http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2019/04/logo-nowymail-1.png

Rejestr Podmiotów Prowadzących Kształcenie Podyplomowe

WAŻNA INFORMACJA

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu informuje, że w związku z przejściem na nową domenę z dniem 15 kwietnia br.nastąpi zmiana adresów poczty elektronicznej.

Nowe najczęściej używane adresu e-mailowe zostają zamieszczone poniżej:

Sekretariat ogólny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu – biuro@oipip.elblag.pl

Dział Rejestrów (prawo wykonywania zawodu, rejestr praktyk zawodowych) – admin@oipip.elblag.pl

Dział Szkoleń – szkolenia@oipip.elblag.pl

Kancelaria ORzOZ – orzoz@oipip.elblag.pl

Kancelaria OSPiP – ospip@oipip.elblag.pl

Kancelaria OKR – okr@oipip.elblag.pl

Księgowość OIPiP – ksiegowosc@oipip.elblag.pl

Redakcja Biuletynu Informacyjnego – redakcja@oipip.elblag.pl

Informacja o zmianie adresów poczty elektronicznej


24.04.2019 r.

Informujemy, że na stronie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia znajdują się następujące instrukcje dotyczące Systemu Monitorowania Kształcenia:

FAQ_SMK

https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/faq_smk_5c1a2415f4029.pdf

Instrukcje dla organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych!

https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/organizatorzy_ksztalcenia_pielegniarek_i_poloznych_5b433e4937a01.zip

Uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi na instrukcje dla organizatorów kształcenia, gdzie znajdują się informacje na temat obsługi EKK.

Instrukcje dla pielęgniarek i położnych

https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/pielegniarki_i_polozne_5b433e9991d23.zip

Wszystkie instrukcje dostępne są tutaj:

https://www.csioz.gov.pl/projekty/nasze-systemy/project/system-monitorowania-ksztalcenia-pracownikow-medycznych/


24.04.2019 r.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY SMK

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych przypomina, że organizatorzy kształcenia prowadzący szkolenia specjalizacyjne mają obowiązek wygenerowania Elektronicznej Karty Kształcenia (EKK) w Systemie Monitorowania Kształcenia.

Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt.2 oraz § 40 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. poz. 1761), jednym z warunków ubiegania się o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego jest złożenie wniosku (za pośrednictwem Systemu SMK), do którego należy dołączyć EKK.

Brak EKK uniemożliwi pielęgniarce, położnej złożenie wniosku o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego, a tym samym przystąpienie do egzaminu państwowego!

Ponadto karta specjalizacji z wymaganymi wpisami oraz potwierdzeniami i zaliczeniami stanowi dowód ukończenia specjalizacji.

Prosimy o szczególne zwrócenie uwagi czy organizator kształcenia dopełni obowiązku utworzenia Elektronicznej Karty Kształcenia.


24.04.2019 r.

Z prac NIPiP

Pisma z Ministerstwa Zdrowia dotyczące organizatora kształcenia Interrete Sp. z o.o. w sprawie m.in. kontynuacji odbywania specjalizacji przez pielęgniarki u innego organizatora kształcenia

Do pobrania:

Pismo Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2019 r.

Pismo Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2019 kierowane do Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych


Wysokość opłaty za wpis/ wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w roku 2019

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 2018 r. uprzejmie informujemy, iż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 2018 r. wyniosło 4851,61 zł.

Wobec powyższego zgodnie z art. 76 ust. 5 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz.123 ze zm.) „Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 4, wynosi 6 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłoszonego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego”, wysokość opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w roku 2019 wynosi 292,00 zł.


Wysokość opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w roku 2018

W roku 2018 opłata za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych oraz wpis zmiany do w/w rejestru wynosi 272,00 zł. 

Podstawa prawna: art. 76 ust.5 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (tj. Dz.U. z 2016, poz. 1251)


KOMUNIKAT dla Organizatorów Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych W SPRAWIE PROWADZENIA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZA POŚREDNICTWEM SMK


Organizatorami kształcenia zgodnie z art. 75.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej mogą być:

  1. uczelnie, szkoły prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych oraz podmioty lecznicze;
  2. inne podmioty po uzyskaniu wpisu do właściwego rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe, będącego rejestrem działalności regulowanej.

Podmiot inny niż wymieniony w art. 75.1 pkt.1 zamierzający wykonywać działalność w zakresie kształcenia podyplomowego, składa wniosek o wpis do rejestru, zawierający następujące dane:

  1. oznaczenie wnioskodawcy (organizatora kształcenia);
  2. adres zamieszkania lub siedziby;
  3. numer identyfikacji podatkowej NIP;
  4. formę organizacyjno-prawną wnioskodawcy;
  5. numer wpisu do Krajowego rejestru Sądowego albo ewidencji działalności gospodarczej- w przypadku podmiotu podlegajacego obowiązkowi właściwego wpisu;
  6. określenie rodzaju i dziedziny  kształcenia;
  7. określenie systemu kształcenia;
  8. miejsce prowadzenia kształcenia w odniesieniu do zajęć teoretycznych i praktycznych.

Organem prowadzącym rejestr jest okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa dla miejsca prowadzenia kształcenia, a w przypadku okręgowych izb pielęgniarek i położnych oraz utworzonych przez nią spółek prawa handlowego, w których posiadają one udziały lub akcje, lub innych utworzonych przez nie podmiotów – Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych.

Wpis do rejestru podlega opłacie. Wysokość opłaty wynosi 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłoszonego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego.

Rejestr podmiotów-prowadzących kształcenie – stan na dzień 26.04.2018


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. 2016 poz. 1761)