu medycznego”). Jednym z zadań projektu jest określenie potrzeb w zakresie komunikacji, aby było możliwe jak najlepsze dopasowanie programu szkoleń do oczekiwań lekarzy i pielęgniarek. Zespół projektowy przygotował ankietę, która pozwoli na dokonanie takiej oceny potrzeb. W związku z tym zwracamy się z prośbą o podzielenie się z nami swoimi opiniami i wypełnienie internetowej ankiety dostępnej pod adresem: http://h-com.eu/online-survey-pol/

Z góry dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienie kwestionariusza.


NEWSLETTER Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych Nr 6/2016


Stanowisko nr 1 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 20 września 2016 r. w sprawie poparcia postulatów i manifestacji Porozumienia Zawodów Medycznych


Stanowisko nr 5 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 września 2016 r. w sprawie manifestacji pracowników służby zdrowia planowanej na 24 września 2016 r. w Warszawie


Stanowisko Nr 2 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 1 września 2016 r. w odniesieniu do treści Komunikatu w sprawie wykonywania przez pielęgniarki i położne zadań wynikających z procesu leczenia i realizacji zleceń lekarskich, w tym podawania leków różnymi drogami oraz wytycznych Konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie organizacji szkoleń przez podmioty lecznicze dotyczących zasad przyjmowania, realizacji i dokumentowania zleceń lekarskich przez pielęgniarki i położne

W załączeniu:

Komunikat Ministerstwa Zdrowia Departament Pielęgniarek i Położnych w sprawie wykonywania przez pielęgniarki i położne zadań wynikajacych z procesu leczenia i realizacji zleceń lekarskich, w tym podawania leków różnymi drogami


Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na Stanowisko z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie propozycji wprowadzenia zmian systemowych w obszarze kształcenia pielęgniarek, polegających na powrocie do systemu kształcenia w zawodzie pielęgniarki w liceach medycznych/technikach


Pismo Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczące podwyżek dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w Inspekcji Sanitarnej województwa warmińsko-mazurskiego.


NEWSLETTER NIPiP nr 5/2016


Komunikat Ministerstwa Zdrowia Departament Pielęgniarek i Położnych w sprawie wykonywania przez pielęgniarki i położne zadań wynikajacych z procesu leczenia i realizacji zleceń lekarskich, w tym podawania leków różnymi drogami


Pismo Piotra Warczyńskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, dotyczące odpowiedzi na Stanowisko Nr 1 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie projektu zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, które wprowadza nowy zakres świadczeń: Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży

Stanowisko NRPiP z dnia 3 lutego 2016 r.


Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia Departament Pielęgniarek i Położnych na stanowisko Prezydium ORPiP z dnia 26 lipca 2016 w sprawie sprzeciwu przeciwko planowanej zmianie sytstemowej w obszarze kształcenia zawodowego pielęgniarek, polegającej na przywróceniu kształcenia na poziomie średnim


e-pielegniarka.net

W związku z wprowadzeniem od dnia 1 stycznia 2016 r. możliwości wystawiania recept przez pielęgniarki i położne, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku oraz Fundacja Trochę Bliżej polecają bezpłatne szkolenie e-learningowe dla wszystkich pielęgniarek i położnych podejmujące temat: „Nowe uprawnienia pielęgniarek i położnych – ordynowanie leków i wystawianie recept”, autorstwa Prof. Agnieszki Zimmermann z GUMed. Szkolenie to znajdziecie Państwo na portalu: www.e-pielegniarka.net

Cały kurs „Nowe uprawnienia pielęgniarek i położnych – ordynowanie leków i wystawianie recept” odbywa się przez internet, można przystąpić do niego w dowolnym czasie (można też przerwać i wrócić w późniejszym terminie). Każdy uczestnik, który pozytywnie przejdzie kurs otrzyma imienny certyfikat (opatrzony m.in Logo Prezes NRPiP). Z myślą o użytkownikach portalu e-pielegniarka.net uruchomiliśmy rónież podręczny indeks leków możliwych do przepisywania przez uprawnione pielęgniarki i położne.


