http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2016/02/12.png

Druki do pobrania

18.09.2018 r.

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW

W związku z ukazaniem się komunikatu NFZ dotyczącego przedłużenia czasu przekazywania przez świadczeniodawców informacji o liczbie etatów pielęgniarek i położnych, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu wstrzymuje wydawanie i opiniowanie wniosków o podział dodatkowych środków na wzrost wynagrodzeń do dnia 25 września 2018 r  


Wniosek o zakwalifikowanie do kursu kwalifikacyjnego – organizator OIPiP w Elblągu


Wniosek o zakwalifikowanie do kursu specjalistycznego – organizator OIPiP w Elblągu


Oświadczenie o potrącaniu składek członkowskich przez pracodawcę


AKTUALNY WNIOSEK o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych


AKTUALNY WNIOSEK w sprawie wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych


AKTUALNY WYKAZ danych objętych rejestrem podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych


Regulamin dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego” – obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r..


Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego ze środków OIPiP w Elblągu (dokument w formacie doc)


Zgoda na przekazywanie pieniędzy na rachunek bankowy – Załącznik Nr 2 (dokument w formacie doc)


Oświadczenie – Załącznik Nr 3 (dokument w formacie doc)


Wniosek o udzielenie zapomogi losowej z funduszu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu


Załącznik Nr 1 – Wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu Pielegniarki/położnej i wpis do okręgowego rejestru


Załącznik Nr 2 Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej albo ograniczonego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej osobie nie będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz wpisanie do okręgowego rejestru


Załącznik Nr 3 – Wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej osobie, będącej obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz wpisanie do okręgowego rejestru


Załącznik Nr 4A – Wniosek o wpis do okręgowego rejestru


Załącznik 4B – Wniosek o wykreślenie z okręgowego rejestru


Załącznik Nr 4C – Wniosek o wydanie duplikatu zaświadczenia w przypadku utraty zaświadczenia


Załącznik Nr 5 – Arkusz zgłoszeniowy/aktualizacyjny danych osobowych w okręgowym rejestrze


Załącznik Nr 6 – Tabela kodów okręgowych izb pielęgniarek i położnych


Załącznik Nr 7A – Oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej


Załącznik 7B – Oświadczenie o podjęciu wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej


Załącznik Nr 8 – Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej


Załącznik Nr 9 – Wniosek o wydanie nowego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej i wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych (dot. osób, które posiadają prawo wykonywania zawodu wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, tj. przed dniem 3 listopada 1999 r.)


Wniosek o wydanie: zaświadczenia stwierdzającego, że pielęgniarka/pielęgniarz lub położna/położny posiada kwalifikacje zgodne z wymogami wynikającymi z przepisów prawa UE oraz że posiada dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji , odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnego wynikające z przepisów prawa UE, zaświadczenia o przebiegu pracy zawodowej, innego zaświadczenia wymaganego przez odpowiednie władze lub organizacje państw członkowskich Unii Europejskiej zgodnie z przepisami prawa UE.


Wniosek o skierowanie na przeszkolenie pielęgniarki/położnej w związku z nie wykonywaniem zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat


Wzór upoważnienie do odbioru dyplomu stan na dzień 24.04.2017 r.