http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo-izba2.jpg

SMK

Uwaga! Ważne!

KOMUNIKAT CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Komunikat w sprawie prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych przez nieuprawnione podmioty


Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu informuje, że kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych odbywa się na podstawie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (tj. Dz.U z 2022 r. poz. 551 ze zm.), w szczególności na podstawie art. 66 określającym rodzaje kształcenia podyplomowego oraz art. 67 ust. 4 pkt. 3, art. 71 ust 2 pkt.3 , 72 ust. 2 pkt. 2 i art. 73 ust. 2 pkt 2  o warunkach dopuszczania do poszczególnych rodzajów kształcenia.

Wszystkie formy kształcenia zapisane w ustawie wymagają zakwalifikowania za pośrednictwem SMK.

Wymogiem podjęcia jakiejkolwiek wskazanej w ustawie formy kształcenia podyplomowego, jest konieczność zapisania się poprzez System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, jest to jedyna dopuszczalna forma kwalifikacji przeprowadzanej przez organizatora kształcenia.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu informuje, że podjęcie kształcenia u organizatora, na które nie można się zapisać poprzez SMK, jest niezgodne  ustawą i może prowadzić do zakwestionowania ważności zaświadczenia o ukończonym kształceniu.


Podręcznik użytkownika Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) – Wniosek o egzamin specjalizacyjny – Rola: Pielęgniarka/Położna


KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZEDKŁADANIA ZAŚWIADCZEŃ O UKOŃCZENIU KURSÓW

SPECJALISTYCZNYCH PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że w dniu 5 kwietnia 2022 r. Minister Zdrowia zatwierdził dokument: AKTUALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH, który znosi warunek dotyczący przedkładania wraz z wnioskiem o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego zaświadczenia o ukończeniu:

 1. kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa,
 2. kursu specjalistycznego Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka,
 3. kursu specjalistycznego Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego,
 4. kursu specjalistycznego Leczenie ran dla pielęgniarek,
 5. kursu specjalistycznego Leczenie ran dla położnych.

DANE KONTAKTOWE W SPRAWIE SMK

Infolinia SMK  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Pomoc techniczna w zakresie SMK:  19 239;  e-mail: smk-serwis@csioz.gov.pl

P1- czynny 7 dni w tygodniu w godz. 6:00 – 21:00

pozostałe systemy – czynna pon. – pt. w godz. 9:00 – 15:00


Pomoc w zakładaniu kont w systemie:

Halina Nowik tel. 55 233 98 79

Elżbieta Posel-Szczepkowska tel. 55 233 98 79

Elżbieta Goryszewska tel. 55 233 98 79

Magdalena Budziszewska (środy i piątki) tel. 55 233 98 79


Strona logowania do SMK : https://smk.ezdrowie.gov.pl/

Więcej informacji na stronie: www.csioz.gov.pl/projekty/nasze-systemy


11.10.2019 r.

UWAGA!!! PAŃSTWO KOŃCZĄCY SPECJALIZACJĘ!!!

Przypominamy o konieczności wysłania wniosku na EGZAMIN PAŃSTWOWY w nieprzekraczalnym terminie DO 31.10.2019 r.

Wniosek należy złożyć poprzez system SMK. Po złożeniu wniosku należy sprawdzać status wniosku celem ewentualnego uzupełnienia ponieważ korekta jest możliwa tylko w ciągu 7 dni od daty odesłania przez CKPiP. Po tym czasie wniosek nie zostanie zakwalifikowany do jesiennej sesji egzaminacyjnej 2019 r.

Podręcznik użytkownika – Wnioski o egzamin specjalizacyjny – Rola Pielęgniarka/Położna


KOMUNIKAT CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Z DNIA 15 LIPCA 2019 R.

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że osoby, które posiadają konto w SMK powinny ponownie dokładnie zweryfikować sposób zapisania swoich danych osobowych zawartych w profilu użytkownika tj. imię, drugie imię i nazwisko. Dane powinny zaczynać się z dużej litery, a dalszy ciąg liter powinien być napisany małymi literami. Ponadto numer Prawa wykonywania zawodu (PWZ) powinien zawierać ciąg 7 cyfr zakończonych literą P (dla pielęgniarki) lub dużą literą A (dla położnej).

Centrum przypomina, że profil użytkownika jest edytowalny wyłącznie przez osobę, która założyła konto w SMK.

Dane zawarte w profilu użytkownika automatycznie zapisują się w składanym do Centrum wniosku o zakwalifikowanie do egzaminu (wersja elektroniczna) i będą zawarte również na dyplomie specjalisty w danej dziedzinie.