Oficjalna notatka ze spotkania przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia


KOMUNIKAT NFZ dotyczący zwiększenia wynagrodzenia pielęgniarek zatrudnionych w praktykach lekarskich w gabinetach zabiegowych i szczepień

Komunikat DSOZ z dnia 16.08.2016r.

Komunikat w sprawie realizacji wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek gabinetów zabiegowych i punktów szczepień w podstawowej opiece zdrowotnej

W związku z opublikowanym 27 czerwca br. zarządzeniem Nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, co następuje.

Z dniem 1 lipca 2016 r. uległa zwiększeniu z 1,12 na 1,18, a począwszy od września 2016 r. na 1,2, wartość współczynnika korygującego bazową stawkę kapitacyjną przypisaną w warunkach rozliczania świadczeń lekarza POZ, do grupy świadczeniobiorców w wieku od 40 do 65 roku życia. Celem wzrostu jest między innymi zapewnienie środków na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych „praktyk lekarskich”, uczestniczących w realizacji umów o udzielanie świadczeń lekarza POZ, w szczególności jako personel prowadzonych gabinetów zabiegowych i punktów szczepień.

Dokonana zmiana zgodna jest z treścią Porozumień zawartych z Federacją Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie oraz Porozumieniem Pracowników Ochrony Zdrowia i stanowi realizację postulatów przedstawicieli ww. organizacji świadczeniodawców, a także środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych, o zapewnienie przez Fundusz cyklicznego wzrostu wartości ww. współczynnika korygującego stawkę kapitacyjną w finansowaniu świadczeń lekarza POZ, do poziomu gwarantującego realizację wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych „praktyk lekarskich”, odpowiednio do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów, dotyczących wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w innych rodzajach świadczeń.

Informuje jednocześnie, że wykorzystanie wskazanych wyżej środków przez świadczeniodawców zgodnie z celem, na jaki zostały przekazane będzie przedmiotem zainteresowania Funduszu.

źródło – Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej


Opinia Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie podziału środków finansowych na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych


Porozumienie z dnia 8 sierpnia 2016 r. zawarte pomiędzy Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych a Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych w zakresie opracowania programów kształcenia podyplomowego dla specjalizacji, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych


Pismo Prezesa NFZ w sprawie zasad postępowania przy uzyskaniu uprawnienia do pobierania numerów recept, przez osoby uprawnione na mocy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015 r. poz. 1991.)


Odpowiedź MZ na Apel NRPiP w sprawie poprawy warunków wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej

Poniżej zamieszczamy plik z pismem, które otrzymała Prezes NRPiP Pani Zofia Małas z Ministerstwa Zdrowia odnośnie apelu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, skierowanego do Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej.

Pismo MZ z dnia 6 lipca 2016 r.


Korespondencja NRPiP z Prezesem NFZ w sprawie przywrócenia wskaźnika 0,75 w projekcie zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej

Pismo i odpowiedź NFZ


Strój zawodowy pielęgniarki, pielęgniarza, położnej, położnego

W dniu 22 czerwca 2016 r. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych przyjęła uchwałę Nr 96/VII/2016 w sprawie określenia wzoru uroczystego stroju zawodowego pielęgniarki, pielęgniarza, położnej, położnego oraz zasad jego używania. 19 lipca 2016 r.  Na mocy uchwały Nr 447/VIIP/2016 Prezydium NRPiP zawarło umowę z firmą Altreva Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi w sprawie wykonania uroczystego stroju zawodowego pielęgniarki/pielęgniarza, położnej/położnego. Osoby zainteresowane złożeniem zamówieniem proszone są o bezpośredni kontakt z firmą Altreva Polska 91-402 Łódź, ul. Pomorska 100, tel. + 48 426 784 001; e-mail: office@altreva-polska.pl. W załączeniu: uchwała Nr 96/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 22 czerwca 2016 r. wraz z załącznikami oraz oferta cenowa firmy Altreva Polska.

