http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo-izba2.jpg

Uznawanie kwalifikacji zawodowych polskich pielęgniarek i położnych

WARUNKOWE PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI LUB WARUNKOWE PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU POŁOŻNEJ W OKRESIE OGŁOSZENIA STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO LUB STANU EPIDEMII W POLSCE

Informacje Ministerstwa Zdrowia tutaj


UZYSKANIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI LUB POŁOŻNEJ NA OKREŚLONY ZAKRES CZYNNOŚCI ZAWODOWYCH, CZAS I MIEJSCE ZATRUDNIENIA W POLSCE

Informacje Ministerstwa Zdrowia tutaj


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej


Komentarz do ustawy z dnia z dnia 22 grudnia 2015 r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej


Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej


Jakie obecnie obowiązują zasady uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez pielęgniarki w Polsce


Poniżej prezentujemy pisma dotyczące uznawania kwalifikacji zawodowych osób, które ukończyły liceum medyczne:

Pismo Pani Grażyny Rogala-Pawelczyk, Prezes NRPiP z dnia 01.04.2014 r.

Odpowiedź Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia

Termin wejścia w życie zmian zasad uznawania kwalifikacji zawodowych

Informacja na temat terminu wejścia w życie planowanych zmian w Dyrektywie 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ws. uznawania kwalifikacji zawodowych

Uznawanie kwalifikacji zawodowych polskich pielęgniarek i położnych – przewodnik


WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA: stwierdzającego, że pielęgniarka/pielęgniarz lub położna/położnych posiada kwalifikacje zgodne z wymogami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz że posiadany dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnego wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz wydanie zaświadczenia o przebiegu pracy zawodowej oraz wydanie innego zaświadczenia wymaganego przez odpowiednie władze lub organizacje państw członkowskich Unii Europejskiej zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej