http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2020/02/logo-nowymail-1.png

Podstawa prawna funkcjonowania ośrodka

Na podstawie Ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U 2011 nr 174, poz. 1038 ze zm) utworzony został Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny OKręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. Celem działania tegoż ośrodka jest udzielanie pielęgniarkom i położnym, które są obywatelami państw członkowskich UE i zamierzają wykonywać zawód pielęgniarki lub położnej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej informacji na temat uregulowań prawnych dotyczących wykonywania tych zawodów i uregulowań prawnych dotyczących ochrony zdrowia. Informacje w w/w zakresie udzielane są również pielęgniarkom i położnym spoza krajów Unii Europejskiej.

Prowadzenie ośrodka jest realizacją uchwały nr 53/VI/2012 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie Ośrodków Informacyjno-Edukacyjnych.