http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2020/02/logo-nowymail-1.png

Praktyki zawodowe pielęgniarek i położnych

Wysokość składki członkowskiej w 2021 r.

Informuję, że w dniu 21 stycznia 2021 roku ukazało się Obwieszczenie w Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale 2020 roku, które wyniosło 5.655,43 zł.

Zgodnie z powyższym, składka członkowska dla pielęgniarek, położnych :

Od 01 stycznia 2021 r. wynosi  42,42 zł   miesięcznie.

 Dotyczy pielęgniarek, położnych: 

 1. wykonujących zawód w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej,
 2. innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek (poza zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, na podstawie stosunku służbowego lub wykonujących zawód wyłącznie na podstawie umowy zlecenia),
 3. pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych).

 Termin płatności do piętnastego dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

Składki członkowskie winny być wpłacane na numer konta bankowego:

04 1130 2202 0000 0000 5025 8566


ZAPROSZENIE NA WEBINARIUM

Prometriq Akademia Zarządzania zaprasza wszystkie osoby prowadzące indywidualne praktyki na bezpłatne webinarium „RODO w Twojej praktyce”, dzięki któremu uzyskają Państwo możliwość uporządkowania dokumentacji RODO zgodnie z aktualnymi wytycznymi.

Szkolenie jest zorganizowane w ramach projektu „Intensywny kurs menadżerski dla pracowników ochrony zdrowia” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszyscy uczestnicy otrzymają bezpłatnie publikację „RODO w twojej praktyce. Pytania i odpowiedzi”, materiały szkoleniowe (pendrive i prezentacja) oraz certyfikat potwierdzający nabytą wiedzę.

Webinarium „RODO w Twojej praktyce”odbędzie się 14 lipca 2020 r. o godzinie 11.00

Zapisy: sekretariat@prometriq.pl


KOMUNIKAT PREZESA NFZ DOTYCZĄCY OBOWIĄZKU PRZEKAZYWANIA ADRESU ELEKTRONICZNEGO DO NFZ

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie w załączeniu przekazuje komunikat Prezesa NFZ dotyczący obowiązku przekazywania adresu elektronicznego do NFZ oraz instrukcję dotyczącą wpisywania adresu elektronicznego na portalu SNRL (System Numerowania Recept Lekarskich).

Osoby uprawnione do wystawiania recept, które nie posiadają konta na SNRL prosimy by przekazywały informacje o swoim adresie elektronicznym, na który będzie dostarczana korespondencja w celu realizacji zadań wynikających z art. 8 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw z odpowiednią adnotacją na adres: kontrola@nfz-olsztyn.pl

W załączeniu:

Komunikat Prezesa NFZ

Instrukcja przekazywania adresów e-mail do kontroli dla osób uprawnionych do wystawiania recept

Pismo przewodnie W-M OW NFZ w Olsztynie


PRZYPOMNIENIE O OBOWIĄZKU AKTUALIZACJI DANYCH OSOBOWYCH

W związku z korespondencją z Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia, dotyczącą usunięcia z księgi rejestrowej w rejestrze praktyk zawodowych informacji o adresie e-mail oraz numerze telefonu indywidualnej praktyki, a ujawnieniem informacji dotyczących adresu do korespondencji, uprzejmie prosimy o zweryfikowanie zgodności wprowadzonych do ksiąg adresów do korespondencji z adresami podanymi do publicznej wiadomości w rejestrze CEIDG (Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej). Informujemy dodatkowo, że zgłoszenie zmian w rejestrze CEIDG nie jest jednoznaczne z wpisaniem ich do rejestru praktyk zawodowych. Wpisanie do księgi rejestrowej aktualnych danych wymaga złożenia wniosku o wpis zmiany w rejestrze RPWDL.  Przypominamy, ze  adres do korespondencji w księdze RPWDL i adres do doręczeń podany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej muszą być identyczne.

Weryfikacja zgodności ww.danych i wprowadzenie ewentualnych zmian jest obowiązkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu praktyki pielęgniarskiej/położniczej i wynika z zapisu art. 107.1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

Art 107.1 Podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych wpisem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.


Informacja o zmianie wysokości opłat w 2020 r.

Wysokość składki członkowskiej

Zgodnie z Uchwałą nr 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych nr 18 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału dla osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek nie wymienionych w pkt 1-2, w tym również pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych wysokość składki wynosi 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego.

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2019 r. wyniosło 5367,71 zł. Wobec powyższego wysokość składki dla osób wymienionych powyżej  wynosi 40,26 zł.

Działalność lecznicza

Zgodnie z art. 105 ust 1. Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.)  

Wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej:

1)   2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru – w przypadku lekarza lub pielęgniarki,

– zaokrąglonej w górę do pełnego złotego.

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2019 r. wyniosło 5167,98 zł. Wobec powyższego opłata od wpisu wynosi 104,00 zł.

Natomiast zgodnie z art. 105 ust. 2. Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz.U.2018.2190 t.j.) zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty, o której mowa w ust. 1. Wobec powyższego opłata od zmiany wpisu wynosi 52,00 zł.

Informacja Skarbnika ORPiP w Elblągu


ZAŁOŻENIE INDYWIDUALNEJ PRAKTYKI PIELĘGNIARKI LUB POŁOŻNEJ

JAK TO ZROBIĆ?

Instrukcja – krok po kroku

CO JEST POTRZEBNE DO ZAŁOŻENIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ:

 1. Ksero prawa wykonywania zawodu
 2. Zaświadczenie z Urzędu Miasta lub Gminy o założeniu działalności gospodarczej pod indywidualną praktykę pielęgniarską lub położniczą
 3. Oświadczenie o opłacaniu składek członkowskich na OIPiP
 4. Ksero opłaty za wydanie indywidualnej praktyki zawodowej (w chwili obecnej na 2020 rok jest to kwota 104 zł)
 5. Aktywne konto e-PUAP, czyli podpis elektroniczny (login i hasło, by móc się zalogować i potwierdzić wniosek), dostęp na telefonie do e-maila.

 TO TRZEBA WIEDZIEĆ!

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAKTYK ZAWODOWYCH

Informacja dotycząca obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą

nformacja dotycząca obowiązku aktualizacji danych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638, 1948, 2260)


24.01.2020 r.

Wysokość opłaty za wpis do rejestru działalności leczniczej pielęgniarek i położnych w roku 2020

Zgodnie z art. 105 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U.2018.2190 tj.) Wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej:

2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłoszonego w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru – w przypadku lekarza lub pielęgniarki, zaokrąglonej w górę do pełnego złotego. Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za 2019 r. wyniosło 5167,98 zł.

Wobec powyższego opłata od wpisu wynosi 104 zł.

Natomiast zgodnie z art. 105 ust. 2 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U.2018.2190 tj.) zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty, o której mowa w ust. 1.

Wobec powyższego opłata od zmiany wpisu wynosi 52 zł.


E-recepta – to warto wiedzieć


14.05.2019 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą


23.01.2019 r.

Wysokość opłaty za wpis do rejestru działalności leczniczej pielęgniarek i położnych w roku 2019

Zgodnie z art. 105 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U.2018.2190 tj.) Wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej:

 1. 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłoszonego w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru – w przypadku lekarza lub pielęgniarki, zaokrąglonej w górę do pełnego złotego. Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2019 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za 2018 r. wyniosło 4851,61 zł.

Wobec powyższego opłata od wpisu wynosi 98 zł.

Natomiast zgodnie z art. 105 ust. 2 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U.2018.2190 tj.) zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty, o której mowa w ust. 1.

Wobec powyższego opłata od zmiany wpisu wynosi 49 zł.


30.11.2018 r.

RODO w praktyce pielęgniarki i położnej – oferta aplikacji RODOnet 

Do końca 2018 r. pielęgniarki i położne, które prowadzą praktyki mogą bezpłatnie skorzystać z aplikacji RODONET.

RODONET umożliwia realizację audytu RODO „krok po kroku”.

Prometriq Akademia Zarządzania w Sopocie zaprasza zainteresowanych do rejestracji na stronie www.rodonet.pl . Szczegółowe informacje można także uzyskać pod numerem 698 101 878 lub adresem rodonet@prometriq.pl.

W załączeniu:

Oferta Prometriq Akademii Zarządzania w Sopocie


UWAGA Komunikat dla osób prowadzących DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ (indywidualne i grupowe praktyki)

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu przypomina o konieczności aktualizacji praktyk polegającej na: aktualizacji danych tj. adres do korespondencji w księdze RPWDL i adres do doręczeń podany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej muszą być identyczne.

Weryfikacja zgodności ww. danych i wprowadzenie ewentualnych zmian jest obowiązkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu praktyki pielęgniarskiej/położniczej. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu informuje, że powyższe zmiany powinny być wprowadzone do 1 września 2018 r., a wszelkie inne zmiany aktualizowane na bieżąco.


Nowelizacja ustawy o odpadach – 24 lipca 2018 r. mija termin złożenia wniosku o wpis do BDO

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.) pielęgniarki i położne prowadzące podmioty wykonujące działalność leczniczą, będący wytwórcami odpadów  są zobowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu (art. 50 ust. 1 pkt. 5 lit e w związku z art. 234 ustawy o odpadach). Rejestr ten stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Wniosek o wpis do rejestru należy złożyć w terminie do dnia 24 lipca 2018 r. Wniosek składa się przez wypełnienie formularza rejestrowego zamieszczonego na stronie internetowej : www.bdo.mos.gov.pl (zakładka: Wnioski do pobrania) oraz w formie papierowej.

Do wniosku o wpis, składanego w formie pisemnej, należy dołączyć oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań

Do pobrania:

Oświadczenie

Wniosek o wpis nie podlega opłacie rejestracyjnej.


OPŁATA ZA WPIS DO REJESTRU PODMIOTÓW LECZNICZYCH W ROKU 2018

Zgodnie z art. 105 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w przypadku praktyk zawodowych wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłoszonego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego.

W 2018 r. opłata za wpis indywidualnej lub grupowej praktyki pielęgniarki lub położnej do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) wynosi 91,00 zł. Opłata za każdy złożony wniosek o zmianę w RPWDL wynosi 45,50 zł. (podstawa prawna wyliczenia: art. 105 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej)


Zmiany zasad opłacania składek ZUS – Broszura


UWAGA NA OSZUSTWO

Do Biura Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu napływają od Indywidualnych Praktyk prowadzonych przez Pielęgniarki i Położne informacje o konieczności fakultatywnej opłaty za wpis do nieistniejącej ewidencji  Centralnego Rejestru Przedsiębiorców i Firm w wysokości 290 ,00 zł.

Informujemy, iż firma wysyłająca wezwania do zapłaty podszywa się pod Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG), która jest jedynym rządowym spisem przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. Wpis do tej ewidencji jest bezpłatny. 

Prosimy nie dokonywać opłat na podstawie pism Centralnego Rejestru Przedsiębiorców i firm Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa.


Informacje o zmianach w ustawie o działalności leczniczej


KOMUNIKAT DLA PIELĘGNIAREK/PIELĘGNIARZY I POŁOŻNYCH PROWADZĄCYCH PRAKTYKI ZAWODOWE

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 czerwca 2016 r. pozycja 960 została ogłoszona ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw.  Z dniem 15 lipca 2016 r. weszły w życie regulacje dotyczące między innymi:

 • zwolnień z obowiązku przedkładania polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organowi prowadzącemu rejestr (np. OIPiP).

UWAGA ! UBEZPIECZENIE OC JEST NADAL OBOWIĄZKOWE


Zagadnienia dotyczące praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych regulują następujące akty prawne:

ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1638, 1948,2260)

ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. 2016 r. , poz. 1251)

Zgodnie z art. 2.2 pkt 3 oraz art. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej pielęgniarki/położne mogą wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej na zasadach określonych w ustawie oraz przepisach odrębnych po wpisaniu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Działalność lecznicza pielęgniarki/położnej może być wykonywana w formie:

 1. jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka pielęgniarki/położnej, indywidualna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki/położnej, specjalistyczna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem lub indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem,
 2. spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka pielęgniarek/położnych.

Działalność ta zwana jest „praktykami zawodowymi” i nie jest prowadzeniem podmiotu leczniczego.

Podmiot, który zamierza wykonywać działalność leczniczą jako podmiot leczniczy, składa organowi prowadzącemu rejestr (w przypadku pielęgniarek i położnych zainteresowanych prowadzeniem praktyki zawodowej w formie indywidualnej lub grupowej praktyki, organem tym jest okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej przez pielęgniarkę/położną) wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Do wniosku osoba zainteresowana dołącza dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wykonywania działalności leczniczej. Warunki te zostały wskazane dla każdej z form odrębnie. Działalność leczniczą można rozpocząć po uzyskaniu wpisu do rejestru z zastrzeżeniem art. 104 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Wpis do rejestru podlega opłacie.

FORMA SKŁADANIA WNIOSKU O WPIS DO REJESTRU

Zgodnie z art. 18.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz.U. Nr 221, poz. 1319 ze zm.) od dnia 1 kwietnia 2013 r. wnioski o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru i wykreślenie z rejestru powinny być składane wyłącznie w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2011 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz.1450 ze zm.) lub profilu zaufanego ePUAP, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

INSTRUKCJA OBSŁUGI RPWDL

WIZYTACJE PRAKTYK ZAWODOWYCH

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U.2016 r. poz.1251) okręgowa izba pielęgniarek i położnych jest uprawniona do wizytacji w celu oceny wykonywania zawodu przez pielęgniarkę lub położną w ramach praktyki zawodowej wpisanej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej.

Wizytacja jest przeprowadzana przez pielęgniarki lub położne upoważnione przez okręgową radę pielęgniarek i położnych.

Procedura przeprowadzania wizytacji pielęgniarek lub położnych wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej wpisanej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą określona została uchwałą Nr 26 VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 grudnia 2011 r.

OPŁATA ZA WPIS DO REJESTRU PODMIOTÓW LECZNICZYCH

Zgodnie z art. 105 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w przypadku praktyk zawodowych wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłoszonego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego.

W 2017 r. opłata za wpis indywidualnej lub grupowej praktyki pielęgniarki lub położnej do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) wynosi 86,00 zł. Opłata za każdy złożony wniosek o zmianę w RPWDL wynosi 43,00 zł. (podstawa prawna wyliczenia: art. 105 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej)

 DOKUMENTY DO POBRANIA

Informacja dotycząca obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Informacja dotycząca obowiązku aktualizacji danych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638, 1948, 2260)