Centrum nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wypełniony profil użytkownika.

dr n.med. Beata Guzak

Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego

Pielęgniarek i Położnych


15.07.2019 r.

NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH PRZESTRZEGA PRZED NIEUCZCIWYMI ORGANIZATORAMI KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

W związku z pojawiającymi się niepokojącymi informacjami na temat nieuczciwych organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych przypomina, że zgodnie z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej:

Organizatorami kształcenia mogą być:

 1. uczelnie, szkoły prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych oraz podmioty lecznicze;
 2. inne podmioty po uzyskaniu wpisu do właściwego rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe (prowadzonego przez ORPiP lub NRPiP)

Warunkami prowadzenia kształcenia podyplomowego są:

 1. posiadanie programu kształcenia, o którym mowa w art. 78 ust. 1 i 2;
 2. zapewnienie kadry dydaktycznej o kwalifikacjach odpowiednich dla danego rodzaju kształcenia, zgodnych ze wskazaniami określonymi w programie kształcenia;
 3. zapewnienie bazy dydaktycznej odpowiedniej do realizacji programu kształcenia, w tym dla szkolenia praktycznego, zgodnej ze wskazaniami określonymi w programie kształcenia;
 4. posiadanie wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia, uwzględniającego narzędzia oceny jakości kształcenia oraz metody tej oceny.

Organizator kształcenia jest obowiązany pielęgniarce lub położnej zakwalifikowanej do:

 • specjalizacji,
 • kursu kwalifikacyjnego,
 • kursu specjalistycznego,

wydać adekwatnie: kartę specjalizacji, kartę kursu kwalifikacyjnego, kartę kursu specjalistycznego, które wraz z wymaganymi wpisami oraz potwierdzeniami i zaliczeniami stanowią dowód ukończenia kształcenia podyplomowego.

Ponadto przypominamy, że kształcenie podyplomowe w ramach szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych prowadzone jest na podstawie programów kształcenia zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia. Zapisy odnoszące się do stosowanych metod i środków dydaktycznych, metod sprawdzania efektów kształcenia, warunków zaliczenia, jak również rodzaju i liczby godzin dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału prowadzącego zajęcia nie przewidują metody e – learningu.

Warto również przed przystąpieniem do kształcenia podyplomowego zapoznać się z przepisami określonymi w: Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, Ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Rozdział 6) oraz programem kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych na który chcemy się zapisać, gdzie określono warunki danego kształcenia: programy szkoleń specjalizacyjnych, programy kursów kwalifikacyjnych, programy kursów specjalizacyjnych (programy te dostępne są na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych: http://www.ckppip.edu.pl/

Szczegółowych informacji czy dany organizator kształcenia może prowadzić kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych można uzyskać w swojej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych lub w Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.


Komunikat dotyczący organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych wpisanych do Rejestru Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu


Komunikat Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych metodą e-learningu


KOMUNIKAT NACZELNEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH DOTYCZĄCY EGZAMINÓW SPECJALIZACYJNYCH DLA TYCH, KTÓRZY ROZPOCZĘLI SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE POCZĄWSZY OD DNIA 1 LIPCA 2017 r

Pielęgniarka, położna, która rozpoczęła szkolenie specjalizacyjne, począwszy od dnia 1 lipca 2017 r. , składa wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu za pomocą SMK.

W celu uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia należy po odbyciu specjalizacji zdać egzamin państwowy. Zgodnie z § 10. Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych z dnia 30 września 2016 r.:

1.Do egzaminu państwowego, o którym mowa w art. 67 ust. 2 ustawy, mogą przystąpić pielęgniarka lub położna, które:

1) ukończyły specjalizację albo zostały zwolnione z obowiązku jej odbywania w całości na podstawie art. 67 ust.3 ustawy;

2)złożyły do państwowej komisji egzaminacyjnej, za pośrednictwem dyrektora Centrum, wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego, którego wzór jest określony w załączniku  nr 4 do rozporządzenia, wraz z kartą specjalizacji lub dokumentem potwierdzającym zwolnienie z obowiązku odbywania specjalizacji w części lub całości;

3) złożyły do państwowej komisji egzaminacyjnej dokument potwierdzający wniesienie opłaty za egzamin państwowy na rachunek bankowy wskazany przez Centrum.             

2. Dokumenty o których mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3, składa się do Centrum do dnia 31 maja albo do dnia 31 października.

Egzamin państwowy jest przeprowadzany w sesji wiosennej w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 maja oraz w sesji  jesiennej w terminie od dnia 1 września do 30 listopada.

