http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2020/02/logo-nowymail-1.png

Praktyki zawodowe pielęgniarek i położnych

Informacja o zmianie wysokości opłat w 2020 r.

Wysokość składki członkowskiej

Zgodnie z Uchwałą nr 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych nr 18 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału dla osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek nie wymienionych w pkt 1-2, w tym również pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych wysokość składki wynosi 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego.

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2019 r. wyniosło 5367,71 zł. Wobec powyższego wysokość składki dla osób wymienionych powyżej  wynosi 40,26 zł.

Działalność lecznicza

Zgodnie z art. 105 ust 1. Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.)  

Wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej:

1)   2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru – w przypadku lekarza lub pielęgniarki,

– zaokrąglonej w górę do pełnego złotego.

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2019 r. wyniosło 5167,98 zł. Wobec powyższego opłata od wpisu wynosi 104,00 zł.

Natomiast zgodnie z art. 105 ust. 2. Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz.U.2018.2190 t.j.) zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty, o której mowa w ust. 1. Wobec powyższego opłata od zmiany wpisu wynosi 52,00 zł.

Informacja Skarbnika ORPiP w Elblągu


ZAŁOŻENIE INDYWIDUALNEJ PRAKTYKI PIELĘGNIARKI LUB POŁOŻNEJ

JAK TO ZROBIĆ?

Instrukcja – krok po kroku

 

CO JEST POTRZEBNE DO ZAŁOŻENIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ:

  1. Ksero prawa wykonywania zawodu
  2. Zaświadczenie z Urzędu Miasta lub Gminy o założeniu działalności gospodarczej pod indywidualną praktykę pielęgniarską lub położniczą
  3. Oświadczenie o opłacaniu składek członkowskich na OIPiP
  4. Ksero opłaty za wydanie indywidualnej praktyki zawodowej (w chwili obecnej na 2020 rok jest to kwota 104 zł)
  5. Aktywne konto e-PUAP, czyli podpis elektroniczny (login i hasło, by móc się zalogować i potwierdzić wniosek), dostęp na telefonie do e-maila.

 

 TO TRZEBA WIEDZIEĆ!

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAKTYK ZAWODOWYCH

Informacja dotycząca obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą

nformacja dotycząca obowiązku aktualizacji danych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638, 1948, 2260)


24.01.2020 r.

Wysokość opłaty za wpis do rejestru działalności leczniczej pielęgniarek i położnych w roku 2020

Zgodnie z art. 105 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U.2018.2190 tj.) Wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej:

2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłoszonego w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru – w przypadku lekarza lub pielęgniarki, zaokrąglonej w górę do pełnego złotego. Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za 2019 r. wyniosło 5167,98 zł.

Wobec powyższego opłata od wpisu wynosi 104 zł.

Natomiast zgodnie z art. 105 ust. 2 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U.2018.2190 tj.) zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty, o której mowa w ust. 1.

Wobec powyższego opłata od zmiany wpisu wynosi 52 zł.


E-recepta – to warto wiedzieć


14.05.2019 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą


23.01.2019 r.

Wysokość opłaty za wpis do rejestru działalności leczniczej pielęgniarek i położnych w roku 2019

Zgodnie z art. 105 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U.2018.2190 tj.) Wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej:

  1. 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłoszonego w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru – w przypadku lekarza lub pielęgniarki, zaokrąglonej w górę do pełnego złotego. Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2019 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za 2018 r. wyniosło 4851,61 zł.

Wobec powyższego opłata od wpisu wynosi 98 zł.

Natomiast zgodnie z art. 105 ust. 2 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U.2018.2190 tj.) zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty, o której mowa w ust. 1.

Wobec powyższego opłata od zmiany wpisu wynosi 49 zł.


30.11.2018 r.

RODO w praktyce pielęgniarki i położnej – oferta aplikacji RODOnet 

Do końca 2018 r. pielęgniarki i położne, które prowadzą praktyki mogą bezpłatnie skorzystać z aplikacji RODONET.

RODONET umożliwia realizację audytu RODO „krok po kroku”.

Prometriq Akademia Zarządzania w Sopocie zaprasza zainteresowanych do rejestracji na stronie www.rodonet.pl . Szczegółowe informacje można także uzyskać pod numerem 698 101 878 lub adresem rodonet@prometriq.pl.

W załączeniu:

Oferta Prometriq Akademii Zarządzania w Sopocie


UWAGA Komunikat dla osób prowadzących DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ (indywidualne i grupowe praktyki)

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu przypomina o konieczności aktualizacji praktyk polegającej na: aktualizacji danych tj. adres do korespondencji w księdze RPWDL i adres do doręczeń podany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej muszą być identyczne.

Weryfikacja zgodności ww. danych i wprowadzenie ewentualnych zmian jest obowiązkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu praktyki pielęgniarskiej/położniczej. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu informuje, że powyższe zmiany powinny być wprowadzone do 1 września 2018 r., a wszelkie inne zmiany aktualizowane na bieżąco.


Nowelizacja ustawy o odpadach – 24 lipca 2018 r. mija termin złożenia wniosku o wpis do BDO

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.) pielęgniarki i położne prowadzące podmioty wykonujące działalność leczniczą, będący wytwórcami odpadów  są zobowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu (art. 50 ust. 1 pkt. 5 lit e w związku z art. 234 ustawy o odpadach). Rejestr ten stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Wniosek o wpis do rejestru należy złożyć w terminie do dnia 24 lipca 2018 r. Wniosek składa się przez wypełnienie formularza rejestrowego zamieszczonego na stronie internetowej : www.bdo.mos.gov.pl (zakładka: Wnioski do pobrania) oraz w formie papierowej.

Do wniosku o wpis, składanego w formie pisemnej, należy dołączyć oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań

Do pobrania:

Oświadczenie

Wniosek o wpis nie podlega opłacie rejestracyjnej.


OPŁATA ZA WPIS DO REJESTRU PODMIOTÓW LECZNICZYCH W ROKU 2018

Zgodnie z art. 105 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w przypadku praktyk zawodowych wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłoszonego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego.

W 2018 r. opłata za wpis indywidualnej lub grupowej praktyki pielęgniarki lub położnej do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) wynosi 91,00 zł. Opłata za każdy złożony wniosek o zmianę w RPWDL wynosi 45,50 zł. (podstawa prawna wyliczenia: art. 105 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej)


Zmiany zasad opłacania składek ZUS – Broszura


UWAGA NA OSZUSTWO

Do Biura Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu napływają od Indywidualnych Praktyk prowadzonych przez Pielęgniarki i Położne informacje o konieczności fakultatywnej opłaty za wpis do nieistniejącej ewidencji  Centralnego Rejestru Przedsiębiorców i Firm w wysokości 290 ,00 zł.

Informujemy, iż firma wysyłająca wezwania do zapłaty podszywa się pod Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG), która jest jedynym rządowym spisem przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. Wpis do tej ewidencji jest bezpłatny. 

Prosimy nie dokonywać opłat na podstawie pism Centralnego Rejestru Przedsiębiorców i firm Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa.


Informacje o zmianach w ustawie o działalności leczniczej


KOMUNIKAT DLA PIELĘGNIAREK/PIELĘGNIARZY I POŁOŻNYCH PROWADZĄCYCH PRAKTYKI ZAWODOWE

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 czerwca 2016 r. pozycja 960 została ogłoszona ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw.  Z dniem 15 lipca 2016 r. weszły w życie regulacje dotyczące między innymi:

  • zwolnień z obowiązku przedkładania polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organowi prowadzącemu rejestr (np. OIPiP).

UWAGA ! UBEZPIECZENIE OC JEST NADAL OBOWIĄZKOWE


Zagadnienia dotyczące praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych regulują następujące akty prawne:

ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1638, 1948,2260)

ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. 2016 r. , poz. 1251)

Zgodnie z art. 2.2 pkt 3 oraz art. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej pielęgniarki/położne mogą wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej na zasadach określonych w ustawie oraz przepisach odrębnych po wpisaniu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Działalność lecznicza pielęgniarki/położnej może być wykonywana w formie:

  1. jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka pielęgniarki/położnej, indywidualna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki/położnej, specjalistyczna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem lub indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem,
  2. spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka pielęgniarek/położnych.

Działalność ta zwana jest „praktykami zawodowymi” i nie jest prowadzeniem podmiotu leczniczego.

Podmiot, który zamierza wykonywać działalność leczniczą jako podmiot leczniczy, składa organowi prowadzącemu rejestr (w przypadku pielęgniarek i położnych zainteresowanych prowadzeniem praktyki zawodowej w formie indywidualnej lub grupowej praktyki, organem tym jest okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej przez pielęgniarkę/położną) wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Do wniosku osoba zainteresowana dołącza dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wykonywania działalności leczniczej. Warunki te zostały wskazane dla każdej z form odrębnie. Działalność leczniczą można rozpocząć po uzyskaniu wpisu do rejestru z zastrzeżeniem art. 104 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Wpis do rejestru podlega opłacie.

FORMA SKŁADANIA WNIOSKU O WPIS DO REJESTRU

Zgodnie z art. 18.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz.U. Nr 221, poz. 1319 ze zm.) od dnia 1 kwietnia 2013 r. wnioski o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru i wykreślenie z rejestru powinny być składane wyłącznie w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2011 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz.1450 ze zm.) lub profilu zaufanego ePUAP, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

INSTRUKCJA OBSŁUGI RPWDL

WIZYTACJE PRAKTYK ZAWODOWYCH

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U.2016 r. poz.1251) okręgowa izba pielęgniarek i położnych jest uprawniona do wizytacji w celu oceny wykonywania zawodu przez pielęgniarkę lub położną w ramach praktyki zawodowej wpisanej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej.

Wizytacja jest przeprowadzana przez pielęgniarki lub położne upoważnione przez okręgową radę pielęgniarek i położnych.

Procedura przeprowadzania wizytacji pielęgniarek lub położnych wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej wpisanej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą określona została uchwałą Nr 26 VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 grudnia 2011 r.

OPŁATA ZA WPIS DO REJESTRU PODMIOTÓW LECZNICZYCH

Zgodnie z art. 105 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w przypadku praktyk zawodowych wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłoszonego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego.

W 2017 r. opłata za wpis indywidualnej lub grupowej praktyki pielęgniarki lub położnej do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) wynosi 86,00 zł. Opłata za każdy złożony wniosek o zmianę w RPWDL wynosi 43,00 zł. (podstawa prawna wyliczenia: art. 105 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej)

 DOKUMENTY DO POBRANIA

Informacja dotycząca obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Informacja dotycząca obowiązku aktualizacji danych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638, 1948, 2260)