http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo-izba2.jpg

Składki członkowskie

KOMUNIKAT SKARBNIKA ORPiP w ELBLĄGU

W SPRAWIE WYSOKOŚCI OPŁAT W 2024 ROKU

Skarbnik ORPiP w Elblągu

Helena Dziekańska

informuje o obowiązujących opłatach od styczna 2024 r.

 • Składka członkowska na samorząd zawodowy dla osób prowadzących praktyki zawodowe wynosi  58,26 zł . (wyliczenie zgodnie z Tekstem jednolitym uchwały nr 18 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Warszawie  z dnia  20 stycznia 2016r.**)

7767,61zł x 0,75%= 58,26zł

Płatna do 15 każdego miesiąca za miesiąc  poprzedni.

 • Opłata za wpis indywidualnej lub grupowej praktyki pielęgniarki i położnej do Rejestrów Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) wynosi 149,00zł (wyliczenie zgodnie z Art.105 Ustawy o działalności  leczniczej*)

7443,28zł x 2% = 149,00zł

 • Opłata za każdy złożony wniosek o zmianę w RPWDL wynosi 74,50zł(wyliczenie zgodnie z Art.105 Ustawy o działalności leczniczej*)

149,00zł x50%= 74,50zł

 • Opłata za wydanie zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji zgodnych z min. wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa UE wynosi:****

W okresie od 1 stycznia  do 30 czerwca 2024 r.   4242zł x3%=127,26zł

W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r.   4300złx3%=129,00zł

 • Opłata za wpis i zmianę do rejestru dla organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych wynosi 447,00zł. (wyliczenie zgodnie z Ustawą o Zawodach Pielęgniarki i Położnej z dnia 15 lipca 2011r.***)

7443,283zł x 6%= 447,00zł

Nr Konta Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

17 1020 1752 0000 0202 0278 5301

*2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok 2022.

**0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za IV kwartał 2022 r.

***6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok 2022.

****3% min. wynagrodzenia za pracę  ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu z pracę.

Komunikat Skarbnika ORPiP w Elblągu

Pismo Naczelnej Rady Pielegniarek i Położnych w sprawie wysokości opłat obowiązujących w 2024 roku


NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLAGU

PKO Bank Polski 

17 1020 1752 0000 0202 0278 5301

1. WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ W 2023 R.

Zgodnie z Uchwały nr 18 oraz 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału w odniesieniu do osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacenia składek (nie dotyczy pielęgniarki lub położnej zatrudnionej na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego, a także umowy zlecenie) w tym równiej pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z okręgowego rejestru pielęgniarek lub okręgowego rejestru położnych – wysokość składki wynosi 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego.

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2023 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2022 r. wyniosło 6965,84 zł.

Wobec powyższego wysokość składki dla osób wymienionych powyżej wynosi 52,24 zł miesięcznie.

2. DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA

Zgodnie z art. 105 ust 1. ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. 2022, poz. 633 ze zm.) Wpis do rejestru pielęgniarki zamierzającej wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej podlega opłacie wynoszącej:

1) 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru – w przypadku lekarza, pielęgniarki lub fizjoterapeuty – zaokrąglonej w górę do pełnego złotego.

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2023 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2022 r. wyniosło 6652,73 zł.

Wobec powyższego opłata od wpisu wynosi 134,00 zł.

Natomiast zgodnie z art. 105 ust. 2. Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz.U.2018.2190 t.j.) zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty, o której mowa w ust. 1.

Wobec powyższego opłata od zmiany wpisu wynosi 67,00 zł.

3. WNIOSEK O WPIS/WPIS ZMIANY DANYCH DO REJESTRU PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Zgodnie z art. 76 ust 5. ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. 2022, poz. 2702) wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe podlega opłacie w wysokości 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2023 w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2022 r. wyniosło 6652,73 zł.

Wobec powyższego opłata od wpisu wynosi 400,00 zł.

4. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA ZAŚWIADCZENIE O POSIADANIU KWALIFIKACJI ZGODNYCH Z MINIMALNYMI WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z PRZEPISÓW PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ

Zgodnie z art. 51a ust. 4 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. 2022, poz. 2702) wydanie zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji zgodnych z minimalnymi wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz że posiadany dyplom potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje pielęgniarki lub położnej wynikające z prawa Unii Europejskiej pobiera się opłatę w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), obowiązującego w roku wydania zaświadczenia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz. U. 2022, poz. 1952) minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3490,00 zł.

Wobec powyższego opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 104,70 zł.

Pismo w sprawie wysokości opłat w 2023 r.

Tekst jednolity uchwał Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału


INFORMACJA O ZMIANIE NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu uprzejmie informuje, iż z dniem 22 listopada 2022 r. nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego naszej firmy.

W związku z powyższym prosimy o dokonywanie wpłat na nowy numer rachunku bankowego:
PKO Bank Polski Nr 17 1020 1752 0000 0202 0278 5301.

Poprzedni numer rachunku bankowego OIPiP będzie aktywny do końca grudnia 2022 roku.


WYSOKOŚĆ OPŁAT OBOWIĄZUJĄCYCH W 2022 r

SKŁADKI CZŁONKOWSKI

 1. Wysokość składki członkowskiej w odniesieniu do osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej lub grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek (nie dotyczy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, stosunku służbowego, a także umowy zlecenia) w tym również pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych – 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego, tj. 46,66 zł miesięcznie.

DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA

 1. Wysokość opłaty za wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą – zgodnie z art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej – 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłoszonego, w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, tj. 118,00 zł.
 2. Wysokość opłaty za zmianę wpisu w rejestrze stanowi 50% wysokości opłaty o której mowa powyże,j tj. 59 zł.

ZAŚWIADCZENIE O POSIADANIU KWALIFIKACJI ZGODNYCH Z WYMOGAMI PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ

 1. Wysokość opłaty za zaświadczenie o posiadaniu kwalifikacji zgodnych z minimalnymi wymogami wynikającymi z przepisów Unii Europejskiej oraz że posiadany dyplom potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje pielęgniarki lub położnej wynikające z prawa Unii Europejskiej – 3% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207), tj. 90,30 zł.

REJESTR PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 1. Wysokość opłaty za wpis lub wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe – 6%  przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłoszonego, w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” tj. 354,00 zł.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE  – TO TRZEBA WIEDZIEĆ  

Z opłacania składki członkowskiej zwolnione są pielęgniarki i położne:

 • bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędzie pracy  (pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia z urzędu pracy),
 • niepracujące, które: posiadają status emeryta lub rencisty lub pobierają świadczenie przedemerytalne
 • które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły wniosek odnośnie zaprzestania wykonywania zawodu w okręgowej izbie, której są członkiem,
 • wykonujące zawód wyłącznie w formie wolontariatu,
 • przebywające na urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim, wychowawczym lub rodzicielskim,
 • pobierające świadczenie rehabilitacyjne lub pielęgnacyjna lub zasiłek z pomocy społecznej lub będące opiekunami osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne stanowiące ich jedyne źródło dochodu,
 • pobierające zasiłek chorobowy z ZUS – bez stosunku pracy,
 • będące studentami studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo, które nie wykonują zawodu.

Składkę członkowską należy wpłacać na konto Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu do dnia 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Konto bieżące Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu: Bank Millennium O/Elbląg 04116022020000000050258566

W tytule przelewu prosimy wpisać imię, nazwisko lub numer prawa wykonywania zawodu oraz okres jakiego dotyczy wpłata.

Składkę członkowską nalicza się z jednego źródła przychodów, tego z którego wysokość składki jest większa. 

Składkę członkowską należy płacić regularnie co miesiąc.

Zgodnie z art. 92 ustawy  z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych nieopłacone w terminie składki członkowskie i koszty postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


KOMUNIKAT  o wysokości opłat  w roku 2021

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Wysokość składki członkowskiej w 2021 r. w odniesieniu do osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek (nie dotyczy pielęgniarek/położnych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego, a także umowy zlecenia) w tym pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych wynosi – 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego t.j. 42,42 zł miesięcznie. Składki opłaca się do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA

 1. Wysokość opłaty za wpis do rejestru pielęgniarki lub położnej zamierzającej wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej (wpis do RPWDL) stanowi 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez nagród z zysku za ubiegły rok, ogłoszonego w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” i wynosi 109,00 zł
 2. Wysokość opłaty za zmianę wpisu w RPWDL stanowi 50% wysokości opłaty, o której mowa powyżej tj. 54,50 zł

REJESTR ORGANIZATORÓW KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Wysokość opłaty za wpis oraz zmianę danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe – 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłoszonego w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”  wynosi: 325,00 zł

OPŁATA ZA WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O KWALIFIKACJACH ZGODNYCH Z WYMOGAMI PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ

Wysokość opłaty za wydanie zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji zgodnych z minimalnymi wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz że posiadany dyplom potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje pielęgniarki lub położnej wynikające z prawa Unii Europejskiej – 3% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207) wynosi 84,00 zł

Nr konta Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu: 04 1160 2202 0000 0000 5025 8566

Komunikat Skarbnika Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2021 r.

Tekst jednolity uchwał Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie składek członkowskich


Informacja o zmianie opłat w 2020 r.

Składki członkowskie  

Zgodnie z Uchwałą nr 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych nr 18 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału dla osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek nie wymienionych w pkt 1-2, w tym również pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych wysokość składki wynosi 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego.

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2019 r. wyniosło 5367,71 zł. Wobec powyższego wysokość składki dla osób wymienionych powyżej  wynosi 40,26 zł.

Działalność lecznicza

Zgodnie z art. 105 ust 1. Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.)  

Wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej:

1)   2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru – w przypadku lekarza lub pielęgniarki,

– zaokrąglonej w górę do pełnego złotego.

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2019 r. wyniosło 5167,98 zł. Wobec powyższego opłata od wpisu wynosi 104,00 zł.

Natomiast zgodnie z art. 105 ust. 2. Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz.U.2018.2190 t.j.) zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty, o której mowa w ust. 1. Wobec powyższego opłata od zmiany wpisu wynosi 52,00 zł.

Informacja Skarbnika ORPiP w Elblągu


Wysokość składki członkowskiej w roku 2019

Informuję, że w dniu 22 stycznia 2019 r. ukazało się Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2018 r. Zgodnie z powyższym składka członkowska dla pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w formie praktyki zawodowej lub wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie wykreśliły się z rejestru okręgowej izby w 2019 r. wynosi 38, 03 zł.

Składka płatna na numer konta: 04 1160 2202 0000 0000 5025 8566

Podstawa prawna: § 2 pkt.3 Uchwały Nr 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 18  VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2019 r.

Tekst jednolity uchwał Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie wysokości składki członkowskiej i zasad jej podziału


Informacja Skarbnika Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w sprawie wysokości składki członkowskiej w 2018 r.

Informuję, że w dniu 17 stycznia 2018 r. ukazało się Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale 2017 r. Zgodnie z powyższym składka członkowska dla pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w formie praktyki zawodowej lub wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie wykreśliły się z rejestru okręgowej izby w 2018 r. wynosi 35, 55 zł.

Składka płatna na numer konta: 04 1160 2202 0000 0000 5025 8566

Podstawa prawna: § 2 pkt.3 Uchwały Nr 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 18  VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2018r.

Tekst jednolity uchwał Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie wysokości składki członkowskiej i zasad jej podziału


ZAWIADOMIENIE

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu informuje, iż zgodnie z uchwałą Nr 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału od lutego 2017 r.określa się miesięczną składkę członkowską w wysokości:

 1. 1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w przypadku zatrudnienia pielęgniarki lub położnej na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego;
 2. 1% także  w przypadku pielęgniarki lub położnej nie prowadzącej działalności gospodarczej, a wykonującej zawód wyłącznie na podstawie umowy zlecenia; 
 3. 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego w odniesieniu do osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek nie wymienionych w pkt 1-2, w tym również pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 r. wynosiło 4403, 78 zł.- Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2017 r.

Po wyliczeniu wysokość składki członkowskiej – w przypadku pielęgniarek/położnych wykonujących zawód w ramach działalności gospodarczej  (indywidualne lub grupowe praktyki zawodowe) w roku 2017  wynosi – 33,03 zł miesięcznie.

W przypadku uzyskiwania dochodów jednocześnie ze źródeł, o których mowa w pkt. 1 , 2, 3 składka członkowska powinna być naliczana z jednego źródła,
w którym jej wysokość jest najwyższa.

Z opłacania składek członkowskich zwolnione są pielęgniarki, położne:

 1. bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędzie pracy  (pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia z urzędu pracy),
 2. niepracujące, które: posiadają status emeryta lub rencisty lub pobierają świadczenie przedemerytalne
 3. które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły wniosek odnośnie zaprzestania wykonywania zawodu w okręgowej izbie, której są członkiem,
 4. wykonujące zawód wyłącznie w formie wolontariatu,
 5. przebywające na urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim, wychowawczym lub rodzicielskim,
 6. pobierające świadczenie rehabilitacyjne lub pielęgnacyjna lub zasiłek z pomocy społecznej lub będące opiekunami osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne stanowiące ich jedyne źródło dochodu,
 7. pobierające zasiłek chorobowy z ZUS – bez stosunku pracy,
 8. będące studentami studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo, które nie wykonują zawodu.

Składki członkowskie są płatne miesięcznie.

Składki członkowskie przekazuje się na rachunek właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych do ostatniego dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

Bliższych informacji na temat zasad odprowadzania składek członkowskich uzyskać można w Dziale Księgowości Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.

Konto bieżące Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu: Bank Millennium O/Elbląg 04116022020000000050258566

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2017 r.


Uchwała Nr 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r.


Tekst jednolity uchwał Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału


Oświadczenie o potrącaniu składek członkowskich przez pracodawcę

SKARBNIK ORPiP

GRAŻYNA ONOSZKO-PÓŁTORAK