Uchwała Nr 96/VII/2016 NRPiP z dnia 22 czerwca 2016 r.

Wzór uroczystego stroju zawodowego

Oferta cenowa


KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW POSIADAJĄCYCH UMOWĘ O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ- KOLEJNY ETAP REALIZACJI PODWYŻEK DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, informuje, iż zbliża się drugi etap realizacji określonego przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawach ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U 2015 r. poz. 1628) średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia pielęgniarek i położnych wykonujących zawód u świadczeniodawców posiadających umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,  zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia, obejmujący okres od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r. Zgodnie z zapisem § 2 pkt. 4 ww. rozporządzenia świadczeniodawcy niezwłocznie  po otrzymaniu zmiany umowy od dyrektora oddziału wojewódzkiego funduszu, propozycję podziału środków na wynagrodzenia winni przekazać działającym u tego świadczeniodawcy związkom zawodowym pielęgniarek i położnych w celu zawarcia porozumienia,   w przypadku, gdy takie związki zawodowe nie działają, upoważnionemu przez okręgową radę pielęgniarek i położnych przedstawicielowi samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, w celu uzyskania pozytywnej opinii. Zgodnie z uchwałą Nr 38/VII/15 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 18 grudnia 2015 r. upoważnionymi do opiniowania propozycji podziału środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych są: Halina Nowik – Przewodnicząca ORPiP, Elżbieta Fałkowska – Wiceprzewodnicząca ORPiP, Zofia Kasprowicz– Sekretarz ORPiP, Grażyna Onoszko-Półtorak – Skarbnik ORPiP.

Termin do uzyskania opinii wynosi 21 dni od dnia przekazania propozycji podziału.

Projekty wniosków o wydanie opinii w sprawie podziału środków na średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowią załączniki do w/w komunikatu, odpowiednio dla rodzaju podstawowa opieka zdrowotna i pozostałe świadczenia opieki zdrowotnej.

Wzór wniosku o wydanie opinii w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Wzór wniosku o wydanie opinii w sprawie wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA


Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie sprzeciwu wobec planowanej przez Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Edukacji Narodowej zmianie systemowej w obszarze kształcenia zawodowego pielęgniarek polegającej na przywróceniu kształcenia na poziomie średnim.


Wspólne stanowisko Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w sprawie propozycji Ministra Zdrowia dotyczącej wprowadzenia zmian systemowych w obszarze kształcenia pielęgniarek polegającej na powrocie do systemu kształcenia w zawodzie pielęgniarki w liceach medycznych/technikach


Pismo Ministerstwa Zdrowia Departamentu Pielęgniarek i Położnych w sprawie realizacji podwyżek pielęgniarek zatrudnionych w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa


NEWSLETTER NIPiP z dnia 1 lipca 2016 r.


Stanowisko Centrali OZZPiP w sprawie działań NRPiP wspierających pielęgniarki i położne CZD


Odpowiedź NRPiP


NRPiP o proponowanych zmianach w POZ

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych z wielkim niepokojem przyjmuje brak jakiejkolwiek aktywności Ministra Zdrowia w kontekście przedstawionych w marcu i kwietniu br. zastrzeżeń, które Rada zgłosiła po zapoznaniu się z dokumentem „Analiza funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce oraz propozycje rozwiązań systemowych”.Czytaj więcej…

Załączniki:

Stanowisko NRPiP

Zdanie odrębne przedstawiciela NRPiP

Krytyczna analiza funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce oraz propozycje rozwiązań systemowych – dokument opracowany przez Zespół do opracowania strategii rozwiązań systemowych w zakresie POZ, powołany przez Ministra Zdrowia

Pismo Ministerstwa Zdrowia dotyczące Stanowiska Nr 4 NRPiP w sprawie odrzucenia propozycji założeń do ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej przygotowywanych w ramach prac Zespołu do opracowania projektu założeń projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

