http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2019/04/logo-nowymail-1.png

Opiniowanie wzrostu wynagrodzeń

03.01.2020 r.

Komunikat dotyczący opiniowania sposobu podziału środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych według stanu na dzień 01.01.2020r.

Warmińsko-Mazurski OW NFZ przypomina o obowiązku przesłania za pośrednictwem serwisów internetowych, informacji o ilości etatów pielęgniarek i położnych z podziałem na formę wykonywania zawodu, o którym mowa w par. 2 rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie  w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 27 sierpnia 2019* r. (Dz.U. z 2019, poz. 1628).  Zgodnie z w/w rozporządzeniem  świadczeniodawca sporządza powyższą informację według stanu na dzień 01.01.2020 r. i przekazuje do 14 stycznia 2020 r.

Jednocześnie Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina o konieczności dostosowania sposobu podziału środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych do wyżej wskazanego rozporządzenia i przekazanie kopii stosownego dokumentu (opinia  wydana przez OIPiP lub porozumienie w sprawie podziału środków zawarte pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi lub oświadczenie o uzgodnieniu podziału środków).

W załączeniu:

Wzór wniosku o zaopiniowanie podziału środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych – POZ stan na dzień 01.01.2020 r.

Wzór wniosku o zaopiniowanie sposobu podziału środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych – pozostałe świadczenia stan na dzień 01.01.2020r


Komunikat NFZ dot. ZASAD ROZLICZENIA KWOT ZOBOWIĄZAŃ ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIAMI OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANYMI PRZEZ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE


Wzór wniosku o zaopiniowanie sposobu podziału środków przekazywanych na świadczenia opieki zdrowotne udzielane przez pielęgniarki/położne realizujące świadczenia w POZ

Wzór wniosku o zaopiniowanie sposobu podziału środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki/położne – pozostałe świadczenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej


17.07.2019 r.

ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W SPRAWIE PODWYŻEK DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ

16 lipca 2019 r. opublikowano Zarządzenie Nr 92/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Zarządzenie to realizuje zapisy porozumienia z dnia 9 lipca 2018 r. dotyczące podwyżek dla pielęgniarek i położnych. Wchodzi ono z mocą od 1 lipca 2019 r. Zmiana ma na celu realizację wzrostu kwoty pochodnych od wynagrodzeń wypłacanym pielęgniarkom i położnym.

Zarządzenie Nr 92/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 16 lipca 2019 r

Uzasadnienie

Załącznik do zarządzenia Nr 92/2019/DSOZ – Wartości stawek kapitacyjnych, porad i ryczałtów w podstawowej opiece zdrowotnej


WAŻNA INFORMACJA

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu informuje, że w związku z przejściem na nową domenę z dniem 15 kwietnia br.nastąpi zmiana adresów poczty elektronicznej.

Nowe najczęściej używane adresu e-mailowe zostają zamieszczone poniżej:

Sekretariat ogólny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu – biuro@oipip.elblag.pl

Dział Rejestrów (prawo wykonywania zawodu, rejestr praktyk zawodowych) – admin@oipip.elblag.pl

Dział Szkoleń – szkolenia@oipip.elblag.pl

Kancelaria ORzOZ – orzoz@oipip.elblag.pl

Kancelaria OSPiP – ospip@oipip.elblag.pl

Kancelaria OKR – okr@oipip.elblag.pl

Księgowość OIPiP – ksiegowosc@oipip.elblag.pl

Redakcja Biuletynu Informacyjnego – redakcja@oipip.elblag.pl

Informacja o zmianie adresów poczty elektronicznej


30.10.2018 r.

NFZ WYJAŚNIA ZASADY ROZLICZANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANYCH PRZEZ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie wprowadzonych od września br. zmian zasad rozliczenia kwot zobowiązań związanych ze świadczeniami opieki zdrowotnej udzielanymi przez pielęgniarki i położne, Narodowy Fundusz Zdrowia uprzejmie informuje:

http://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/zasady-rozliczania-swiadczen-opieki-zdrowotnej-udzielanych-przez-pielegniarki-i-polozne,7230.html


02.10.2018 r.

Na stronie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia zostało zamieszczone Zarządzenie nr 101/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 28 września 2018 r. zmieniajace zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Zgodnie z zapisami zawartymi w Ocenie Skutków Regulacji (OSR) do ww. zarządzenia niniejsze zarządzenie wprowadza nowe regulacje, dotyczące zwiększenia współczynnika korygującego (stawkę kapitacyjną lekarza POZ) przy rozliczeniu świadczeń na rzecz osób:

  • w wieku 0 – 6 lat do 2,7,
  • w wieku 66 – 75 lat do 2,7.

Zastosowane rozwiązanie umożliwi świadczeniodawcom sfinansowanie wszystkich kosztów związanych ze wzrostem wynagrodzeń pielęgniarek praktyki.


27.09.2018 r.

Na stronie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia zostało zamieszczone Zarządzenie nr 100/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Zgodnie z uzasadnieniem do ww Zarządzenia i OSR wprowadzone zmiany dotyczą:

  1. wzrostu stawki kapitacyjnej , którą stosuje się do pielęgniarek POZ i położnych POZ oraz pielęgniarek szkolnych;
  2. zmiany współczynnika określonego w § 15 w ust.2 w pkt 4 lit. b zarządzenia zmieniającego celem sfinansowania pochodnych od wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek praktyki lekarza POZ.

Zarządzenie nr 100/2018/DSOZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji


26.09.2018 r.

W dniu 25 września 2018 opublikowano Zarządzenie Nr 99/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 99/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 września 2018

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji


25.09.2018 r.

Poniżej prezentujemy korespondencję dot. realizacji zadań wynikających z zapisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wypełniających zapisy Porozumienia zawartego w dniu 9 lipca 2018 r.

Pismo ORPiP dot. interpretacji zapisów Rozporządzenia MZ z dnia 29.08.2018 r.

Odpowiedź NRPiP dot. objęcia wzrostem wynagrodzeń tzw. pielęgniarek praktyki


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej


NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA ZABEZPIECZYŁ ŚRODKI NA WZROST WYNAGRODZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z ROZPORZĄDZENIA OWU

Informacja NIPiP dostępna na stronie: http://nipip.pl/nfz-zebezpieczyl-podwyzki/


Odpowiedź Ministra Zdrowia w sprawie utrzymania kwot podwyżki dla pielęgniarek i położnych


Opinia Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie podziału środków finansowych na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych


Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej