http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2016/02/12.png

Druki do pobrania

28.09.2018 r.

Od dnia 1 października 2018 r. obowiązują nowe wnioski dotyczące trybu prowadzenia rejestru pielęgniarek i rejestru położnych oraz rejestru obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wykonujących na terenie okręgowej izby czasowo i okazjonalnie zawód pielęgniarki lub położnej

Załącznik Nr 1 – Wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza/położnej/położnego oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek/położnych prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu


Załącznik Nr 2 – Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza/położnej/położnego, albo ograniczonego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza/położnej/położnego osobie nie będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek /położnych prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu


Załącznik Nr 3 – Wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza/położnej/położnego osobie, będącej obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek/położnych prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu


Załącznik Nr 4 – Wniosek o wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek/położnych prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu


Załącznik Nr 5 – Wniosek o wykreślenie z okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu


Załącznik Nr 6 – Wniosek o wydanie duplikatu zaświadczenia w przypadku utraty zaświadczenia


Załącznik Nr 7 – Wniosek o wymianę na nowe zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza/położnej/położnego oraz wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek/położnych prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu


Załącznik Nr 8 – Arkusz aktualizacyjny danych osobowych w okręgowym rejestrze


Załącznik Nr 9 – Tabele kodów


Załącznik Nr 10 – Oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu


Załącznik Nr 11 – Oświadczenie o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu


Załącznik Nr 12 – Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu


Załącznik Nr 14 – Oświadczenie pielęgniarki/położnej/pielęgniarza/położnego obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej o zamiarze tymczasowego lub okazjonalnego wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej/pielęgniarza/położnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej


Załącznik Nr 15 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych


Załącznik Nr 16 – Potwierdzenie odbioru zaświadczenia


28.09.2018 r.

Nowy wniosek o wydanie: zaświadczenia stwierdzającego, że pielęgniarka/pielęgniarz lub położna/położny posiada kwalifikacje zgodne z wymogami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz że posiadany dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnego wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej, zaświadczenia o przebiegu pracy zawodowej, innego zaświadczenia wymaganego przez odpowiednie władze lub organizacje państw członkowskich Unii Europejskiej zgodnie z przepisami Unii Europejskiej


25.09.2018 r. KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu przedstawia wzory wniosków o zaopiniowanie sposobu podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki/położne

 WZÓR WNIOSKU DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW POZ

WZÓR WNIOSKU DLA POZOSTAŁYCH ŚWIADCZENIODAWCÓW


Wniosek o zakwalifikowanie do kursu kwalifikacyjnego – organizator OIPiP w Elblągu


Wniosek o zakwalifikowanie do kursu specjalistycznego – organizator OIPiP w Elblągu


Oświadczenie o potrącaniu składek członkowskich przez pracodawcę


Regulamin dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego” – obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r..


Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego ze środków OIPiP w Elblągu (dokument w formacie doc)


Zgoda na przekazywanie pieniędzy na rachunek bankowy – Załącznik Nr 2 (dokument w formacie doc)


Oświadczenie – Załącznik Nr 3 (dokument w formacie doc)


Wniosek o udzielenie zapomogi losowej z funduszu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu


Wniosek o skierowanie na przeszkolenie pielęgniarki/położnej w związku z nie wykonywaniem zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat


Wzór upoważnienie do odbioru dyplomu stan na dzień 24.04.2017 r.