http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo-izba2.jpg

Praktyki zawodowe pielęgniarek i położnych

WAŻNE!

OD 12 LIPCA 2023 r. ZMIANA SPOSOBU LOGOWANIA DO SYSTEMU RPWDL

Szanowni Państwo,

12 lipca zmieni się sposób logowania do systemu RPWDL na taki, który będzie wykorzystywał wyłącznie system login.gov.pl. By od 12 lipca mieć nadal dostęp do RPWDL, prosimy sprawdzić już teraz, czy mogą Państwo logować się przez login.gov.pl.

Logowanie przez system login.gov.pl możliwe jest na trzy sposoby:

 1. przez profil zaufany,
 2. za pomocą mojeID, czyli poprzez konto bankowe w jednym z wybranych banków (iPKO lub Inteligo w PKO BP, Pekao SA, BOŚ, BNP Paribas, VeloBank, Crédit Agricole, mBank, Bank Millennium, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Kasa Stefczyka lub banki spółdzielcze z Grupy PBS),
 3. poprzez e-dowód (dowód z warstwą elektroniczną).

Ważne!

Zalogowanie się do RPWDL od 12 lipca NIE BĘDZIE MOŻLIWE bez ważnego profilu zaufanego albo konta w banku obsługującego mojeID albo e-dowodu. Zwracamy uwagę, że profil zaufany jest ważny 3 lata. Prosimy o sprawdzenie jego ważność i przedłużenie w razie potrzeby odpowiednio wcześniej.

Co należy zrobić, by zachować możliwość logowania do RPWDL po 12 lipca?

Jeżeli posiadają Państwo profil zaufany, konto w banku obsługującym mojeID albo e-dowód, prosimy o sprawdzenie możliwości zalogowania się. Należy:

 1. wejść na https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/
 2. kliknąć „Zaloguj się”
 3. po przekierowaniu na stronę UEOZ kliknąć „Zaloguj się przez login.gov.pl”
 4. wybrać sposób logowania, z którego chcą Państwo skorzystać. Jeżeli potrzebują Państwo pomocy, zachęcamy do sprawdzenia instrukcji

Jeżeli nie posiadają Państwo profilu zaufanego, konta w banku obsługującym mojeID i e-dowodu, prosimy o zapewnienie sobie już teraz możliwości logowania przynajmniej przez jeden z tych sposobów, np. przez profil zaufany.

Co należy zrobić po potwierdzeniu możliwości logowania się przez login.gov.pl?

Prosimy sprawdzić, czy po zalogowaniu do RPWDL przez login.gov.pl dostępny jest ten sam zakres uprawnień, jak w przypadku dotychczasowego logowania za pomocą loginu i hasła. Jeżeli uprawnienia są inne, prosimy o skontaktowanie się z naszą infolinią techniczną pod numerem 19 239 lub mailowo pod adres rpwdl@cez.gov.pl .

Dodatkowe informacje

Jeśli dane nie są jeszcze przeniesione na stronę UEOZ, podpowiadamy, jak to zrobić [PDF, 1,20 MB].

Nasza infolinia techniczna udziela pomocy pod numerem 19 239 lub mailowo pod adresem rpwdl@cez.gov.pl.

Dlaczego zmienia się sposób logowania?

Wiemy, jak ważna jest dla Państwa ochrona danych osobowych, które są przetwarzane w systemie RPWDL. Dlatego celem wprowadzenia zmiany w sposobie logowania do RPWDL jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa systemu i ochrony danych osobowych. Logowanie przez login.gov.pl to nowoczesny i bezpieczny sposób potwierdzenia swojej tożsamości, stosowany w administracji publicznej.

Pozdrawiamy
Zespół Centrum e-Zdrowia


Instrukcja logowania i migracji danych użytkownika w systemie RPWD poprzez platformę e-PLOZL


ZAPROSZENIE NA WEBINARIUM

Prometriq Akademia Zarządzania zaprasza wszystkie osoby prowadzące indywidualne praktyki na bezpłatne webinarium „RODO w Twojej praktyce”, dzięki któremu uzyskają Państwo możliwość uporządkowania dokumentacji RODO zgodnie z aktualnymi wytycznymi.

Szkolenie jest zorganizowane w ramach projektu „Intensywny kurs menadżerski dla pracowników ochrony zdrowia” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszyscy uczestnicy otrzymają bezpłatnie publikację „RODO w twojej praktyce. Pytania i odpowiedzi”, materiały szkoleniowe (pendrive i prezentacja) oraz certyfikat potwierdzający nabytą wiedzę.

Webinarium „RODO w Twojej praktyce”odbędzie się 14 lipca 2020 r. o godzinie 11.00

Zapisy: sekretariat@prometriq.pl


KOMUNIKAT PREZESA NFZ DOTYCZĄCY OBOWIĄZKU PRZEKAZYWANIA ADRESU ELEKTRONICZNEGO DO NFZ

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie w załączeniu przekazuje komunikat Prezesa NFZ dotyczący obowiązku przekazywania adresu elektronicznego do NFZ oraz instrukcję dotyczącą wpisywania adresu elektronicznego na portalu SNRL (System Numerowania Recept Lekarskich).

Osoby uprawnione do wystawiania recept, które nie posiadają konta na SNRL prosimy by przekazywały informacje o swoim adresie elektronicznym, na który będzie dostarczana korespondencja w celu realizacji zadań wynikających z art. 8 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw z odpowiednią adnotacją na adres: kontrola@nfz-olsztyn.pl

W załączeniu:

Komunikat Prezesa NFZ

Instrukcja przekazywania adresów e-mail do kontroli dla osób uprawnionych do wystawiania recept

Pismo przewodnie W-M OW NFZ w Olsztynie


PRZYPOMNIENIE O OBOWIĄZKU AKTUALIZACJI DANYCH OSOBOWYCH

W związku z korespondencją z Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia, dotyczącą usunięcia z księgi rejestrowej w rejestrze praktyk zawodowych informacji o adresie e-mail oraz numerze telefonu indywidualnej praktyki, a ujawnieniem informacji dotyczących adresu do korespondencji, uprzejmie prosimy o zweryfikowanie zgodności wprowadzonych do ksiąg adresów do korespondencji z adresami podanymi do publicznej wiadomości w rejestrze CEIDG (Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej). Informujemy dodatkowo, że zgłoszenie zmian w rejestrze CEIDG nie jest jednoznaczne z wpisaniem ich do rejestru praktyk zawodowych. Wpisanie do księgi rejestrowej aktualnych danych wymaga złożenia wniosku o wpis zmiany w rejestrze RPWDL.  Przypominamy, ze  adres do korespondencji w księdze RPWDL i adres do doręczeń podany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej muszą być identyczne.

Weryfikacja zgodności ww.danych i wprowadzenie ewentualnych zmian jest obowiązkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu praktyki pielęgniarskiej/położniczej i wynika z zapisu art. 107.1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

Art 107.1 Podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych wpisem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.


ZAŁOŻENIE INDYWIDUALNEJ PRAKTYKI PIELĘGNIARKI LUB POŁOŻNEJ

JAK TO ZROBIĆ?

INSTRUKCJA OBSŁUGI RPWDL

STRONA LOGOWANIA DO RPWDL

CO JEST POTRZEBNE DO ZAŁOŻENIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ:

 1. Ksero prawa wykonywania zawodu
 2. Zaświadczenie z Urzędu Miasta lub Gminy o założeniu działalności gospodarczej pod indywidualną praktykę pielęgniarską lub położniczą
 3. Oświadczenie o opłacaniu składek członkowskich na OIPiP
 4. Ksero opłaty za wydanie indywidualnej praktyki zawodowej (w chwili obecnej na 2021 rok jest to kwota 109 zł)
 5. Aktywne konto e-PUAP, czyli podpis elektroniczny (login i hasło, by móc się zalogować i potwierdzić wniosek), dostęp na telefonie do e-maila.

 

 TO TRZEBA WIEDZIEĆ!

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAKTYK ZAWODOWYCH

Informacja dotycząca obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Informacja dotycząca obowiązku aktualizacji danych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r poz. 295 ze zm.)

E-recepta – to warto wiedzieć


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą


UWAGA Komunikat dla osób prowadzących DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ (indywidualne i grupowe praktyki)

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu przypomina o konieczności aktualizacji praktyk polegającej na: aktualizacji danych tj. adres do korespondencji w księdze RPWDL i adres do doręczeń podany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej muszą być identyczne.

Weryfikacja zgodności ww. danych i wprowadzenie ewentualnych zmian jest obowiązkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu praktyki pielęgniarskiej/położniczej. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu informuje, że powyższe zmiany powinny być wprowadzone do 1 września 2018 r., a wszelkie inne zmiany aktualizowane na bieżąco.


Nowelizacja ustawy o odpadach – 24 lipca 2018 r. mija termin złożenia wniosku o wpis do BDO

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.) pielęgniarki i położne prowadzące podmioty wykonujące działalność leczniczą, będący wytwórcami odpadów  są zobowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu (art. 50 ust. 1 pkt. 5 lit e w związku z art. 234 ustawy o odpadach). Rejestr ten stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Wniosek o wpis do rejestru należy złożyć w terminie do dnia 24 lipca 2018 r. Wniosek składa się przez wypełnienie formularza rejestrowego zamieszczonego na stronie internetowej : www.bdo.mos.gov.pl (zakładka: Wnioski do pobrania) oraz w formie papierowej.

Do wniosku o wpis, składanego w formie pisemnej, należy dołączyć oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań

Do pobrania:

Oświadczenie

Wniosek o wpis nie podlega opłacie rejestracyjnej.


UWAGA NA OSZUSTWO

Do Biura Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu napływają od Indywidualnych Praktyk prowadzonych przez Pielęgniarki i Położne informacje o konieczności fakultatywnej opłaty za wpis do nieistniejącej ewidencji  Centralnego Rejestru Przedsiębiorców i Firm w wysokości 290 ,00 zł.

Informujemy, iż firma wysyłająca wezwania do zapłaty podszywa się pod Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG), która jest jedynym rządowym spisem przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. Wpis do tej ewidencji jest bezpłatny. 

Prosimy nie dokonywać opłat na podstawie pism Centralnego Rejestru Przedsiębiorców i firm Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa.


Zagadnienia dotyczące praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych regulują następujące akty prawne:

ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej 

Zgodnie z art. 2.2 pkt 3 oraz art. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej pielęgniarki/położne mogą wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej na zasadach określonych w ustawie oraz przepisach odrębnych po wpisaniu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Działalność lecznicza pielęgniarki/położnej może być wykonywana w formie:

 1. jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka pielęgniarki/położnej, indywidualna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki/położnej, specjalistyczna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem lub indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem,
 2. spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka pielęgniarek/położnych.

Działalność ta zwana jest „praktykami zawodowymi” i nie jest prowadzeniem podmiotu leczniczego.

Podmiot, który zamierza wykonywać działalność leczniczą jako podmiot leczniczy, składa organowi prowadzącemu rejestr (w przypadku pielęgniarek i położnych zainteresowanych prowadzeniem praktyki zawodowej w formie indywidualnej lub grupowej praktyki, organem tym jest okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej przez pielęgniarkę/położną) wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Do wniosku osoba zainteresowana dołącza dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wykonywania działalności leczniczej. Warunki te zostały wskazane dla każdej z form odrębnie. Działalność leczniczą można rozpocząć po uzyskaniu wpisu do rejestru z zastrzeżeniem art. 104 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Wpis do rejestru podlega opłacie.

FORMA SKŁADANIA WNIOSKU O WPIS DO REJESTRU

Zgodnie z art. 18.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz.U. Nr 221, poz. 1319 ze zm.) od dnia 1 kwietnia 2013 r. wnioski o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru i wykreślenie z rejestru powinny być składane wyłącznie w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2011 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz.1450 ze zm.) lub profilu zaufanego ePUAP, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.


WIZYTACJE PRAKTYK ZAWODOWYCH

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej  okręgowa izba pielęgniarek i położnych jest uprawniona do wizytacji w celu oceny wykonywania zawodu przez pielęgniarkę lub położną w ramach praktyki zawodowej wpisanej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej.

Wizytacja jest przeprowadzana przez pielęgniarki lub położne upoważnione przez okręgową radę pielęgniarek i położnych.

Procedura przeprowadzania wizytacji pielęgniarek lub położnych wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej wpisanej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą określona została uchwałą Nr 26 VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 grudnia 2011 r.