http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo-izba2.jpg

Opinie i zalecenia konsultantów

Wykaz Konsultantów Wojewódzkich dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego – stan na dzień 01.04.2024 r.


Stanowisko w sprawie zatrudniania pielęgniarek bezpośrednio po ukończonych studiach licencjackich do Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych


Stanowisko Konsultanta krajowego ds. pielęgniarstwa onkologicznego i Konsultanta krajowego ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego w sprawie bezpieczeństwa przygotowywania i podawania produktów leczniczych zawierających BCG przez pielęgniarki pracujące w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej


Zalecenia Ministra Zdrowia i Konsultanta Krajowego w dziedzinie choroby zakaźne dotyczące realizacji szczepień przeciw ospie małpiej w grupie osób narażonych


Opinia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa dotycząca realizacji zleceń lekarskich w domu pacjenta w ramach których pielęgniarka ma podać kilka produktów leczniczych w jednej iniekcji


Zalecenia organizacyjne dotyczące prowadzenia grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania w szkołach podstawowych w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2


Zalecenia organizacyjne dotyczące szczotkowania zębów u dzieci w przedszkolach w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2


Stanowisko Konsultanta krajowego w dziedzinie pediatrii z dnia 03.11.2021 r. dotyczące podawania iniekcji dożylnych /domięśniowych u dzieci 0-18 lat w domu pacjenta/ w opiece ambulatoryjnej (w gabinecie zabiegowym)/ w domu pacjenta


Opinia Krajowego Konsultanta w dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego z dnia 10.02.2021r. dotycząca podawania leków drogą domięśniową u dzieci w warunkach domowych lub ambulatoryjnych


Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pielęgniarstwa Ginekologicznego i Położniczego dr hab.n. o zdr. Grażyny Iwanowicz-Palus w sprawie wykonywania badania KTG przez położną, Lublin 25.11.2019 r.


Opinia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Pielęgniarstwa Ginekologicznego i Położniczego mgr Beaty Binek w zakresie:
Czy położna jest uprawniona do samodzielnego wykonania badania KTG i interpretacji wyniku przedmiotowego badania? – zarówno absolwentki studium medycznego oraz studiów I i II stopnia


Opinia prawna w sprawie skutków prawnych złożenia przez pielęgniarkę albo położną oświadczenia o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu oraz możliwości ponownego ubiegania się o jego przyznanie.


Opinia prawna w sprawie: czy położna może objąć samodzielnie opieką rodzącą z cesarskim cięciem w wywiadzie, jeśli pacjentka wybiera poród w warunkach domowych i prosi położną o opiekę


OPINIA PRAWNA W SPRAWIE UPRAWNIEŃ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ KWALIFIKACYJNYCH DO OBOWIĄZKOWYCH I ZALECANYCH SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH


OPINIA PRAWNA W SPRAWIE UPRAWNIEŃ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ KWALIFIKACYJNYCH DO SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIWKO COVID-19


STANOWISKO ZESPOŁU KONSULTANTÓW W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA ANESTEZJOLOGICZNEGO I INTENSYWNEJ OPIEKI
Z DNIA 19.01.2021 r

Stanowisko Zespołu Konsultantów dot. obsady pielęgniarskiej podczas opieki nad pacjentem dorosłym i dzieckiem, gwarantujące bezpieczeństwo pacjentom poddanym pozaustrojowemu utlenianiu krwi (EMCO) w oddziałach anestezjologii i intensywnej opieki


Stanowisko Nr 42 w sprawie sprzeciwu wobec wprowadzenia w życie art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. 2020 poz. 562 ze zm)

Opinia prawna w sprawie przeniesienia lub skierowania położnej do pracy na stanowisko pielęgniarki w związku z przekształceniem dotychczasowego szpitala wielospecjalistycznego w jednoimienny szpital zakaźny i likwidacji oddziałów ginekologicznych i położniczych

Komentarz do art. 13 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu


Opinia prawna ws. pobierania przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej materiału do badań diagnostycznych i transportu tego materiału do laboratorium diagnostycznego


Opinia prawna w sprawie samodzielnego ordynowania i wystawiania recept na leki z grupy OTC przez pielęgniarki i położne


Opinia zespołu konsultantów w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego w sprawie uzyskania zgody przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną, na udzielanie świadczeń w środowisku nauczania i wychowania z dnia 16 września 2019 r.


Opinia w sprawie kompetencji pielęgniarek w zakresie leczenia ran, dobierania opatrunków oraz zdejmowania szwów, przygotowana przez radcę prawnego NRPiP


OPINIA KONSULTANTA KRAJOWEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA RODZINNEGO W SPRAWIE PODAWANIA PRZEZ PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ PRODUKTÓW LECZNICZYCH O NAZWIE OLFEN 75 MG – ROZTWÓR DO WSTRZYKIWAŃ ORAZ DICLORATIO 75 MG – ROZTWÓR DO WSTRZYKIWAŃ W WARUNKACH DOMOWYCH, GABINECIE PIELĘGNIARKI POZ ORAZ GABINECIE ZABIEGOWYM LEKARZA POZ

Opinia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego Pani Beaty Ostrzyckiej


01.07.2019 r.

OPINIA KONSULTANTA WOJEWÓDZKIEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA ANESTEZJOLOGICZNEGO I INTENSYWNEJ OPIEKI W SPRAWIE CZY PIELĘGNIARKA NIE POSIADAJĄCA KURSU KWALIFIKACYJNEGO Z DZIEDZINY ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ OPIEKI MOŻE SPRAWOWAĆ OPIEKĘ NAD CHORYM ZAINTUBOWANYM U KTÓREGO PROWADZONA JEST SEDACJA

Opinia Konsultanta Wojewódzkiego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Pana Stanisława Golińskiego


Opinia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego z dnia 12.03.2018 r. w sprawie podawania antybiotyków u dzieci na zlecenie lekarskie w domu chorego


Opinia dotycząca zakazu stosowania lakierów żelowych, hybrydowych oraz odżywek do paznokci w postaci lakierów przez pracowników medycznych sprawujących opiekę nad pacjentem


Wytyczne WHO dotyczące higieny rak w opiece zdrowotnej


Komunikat Ministerstwa Zdrowia Departament Pielęgniarek i Położnych w sprawie wykonywania przez pielęgniarki i położne zadań wynikajacych z procesu leczenia i realizacji zleceń lekarskich, w tym podawania leków różnymi drogami


Uzupełniający komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie wymogów kwalifikacyjnych dotyczących przystąpienia do kursu specjalistycznego w zakresie ordynowania leków i wypisywania recept


Pismo NRPiP zawierające opinię prawną dotyczącą możliwości zatrudnienia ratowników medycznych w podmiotach leczniczych i realizowania przez nich świadczeń medycznych poza systemem ratownictwa medycznego


Stanowisko w zakresie możliwości zastępowania leków wskazanych w zleceniu lekarskim zamiennikami


Departament Pielęgniarek i Położnych w załączeniu przekazuje pismo dotyczące uprawnień pielęgniarek i położnych do wykonywania szczepień ochronnych. Jednocześnie przypomina o mijającym terminie do uzupełnienia kwalifikacji w tym zakresie. Do dnia 31 grudnia 2015 r. szczepienia ochronne mogą wykonywać lekarze lub felczerzy, pielęgniarki, położne i higienistki szkolne, nieposiadający kwalifikacji okreslonych na podstawie art. 17 ust.10 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, o ile posiadają 2,5 -letnią praktykę w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych. Po tym czasie, pielęgniarki i położne, które nie ukończyły wymaganego kursu, nie będą mogły wykonywać szczepień ochronnych. Czytaj więcej…


Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego w sprawie podawania przez pielęgniarki środowiskowe/rodzinne leków drogą dożylną (w tym wlewów kroplowych) oraz leków podawanych w iniekcjach domięśniowych (takich jak żelazo, antybiotyki)


Stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie nowych uprawnień dla pielęgniarek i położnych wynikających z ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.poz. 1136)

Czy pielęgniarka może wykonać zabieg cewnikowania pęcherza moczowego u mężczyzn?

Czy pielęgniarka pracująca w szpitalu musi nosić identyfikator? Czy na identyfikatorze powinien być zawarty tytuł zawodowy pielęgniarki?

Czy pielęgniarka może podać pacjentowi antybiotyk i pobrać krew w ambulatorium bez obecności lekarza?

Opinia Komsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego z dnia 12.08.2014 r. w sprawie wykonywania przez pielęgniarki iniekcji penicyliny prokainowej i preparatów penicylinopochodnych u dzieci w warunkach ambulatoryjnych

Stanowisko dotyczące rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego w sprawie używania wody sterylnej do zabiegu tlenoterapii

Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego na temat reprocesowania wyrobów medycznych do jednorazowego używania

Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego w sprawie możliwości pisemnego upoważnienia pielęgniarki do wykonywania czynności zabiegowych w oddziale chirurgii przez ordynatora oddziału

Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego w sprawie podania choremu antybiotyku przez pielęgniarkę podczas trwania zabiegu operacyjnego

Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego w sprawie zatrudniania pielęgniarek w oddziałach ginekologicznych

Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki z dnia 10.10.2013 r. w sprawie samodzielnego nadzoru nad pacjentem w czasie znieczulenia miejscowego oraz uprawnień pielęgniarki anestezjologicznej do podawania leków na ustne zlecenie operatora prowadzącego zabieg operacyjny

Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego w sprawie ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek w oddziałach o profilu pediatrycznym

Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego z dnia 04.07.2013 r. w sprawie bezpieczeństwa przygotowywania i podawania produktów leczniczych zawierających BCG w sytuacji przygotowania i podania produktu przez pielęgniarkę w trybie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej i w uzasadnionych przypadkach w oddziale szpitalnym, do czasu uregulowania prawnego w zakresie sporządzania tego specyfiku

Rekomendacja dla procedury opieki medycznej pacjentów w stadium głębokiej hipotermii z dnia 26.03.2013 r. opracowana przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego

Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie urologii w sprawie zabiegu cewnikowania u mężczyzn, zleconego przez lekarza rodzinnego do wykonania w warunkach domowych przez pielęgniarki środowiskowe/rodzinne, który w praktyce szpitalnej wykonywany jest przez lekarza

Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie usuwania przez pielęgniarkę kleszczy

Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego w sprawie delegowania Pielęgniarek operacyjnych w trakcie dyżuru, podczas gdy nie odbywają się zabiegi, do pomocy w sprawowaniu opieki nad pacjentami na inne oddziały np. zachowawcze, zabiegowe, intensywnej opieki medycznej, izbę przyjęć, szpitalny oddział ratunkowy

Opinia Krajowego Konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego w sprawie cewnikowania pęcherza moczowego u dzieci przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania

Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie podawania przez pielęgniarkę szczepionek dla dzieci, z którymi do punktu szczepień zgłaszają się rodzice

Zalecenie Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie realizacji przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego w sprawie wykonywania KTG przez położną

Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego w sprawie podawania leku METHOTREXAT o nazwie METEX drogą podskórną przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie podawania przez pielęgniarki środków kontrastowych oraz wymaganych kwalifikacji pielęgniarek w tym zakresie

Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie wykonywania przez pielęgniarkę wodnej kąpieli kończyn dolnych i górnych w wirówce, jacuzzi, kąpieli solankowych, kąpieli perełkowych w Ośrodkach Rehabilitacyjno-Wypoczynkowych

Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie przekazywania raportów pielęgniarskich w formie ustnej

Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie pobierania i oznaczenia przez pielęgniarkę badań laboratoryjnych w oddziałach szpitalnych

Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie podawania przez pielęgniarkę leków odczulających w zakładach podstawowej opieki zdrowotnej

Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa na temat samodzielnego wykonywania badań fizykalnych w praktyce pielęgniarki/położnej w tym ustosunkowania się do uprawnień uzyskanych przez absolwentów szkół licencjackich oraz magisterskich w powyższym zakresie

Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie podawania przez pielęgniarkę autoszczepionki

Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego w sprawie wykonywania badania elektrokardiograficznego przez położną

Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie wykonywania świadczeń zdrowotnych przez położną w oddziałach szpitalnych

Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego w sprawie podawania przez położne rodzącym, środka przeciwbólowego drogą wziewną

Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego w sprawie transportu pacjentów z symptomatologią: ostrego zespołu wieńcowego, udaru niedokrwiennego lub udaru krwotocznego oraz pacjentów urazowych z miejsca zdarzenia bezpośrednio do szpitala, w którym znajduje się jednostka organizacyjna szpitala wyspecjalizowana w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego lub centrum urazowe przez podstawowe Zespoły Ratownictwa Medycznego poza rejon operacyjny dysponenta jednostki

Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego w sprawie postępowania pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania w ramach resuscytacji krążeniowo-oddechowej

Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego w sprawie używania rękawic ochronnych do wykonywania iniekcji podskórnych, śródskórnych i domięśniowych

Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie podawania leków

Stanowisko Ministra Zdrowia dotyczące świadczeń wykonywanych przez położne w ramach organizacji profilaktycznej opieki dzrowotnej nad dziećmi i młodzieżą

Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego w sprawie wykonywania zawodu przez położne zatrudnione na stanowiskach pielęgniarek

Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego w sprawie podawania DEBECYLINY dzieciom do 18 roku życia w warunkach ambulatoryjnych

Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego w sprawie nakazywania pielęgniarkom dyżurującym na bloku operacyjnym w godzinach od 19.00 do 7.00 pomocy w sprawowaniu opieki pielęgniarskiej w oddziale dziecięcym w czasie, gdy nie są wykonywane zabiegi operacyjne

Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego w sprawie metod ogrzewania noworodka w oddziałach noworodkowych

Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dotyczące cewnikowania pęcherza moczowego u mężczyzn przez pielęgniarki rodzinne

Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego w sprawie podawania przez pielęgniarki środowiskowe/rodzinne leków drogą dożylną (w tym wlewów kroplowych) oraz leków podawanych w iniekcjach domięśniowych (np. źelaza, antybiotyków) mogących wywołać niepożądane reakcje, stanowiące zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów

Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego w sprawie ryzyka przenoszenia zakażeń przez personel medyczny noszący sztuczne paznokcie tzw. tipsy w pracy w kontakcie z pacjentem

Informacja w sprawie terminu ważności wydanych zaświadczeń o ukończonych szkoleniach