Stanowisko Nr 4 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie odrzucenia propozycji założeń do ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej przygotowywanych w ramach prac Zespołu do opracowania projektu założeń projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej


Korespondencja Ministerstwa Zdrowia dotycząca Stanowiska Nr 1 Prezydium NRPiP

STANOWISKO NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W SPRAWIE PROPONOWANYCH ZMIAN W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ


Rozpoczęła się druga edycja Plebiscytu stoma PERSONA 2016. Już teraz możesz głosować na lekarzy, pielęgniarki stomijne oraz poradnie stomijne. Czytaj więcej…


Pismo NRPiP zawierające opinię prawną dotyczącą możliwości zatrudnienia ratowników medycznych w podmiotach leczniczych i realizowania przez nich świadczeń medycznych poza systemem ratownictwa medycznego


Apel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2016 r.Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie poparcia akcji protestacyjnej pielęgniarek i położnych w Instytucie „Pomniku – Centrum Zdrowia Dziecka”
 
 Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie strajku pielęgniarek i położnych w Instytucie „Pomniku – Centrum Zdrowia Dziecka”

Stanowisko Nr 1

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 30 maja 2016 r.

w sprawie strajku pielęgniarek i położnych w Instytucie „Pomniku – Centrum Zdrowia Dziecka”


Odpowiedź Ministra Zdrowia na apele opracowane i przyjęte przez Delegatów XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w dniu 19 marca br.

Załączniki:

Pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2016 r.

Pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2016 r.

Pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2016 r.

Pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2016 r.


Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie i Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zapraszają na XIII Kongres Pielęgniarek Polskich Warszawa 2016 – 15-17 września 2016. Tegoroczny kongres odbędzie się pod hasłem „PRZYSZŁOŚĆ PIELĘGNIARSTWA ZACZYNA SIĘ DZISIAJ”.

Szczegółowe informacje dotyczące kongresu dostępne na stronie: www.kongres.ptp.na1.pl


„Być pielęgniarką, położną to zaszczyt” – Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej


List w sprawie powołania zespołu ds podstawowej opieki zdrowotnej


14 CZERWCA ŚWIATOWY DZIEŃ KRWIODAWCY „Krew łączy nas wszystkich”

Informacje na temat kampanii „Krew łączy nas wszystkich”


W związku z licznymi sygnałami dotyczącymi nieprawidłowości w realizacji podwyżek dla pielęgniarek i położnych Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zwróciła się do Ministra Zdrowia o podjęcie działań zmierzających do ujednolicenia interpretacji przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych. W załączeniu przedstawiamy pisma w tej sprawie.

Pismo NRPiP z dnia 4 marca 2016 r.

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2016 r.

Pismo Centrali NFZ z dnia 25 marca 2016 r.


Notatka ze spotkania organizacyjnego, które odbyło się w dniu 21 kwietnia 2016 r. w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie, w związku z wdrażaniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia nowego zakresu świadczeń – „Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży” (KOC)


Odpowiedzi Ministra Zdrowia w sprawie stanowiska nr 4 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dotyczącego założeń do projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej


Ankieta NFZ dotycząca opieki nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem

Narodowy Funduszu Zdrowia zaprasza kobiety, które urodziły w ciągu ostatnich 12 miesięcy, do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi opieki okołoporodowej oraz opieki nad noworodkiem sprawowanej w placówkach medycznych udzielających świadczeń finansowanych ze środków publicznych. W tym celu Fundusz opracował ankietę, która dostępna jest na stronie internetowej Centrali NFZ. Ankietę można wypełniać do końca kwietnia. Powodem wybrania tej tematyki jest prowadzona obecnie w Ministerstwie Zdrowia i Narodowym Funduszu Zdrowia dyskusja, mająca na celu zapewnienie wysokiej jakości opieki okołoporodowej, między innymi poprzez realizację na odpowiednim poziomie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. (Dz. U. poz. 1100 oraz z 2015 r. poz. 1514). Ankieta została tak opracowana, aby przyczynić się do wzrostu świadomości kobiet i personelu medycznego na temat obowiązujących standardów opieki nad pacjentkami w tym szczególnym okresie. Ankieta składa się z 40 pytań dotyczących opieki przed porodem, pobytu w szpitalu, a także wizyt położnej w domu po porodzie, np.:

 • Czy po pierwszej wizycie osoba sprawująca opiekę przedstawiła Pani plan opieki przedporodowej?
 • Czy uzyskała Pani w opiece ambulatoryjnej (w poradni lub u położnej) informacje na temat praktycznego i teoretycznego przygotowania do porodu?
 • Czy w opiece ambulatoryjnej (w poradni) mogła Pani wykonać zlecone badania diagnostyczne?
 • Czy umożliwiono Pani kontakt noworodka z matką  „skóra do skóry”, który powinien trwać co najmniej dwie godziny po porodzie?
 • Czy na oddziale położniczym dostępny był edukator do spraw laktacji?
 • Czy położna potrafiła rozwiać Pani niepokoje/wątpliwości profesjonalnymi poradami?
 • Czy położna była zainteresowana Pani stanem psychicznym w okresie połogu?

Wnioski z  badania pomogą określić w jakich obszarach należałoby podnieść standardy opieki okołoporodowej. Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety. Poniżej prezentujemy link do elektronicznej wersji ankiety: http://nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/ankieta-nfz-dotyczaca-opieki-nad-kobieta-w-okresie-fizjologicznej-ciazy-porodu-pologu-oraz-opieki-nad-noworodkiem,6843.html)


Poradnik dla pacjentów: „JAK SIĘ SKUTECZNIE PORUSZAĆ W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA”


Apel Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej: świadczenia lekarza poz


PODWYŻKI W POZ

Odpowiedź ORPiP w Elblągu na pisma pielęgniarek /położnych POZ nie objętych wzrostem wynagrodzeń


 

Jakie obecnie obowiązują zasady uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez pielęgniarki w Polsce

Czy pielęgniarka pracująca w szpitalu musi nosić identyfikator? Czy na identyfikatorze powinien być zawarty tytuł zawodowy pielęgniarki?

Czy pielęgniarka może podać pacjentowi antybiotyk i pobrać krew w ambulatorium bez obecności lekarza?

Czy pielęgniarka może samodzielnie zdejmować szwy?

Jak długo pozostaje ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego?

Komunikat w sprawie obowiązku zgłaszania przypadków przemocy w rodzinie przez personel medyczny oraz podejrzeń o popełnieniu przestępstwa do organów ścigania

Materiały edukacyjne przekazane przez Krajowe Centrum ds. AIDS, agenda Ministra Zdrowia (www.aids.gov.pl)

Broszura: HIV/AIDS dla pielęgniarek i położnych

Ulotka/plakat dot. postępowania po zawodowej ekspozycji na materiał potencjalnie zakażony (HIV/HBV/HCV)

W jakich sytuacjach można odmówić wykonania zlecenia lekarskiego

Opinia w sprawie dyżurów pracowniczych pełnionych w domu przez pielęgniarki

Opinia w sprawie urlopu szkoleniowego

Uchwała Nr 113/VI/2013 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 września 2013 r. w sprawie treści pieczątki pielęgniarki lub położnej

Wykaz instytucji i organizacji funkcjonujących na terenie Gminy Miasta Elbląg udzielających pomocy ofiarom przemocy w rodzinie

Informacja na temat używania tytułu mgr na pieczątce

Komunikat Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zasad składania przez pacjentów deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki albo położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Od 9 października 2013 r. zmiany w Dyrektywie 2005/36/WE. Czytaj więcej…

Opinia prawna z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie uprawnień pielęgniarki do zakładania cewnika do pęcherza moczowego u mężczyzn

Broszura pt.: „Jak chronić małe dziecka przed krzywdzeniem? Rola pielęgniarek i położnych w zapobieganiu złemu traktowaniu dziecka w rodzinie.”

Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Karta praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie