http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo-izba2.jpg

Informacje o samorządzie

CELE I ZADANIA SAMORZĄDU ZAWODOWEGO

Samorząd pielęgniarek i położnych, został utworzony na podstawie ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku (Dz. U. z 1991 r. Nr 41, poz. 178, z późn. zm.) . Reprezentuje on osoby wykonujące zawody pielęgniarki i położnej oraz sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.

Samorząd jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań i podlega tylko przepisom prawa.

Przynależność pielęgniarek i położnych do samorządu jest obowiązkowa.

Zadaniami samorządu są w szczególności:

 1. sprawowanie pieczy i nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej;
 2. ustalanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej oraz sprawowanie nadzoru nad ich przestrzeganiem;
 3. ustalanie standardów zawodowych i standardów kwalifikacji zawodowych obowiązujących na poszczególnych stanowiskach pracy:
 4. współdziałanie w ustalaniu kierunków rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa;
 5. integrowanie środowiska pielęgniarek i położnych;
 6. obrona godności zawodowej;
 7. reprezentowanie i ochrona zawodów;
 8. zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowia społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia;
 9. edukacja zdrowotna i promocja zdrowia.

Samorząd wykonuje swoje zadania w szczególności przez:

 1. stwierdzanie i przyznawanie prawa wykonywania zawodu;
 2. prowadzenie rejestrów na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U.2014  poz. 1435 ze zm.);
 3. opiniowanie i przedstawianie wniosków w sprawie warunków wykonywania zawodów;
 4. opiniowanie warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych;
 5. opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia zawodowego;
 6. prowadzenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych;
 7. przewodniczenie i uczestnictwo jego przedstawicieli w komisjach konkursowych na kierownicze stanowiska pielęgniarskie lub położnicze oraz na inne stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych, o ile odrębne przepisy przewidują taki obowiązek;
 8. opiniowanie projektów aktów normatywnych w zakresie dotyczącym ochrony zdrowia i zasad organizacji opieki zdrowotnej;
 9. opiniowanie programów kształcenia zawodowego;
 10. orzekanie w zakresie odpowiedzialności zawodowej;
 11. prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej lub badawczej;
 12. udzielanie informacji na temat uznawania kwalifikacji zawodowych, uregulowań prawnych dotyczących ochrony zdrowia, ubezpieczeń społecznych oraz zasad etyki zawodowej w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu;
 13. współpracę z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą;
 14. współpracę z organami administracji publicznej, samorządami i organizacjami pielęgniarek i położnych za granicą oraz samorządem innych zawodów medycznych w kraju;
 15. organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla pielęgniarek i położnych;
 16. zarządzanie majątkiem własnym;
 17. prowadzenie działalności wydawniczej;
 18. uznawanie kwalifikacji pielęgniarek i położnych będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, zamierzających wykonywać zawód pielęgniarki lub położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 19. wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.

 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) jednostkami organizacyjnymi samorządu posiadającymi osobowość prawną są Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych oraz okręgowe izby pielęgniarek i położnych.

Struktura okręgowych izb pielęgniarek i położnych

Organami okręgowej izby pielęgniarek i położnych są:

 1. okręgowy zjazd pielęgniarek i położnych,
 2. okręgowa rada pielęgniarek i położnych,
 3. okręgowa komisja rewizyjna,
 4. okręgowy sąd pielęgniarek i położnych,
 5. okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej,

Kadencja organów izby trwa 4 lata. Tę samą funkcję w organach izby można pełnić nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.

Najwyższym organem okręgowej izby jest Okręgowy Zjazd.
W okręgowym zjeździe uczestniczą delegaci wybrani w rejonach obejmujących swym zasięgiem część obszaru działania izby. Zasady podziału izby na rejony oraz liczbę delegatów biorących udział w okręgowym zjeździe ustala okręgowa rada.