Wniosek o zakwalifikowanie składany przez SMK musi zawierać:

 • EKK – Elektroniczną Kartę Kształcenia lub dokument potwierdzający zwolnienie z obowiązku odbywania specjalizacji w części lub całości,
 • Potwierdzenie dokonania opłaty za egzamin (UWAGA! SMK pozwala na złożenie wniosku bez załączonego potwierdzenia, ale będzie to skutkowało skierowaniem wniosku do uzupełnienia w ciągu 7 dni. Wysokość opłaty za egzamin wynosi 170 zł.).

Wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu wraz z wymaganymi załącznikami złożony za pomocą SMK uzyskuje status „złożony”. Wniosek spełniający wymogi formalne oraz sprawdzony przez Centrum otrzymuje status  „zweryfikowany”. Wniosek posiadający w SMK status „zweryfikowany” decyzją komisji otrzymuje status „zakwalifikowany” lub „niezakwalifikowany”, nie później niż na 30 dni przed datą egzaminu.

W przypadku, gdy wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu zawiera braki formalne, Dyrektor Centrum wzywa Wnioskodawcę do uzupełnienia tych braków, za pomocą SMK. Wnioskodawca w terminie 7 dni od dnia skierowania wniosku o uzupełnienie musi uzupełnić wniosek, jeżeli tego nie zrobi wniosek traktuje się, jako niezłożony, a w SMK wniosek ten otrzymuje status „bez rozpoznania”.

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych nie później niż 30 dni przed datą egzaminu na stronie internetowej zamieszcza informację o dacie i miejscu egzaminu.

Komunikat sporządzono na podstawie:

Regulaminu Egzaminu Państwowego opracowanego przez Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i Położnych z dnia 30 września 2016 r.

Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r


WAŻNA INFORMACJA

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu informuje, że w związku z przejściem na nową domenę z dniem 15 kwietnia br.nastąpi zmiana adresów poczty elektronicznej.

Nowe najczęściej używane adresu e-mailowe zostają zamieszczone poniżej:

Sekretariat ogólny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu – biuro@oipip.elblag.pl

Dział Rejestrów (prawo wykonywania zawodu, rejestr praktyk zawodowych) – admin@oipip.elblag.pl

Dział Szkoleń – szkolenia@oipip.elblag.pl

Kancelaria ORzOZ – orzoz@oipip.elblag.pl

Kancelaria OSPiP – ospip@oipip.elblag.pl

Kancelaria OKR – okr@oipip.elblag.pl

Księgowość OIPiP – ksiegowosc@oipip.elblag.pl

Redakcja Biuletynu Informacyjnego – redakcja@oipip.elblag.pl

Informacja o zmianie adresów poczty elektronicznej


24.04.2019 r.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY SMK

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych przypomina, że organizatorzy kształcenia prowadzący szkolenia specjalizacyjne mają obowiązek wygenerowania Elektronicznej Karty Kształcenia (EKK) w Systemie Monitorowania Kształcenia.

Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt.2 oraz § 40 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. poz. 1761), jednym z warunków ubiegania się o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego jest złożenie wniosku (za pośrednictwem Systemu SMK), do którego należy dołączyć EKK.

Brak EKK uniemożliwi pielęgniarce, położnej złożenie wniosku o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego, a tym samym przystąpienie do egzaminu państwowego!

Ponadto karta specjalizacji z wymaganymi wpisami oraz potwierdzeniami i zaliczeniami stanowi dowód ukończenia specjalizacji.

Prosimy o szczególne zwrócenie uwagi czy organizator kształcenia dopełni obowiązku utworzenia Elektronicznej Karty Kształcenia.


05.04.2019 r.

Informujemy, że na stronie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia znajdują się następujące instrukcje dotyczące Systemu Monitorowania Kształcenia:

FAQ_SMK

https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/faq_smk_5c1a2415f4029.pdf

Instrukcje dla organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych!

https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/organizatorzy_ksztalcenia_pielegniarek_i_poloznych_5b433e4937a01.zip

Uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi na instrukcje dla organizatorów kształcenia, gdzie znajdują się informacje na temat obsługi EKK.

Instrukcje dla pielęgniarek i położnych

https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/pielegniarki_i_polozne_5b433e9991d23.zip

Wszystkie instrukcje dostępne są tutaj:

https://www.csioz.gov.pl/projekty/nasze-systemy/project/system-monitorowania-ksztalcenia-pracownikow-medycznych/

Ponadto, informujemy, że 5 kwietnia br. planowana jest aktualizacja SMK do wersji 1,30


05.04.2019 r.

Komunikat Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie spotkania dotyczącego funkcjonowania Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)

Karta zgłoszenia udziału w spotkaniu dotyczącym funkcjonowania SMK


INSTRUKCJA DLA ORGANIZATORÓW KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W SYSTEMIE SMK

Instrukcja dla organizatorów kształcenia


INSTRUKCJA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH JAK ZAPISAĆ SIĘ NA KURSY/SZKOLENIA POPRZEZ SYSTEM SMK

Na stronie http://nipip.pl/informacja-naczelnej-izby-pielegniarek-poloznych-1-maja-2017-r-zmiany-ksztalceniu-podyplomowym-pielegniarek-poloznych/ dodano instrukcję dla pielęgniarek i położnych jak zapisać się na kształcenie w SMK po założeniu konta w systemie.

Instrukcja zapisywania się na kursy szkolenia SMK


DANE KONTAKTOWE W SPRAWIE SMK

Infolinia SMK  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Pomoc techniczna w zakresie SMK:  22 59 70 921;  e-mail: smk-serwis@csioz.gov.pl

Pomoc w zakładaniu kont w systemie:

Halina Nowik tel. 55 233 98 79

Elżbieta Posel-Szczepkowska tel. 55 233 98 79

Elżbieta Kuszelewska tel. 55 233 98 79

Magdalena Budziszewska (środy i piątki) tel. 55 233 98 79


Strona logowania do SMK : https://smk.ezdrowie.gov.pl/

Więcej informacji na stronie: www.csioz.gov.pl/projekty/nasze-systemy


KOMUNIKAT CSIOZ DOTYCZĄCY PROBLEMÓW Z LOGOWANIEM DO SMK

W związku z rosnącą ilością zgłoszeń dotyczących prośby rozwiązania problemu z zalogowaniem się do Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych poprzez usunięcie i ponowne założenie konta, uprzejmie informujemy, że proces ten nie niesie za sobą rozwiązania problemu, a jedynie powoduje jego dodatkowe skomplikowanie oraz konieczność zastosowania złożonej procedury odzyskiwania dostępu do konta i systemu. W związku z powyższym w przypadku problemów z zalogowaniem lub wprowadzeniem nieprawidłowych danych uprzejmie prosimy o kontakt mailowy: smk-serwis@csioz.gov.pl lub telefoniczny: (22) 597 09 21; (22) 492 50 19; (22) 203 27 66; (22) 597 09 76; (22) 597 09 75.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać klikając w poniższy link: https://www.csioz.gov.pl/aktualnosci/


UWAGA! BARDZO WAŻNE INFORMACJE O SMK

SMK System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych jest systemem wspomagającym przebieg procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych, w tym pielęgniarek i położnych. Każda pielęgniarka i położna, która będzie chciała wziąć udział w jakiejkolwiek formie kształcenia podyplomowego będzie musiała swoje zgłoszenie przesłać poprzez SMK.  Od 1 lipca 2017 r. za pośrednictwem tego systemu będą prowadzone postępowania kwalifikacyjne dopuszczające do specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego, specjalistycznego, dokształcającego oraz składane wnioski o dopuszczenie do egzaminu państwowego. W celu dostępu do systemu SMK należy założyć i uruchomić profil zaufany ePUAP – więcej informacji o systemie ePUAP pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

Instrukcja zakładania konta ePUAP

Zakładanie konta w systemie SMK

Instrukcja założenia konta w SMK

W przypadku, gdy we wniosku nie będziemy korzystać z elektronicznego podpisu (ePUAP) – należy wybrać wersję „papierową”. Wybierając wersję papierową konieczne są dodatkowe czynności. Konieczne jest wydrukowanie wypełnionego wniosku i osobiste dostarczenie do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu ul. Morcinka 10B. Należy pamiętać o zabraniu ze sobą DOWODU OSOBISTEGO.

Zachęcamy do rejestracji w SMK w wersji elektronicznej.


Poradnik CSIOZ – SYSTEM MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA – Najczęściej zadawane pytania


SZKOLENIE Z ZAKRESU SMK

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu zaprasza osoby zainteresowane na cykl szkoleń z zakresu funkcjonowania SYSTEMU MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA (SMK). Czytaj więcej…


Podręcznik użytkownika – Wnioski o egzamin specjalizacyjny – Rola Pielęgniarka/Położna


Instrukcja dla pielęgniarek i położnych jak założyć konto w SMK.


Podręcznik użytkownika Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)


Komunikat dla Organizatorów Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w sprawie prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych za pośrednictwem SMK


Informacja Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych – od dnia 1 maja 2017 r. zmiany w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych

Link do informacji dotyczącej zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych od 1 maja 2017 r.

http://nipip.pl/informacja-naczelnej-izby-pielegniarek-poloznych-1-maja-2017-r-zmiany-ksztalceniu-podyplomowym-pielegniarek-poloznych/