http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2016/02/12.png

Rejestr Podmiotów Prowadzących Kształcenie Podyplomowe

Wysokość opłaty za wpis/ wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w roku 2019

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 2018 r. uprzejmie informujemy, iż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 2018 r. wyniosło 4851,61 zł.

Wobec powyższego zgodnie z art. 76 ust. 5 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz.123 ze zm.) „Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 4, wynosi 6 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłoszonego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego”, wysokość opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w roku 2019 wynosi 292,00 zł.


Wysokość opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w roku 2018

W roku 2018 opłata za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych oraz wpis zmiany do w/w rejestru wynosi 272,00 zł. 

Podstawa prawna: art. 76 ust.5 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (tj. Dz.U. z 2016, poz. 1251)


KOMUNIKAT dla Organizatorów Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych W SPRAWIE PROWADZENIA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZA POŚREDNICTWEM SMK


Organizatorami kształcenia zgodnie z art. 75.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej mogą być:

  1. uczelnie, szkoły prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych oraz podmioty lecznicze;
  2. inne podmioty po uzyskaniu wpisu do właściwego rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe, będącego rejestrem działalności regulowanej.

Podmiot inny niż wymieniony w art. 75.1 pkt.1 zamierzający wykonywać działalność w zakresie kształcenia podyplomowego, składa wniosek o wpis do rejestru, zawierający następujące dane:

  1. oznaczenie wnioskodawcy (organizatora kształcenia);
  2. adres zamieszkania lub siedziby;
  3. numer identyfikacji podatkowej NIP;
  4. formę organizacyjno-prawną wnioskodawcy;
  5. numer wpisu do Krajowego rejestru Sądowego albo ewidencji działalności gospodarczej- w przypadku podmiotu podlegajacego obowiązkowi właściwego wpisu;
  6. określenie rodzaju i dziedziny  kształcenia;
  7. określenie systemu kształcenia;
  8. miejsce prowadzenia kształcenia w odniesieniu do zajęć teoretycznych i praktycznych.

Organem prowadzącym rejestr jest okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa dla miejsca prowadzenia kształcenia, a w przypadku okręgowych izb pielęgniarek i położnych oraz utworzonych przez nią spółek prawa handlowego, w których posiadają one udziały lub akcje, lub innych utworzonych przez nie podmiotów – Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych.

Wpis do rejestru podlega opłacie. Wysokość opłaty wynosi 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłoszonego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego.

Rejestr podmiotów-prowadzących kształcenie – stan na dzień 26.04.2018


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. 2016 poz. 1761)