Okręgowy Zjazd odbywa się raz w roku i jest zwoływany przez okręgową radę. Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd zwołuje okręgowa rada:

 1. z własnej inicjatywy,
 2. na wniosek Naczelnej Rady,
 3. na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej,
 4. na wniosek co najmniej 1/5 członków okręgowej izby.

Nadzwyczajny okręgowy zjazd zwołuje się w ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku.

Okręgowy Zjazd , w drodze uchwały, w szczególności:

 1. ustala zasady gospodarki finansowej izby oraz uchwala budżet,
 2. rozpatruje i zatwierdza roczne i kadencyjne sprawozdania okręgowej rady, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu i okręgowego rzecznika,
 3. ustala liczbę członków oraz szczegółową organizację, zasady i tryb działania organów izby,
 4. dokonuje wyboru przewodniczącego i członków: okręgowej rady, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu oraz wybiera okręgowego rzecznika i jego zastępców,
 5. wybiera delegatów na Krajowy Zjazd,
 6. odwołuje członków organów izby przed upływem kadencji,
 7. udziela absolutorium ustępującej okręgowej radzie,
 8. podejmuje uchwały w innych sprawach objętych zakresem działania izby.

 Okręgowa Rada: kieruje działalnością okręgowej izby i wykonuje zadania samorządu na obszarze działania izby, a w szczególności:

 1. wykonuje uchwały okręgowego zjazdu;
 2. stwierdza oraz przyznaje  prawo wykonywania zawodu;
 3. prowadzi rejestr pielęgniarek i rejestr położnych;
 4. powołuje komisje i zespoły problemowe i kieruje ich pracą;
 5. prowadzi bieżące sprawy izby i wykonuje zadania zlecone przez Naczelną Radę;
 6. składa roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności oraz wykonania budżetu przed okręgowym zjazdem;
 7. współpracuje z terenowymi organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych wybiera ze swojego grona Prezydium. W skład Prezydium Okręgowej Rady wchodzą: przewodniczący rady wybrany przez okręgowy zjazd oraz wybrani przez radę spośród jej członków: wiceprzewodniczący, sekretarz, skarbnik i członkowie.

Prezydium działa w imieniu rady w sprawach określonych jej uchwałą. Prezydium okręgowej rady nie może składać w imieniu okręgowej rady rocznych i kadencyjnych sprawozdań z działalności oraz wykonania budżetu przed okręgowym zjazdem.

Prawo do udziału w posiedzeniach okręgowej rady i jej prezydium służy również przewodniczącemu okręgowej komisji rewizyjnej, przewodniczącemu okręgowego sądu oraz okręgowemu rzecznikowi.

Okręgowa Komisja Rewizyjna:

 1. kontroluje działalność, w szczególności finansową i gospodarczą, okręgowej rady,
 2. składa sprawozdania okręgowemu zjazdowi i Naczelnej Komisji Rewizyjnej,
 3. występuje z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium okręgowej radzie.

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych:

 1. rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej wniesione przez okręgowego rzecznika;
 2. dokonuje wyboru zastępców przewodniczącego okręgowego sądu spośród członków tego sądu;
 3. składa okręgowej radzie okresowe informacje o stanie prowadzonych spraw;
 4. składa okręgowemu zjazdowi roczne i kadencyjne sprawozdania.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych:

 1. prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej;
 2. sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądami pielęgniarek i położnych;
 3. składa okręgowemu zjazdowi roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności;
 4. organizuje dla członków samorządu szkolenia z zakresu odpowiedzialności zawodowej.

Zastępcy Okręgowego Rzecznika działają w imieniui na rzecz tego organu.

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW SAMORZĄDU

Członkowie samorządu mają prawo:

 1. wybierać i być wybierani do organów izb, z zastrzeżeniem art. 12 oraz art. 13 ust. 2-4;
 2. korzystać z pomocy izb w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz ochrony właściwych warunków wykonywania zawodu;
 3. korzystać z ochrony i pomocy prawnej izb;
 4. korzystać z innych świadczeń izb i działalności samopomocowej.

Członkowie samorządu są obowiązani:

 1. postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz zasadami wykonywania zawodu określonymi w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej;
 2. sumiennie wykonywać obowiązki zawodowe;
 3. przestrzegać uchwał organów izb;
 4. regularnie opłacać składkę członkowską;
 5. aktualizować dane w rejestrze pielęgniarek i rejestrze położnych.

PRAWA WYBORCZE

Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izby, z wyjątkiem członków:

 1.  wobec których orzeczono zakaz pełnienia funkcji z wyboru w organach samorządu na podstawie art.60 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych lub zawieszonych w prawie wykonywania zawodu na podstawie art. 60 ust.1 pkt 7 lub w/cyt. ustawy
 2. wobec których  sąd orzekł prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych lub środek karny polegający na zakazie wykonywania zawodu albo sąd lub prokurator wydał postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia wykonywania zawodu.

Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izby, z wyłączeniem pielęgniarek i położnych zawieszonych w prawie wykonywania zawodu , pozbawionych praw publicznych, skazanych prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, ukaranych przez sąd pielęgniarek i położnych jedną z kar wymienionych w art. 60 ust. 1 pkt 2-8 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych – do czasu upływu terminu zatarcia kary lub upływu terminu, na który został orzeczony środek zapobiegawczy.

Bierne prawo wyborcze nie przysługuje członkom izby, którzy za okres co najmniej jednego roku w okresie ostatnich 5 lat przed wyborami nie wykonali obowiązku opłacenia składki członkowskiej, do dnia opłacenia tej składki.

Wybory do organów izby odbywają się w głosowaniu tajnym, przy nieograniczonej liczbie kandydatów.

Do pełnienia funkcji rzecznika odpowiedzialności zawodowej, jego zastępcy oraz członków sądów pielęgniarek i położnych mogą kandydować pielęgniarki i położne wykonujące zawód nieprzerwanie co najmniej od 10 lat.

Członkowie sądu pielęgniarek i położnych, okręgowej komisji rewizyjnej, Naczelnej Komisji Rewizyjnej, rzecznika odpowiedzialności zawodowej i jego zastępcy nie mogą być członkami innego organu samorządu, z wyjątkiem okręgowego zjazdu i Krajowego Zjazdu.

Mandat w organie izby przed upływem kadencji wygasa wskutek:

 1. wykreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych prowadzonego przez okręgową radę;
 2. odwołania przez organ, który dokonał wyboru;
 3. ukarania jedną z kar wymienionych w art. 60 ust. 1 pkt 2-8;
 4. zawieszenia w prawie wykonywania zawodu na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej;
 5. odwołania składu organu;
 6. prawomocnego orzeczenia przez sąd środka karnego pozbawienia praw publicznych lub środka karnego polegającego na zakazie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej albo prawomocnego orzeczenia przez sąd środka zabezpieczającego polegającego na zawieszeniu w wykonywaniu zawodu;
 7. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 8. niewykonania obowiązku opłacenia składki członkowskiej za okres jednego roku;
 9. zrzeczenia się mandatu;
 10. śmierci.

Mandat w organie izby ulega zawieszeniu w razie wszczęcia przeciwko osobie go sprawującej postępowania w sprawie umyślnego popełnienia przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego. Mandat członków sądów pielęgniarek i położnych oraz rzecznika odpowiedzialności zawodowej ulega zawieszeniu również w przypadku wszczęcia przeciwko osobie go sprawującej postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej.

Wykreślenie z prowadzonego przez okręgową izbę rejestru pielęgniarek i położnych z powodu przeniesienia się na obszar działania innej izby powoduje utratę mandatu wyłącznie w organie okręgowej izby, której pielęgniarka lub położna była członkiem.

Schemat struktury organizacyjnej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych