http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo-izba2.jpg

Prawo wykonywania zawodu

STWIERDZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU 

Zawód pielęgniarki i położnej może wykonywać osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu stwierdzone albo przyznane przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych oraz osoba,  o której mowa w art. 24 i art. 24 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

Prawo wykonywania zawodu albo ograniczone prawo wykonywania zawodu stwierdza, na wniosek osoby zainteresowanej, okręgowa rada pielęgniarek i położnych, właściwa ze względu na miejsce przyszłego wykonywania zawodu.

Osoby, które chcą uzyskać prawo wykonywania zawodu powinni złożyć wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu wraz z następującymi załącznikami: 

 • kopia świadectwa lub dyplomu oraz suplementu – oryginał do wglądu;
 • zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym wykonywać zawód, wydane przez lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego;
 • dwa zdjęcia o wymiarach 40×50 mm;
 • dokument tożsamości – do wglądu.

Do pobrania: Wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki /pielęgniarza /położnej /położnego oraz wpis do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek/Okręgowego Rejestru Położnych prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Do pobrania: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu


SKREŚLENIE I WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH PROWADZONEGO
PRZEZ OKRĘGOWĄ RADĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU

Art. 5 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r o samorządzie pielęgniarek i położnych

1. Członkami samorządu są pielęgniarki i położne, które mają stwierdzone lub przyznane prawo wykonywania zawodu i są wpisane do rejestru prowadzonego przez właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu okręgową radę.
2. Pielęgniarka i położna stają się członkami samorządu z dniem wpisania do rejestru, o którym mowa w ust. 1.
3. Pielęgniarka i położna przestają być członkami samorządu z dniem wykreślenia z rejestru, o którym mowa w ust. 1.
4. W razie zgłoszenia zamiaru wykonywania zawodu na obszarze działania dwóch lub więcej okręgowych izb pielęgniarka i położna są obowiązane dokonać wyboru okręgowej izby, której będą członkami.
5. W przypadku zamiaru rozpoczęcia wykonywania zawodu na obszarze innej okręgowej izby, a także w przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli w wyniku tego miałoby dojść do zmiany dotychczasowej okręgowej izby, pielęgniarka i położna składają wniosek o wykreślenie ich z rejestru dotychczasowej okręgowej izby wraz z informacją o dokonanym wyborze okręgowej izby, której chcą zostać członkami.
6. Po otrzymaniu uchwały o wykreśleniu z rejestru z dotychczasowej okręgowej izby pielęgniarka i położna składają wniosek o wpis do rejestru wybranej przez siebie okręgowej izby.

Do wniosku o wpis do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek/Położnych prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu należy dołączyć:

 • uchwałę o wykreśleniu z okręgowego rejestru dotychczasowej okręgowej izby;
 • oryginał prawa wykonywania zawodu;
 • arkusz aktualizacyjny.

Do pobrania: Wniosek o wpis do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek/Położnych prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Do pobrania: Arkusz aktualizacyjny

Skreślenie z rejestru pielęgniarek/położnych następuje w przypadku: śmierci, prawomocnego pozbawienia prawa wykonywania zawodu z mocy orzeczenia sądu pielęgniarek i położnych lub wyroku sądu powszechnego, zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu, przeniesienia się na teren działania innej izby lub wykonywania zawodu wyłącznie poza granicami RP, utraty obywatelstwa polskiego, utraty pełnej zdolności do czynności prawnych.

Osoby, które chcą uzyskać skreślenie z rejestru muszą złożyć wniosek o skreślenie z rejestru wraz z oryginałem prawa wykonywania zawodu.

Do wniosku o skreślenie z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek/Położnych należy dołączyć:

 • oryginał prawa wykonywania zawodu;
 • arkusz aktualizacyjny.

Do pobrania: Wniosek o wykreślenie z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek/Położnych prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Do pobrania: Arkusz aktualizacyjny


DUPLIKAT I WYMIANA PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU

W razie utraty zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu (zagubienia, zniszczenia, kradzieży dokumentu), pielęgniarka/położna zobowiązana jest do bezzwłocznego zawiadomienia okręgowej rady, która na jej wniosek wyda zaświadczenie. Rada, po przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania wydaje na podstawie złożonego wniosku nowy druk zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu (duplikat).

Do wniosku o wydanie duplikatu zaświadczenia należy dołączyć:

 • dwa zdjęcia o wymiarach 40×50 mm;
 • arkusz aktualizacyjny;
 • dokument tożsamości do wglądu.

Do pobrania: Wniosek o wydanie duplikatu zaświadczenia w przypadku utraty zaświadczenia

Do pobrania: Arkusz aktualizacyjny

Pielęgniarka/położna, która posiada zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu, wydane przez Urząd Wojewódzki lub ORPiP na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 3 listopada 1999 r. mogą zwrócić się do właściwej okręgowej rady pielęgniarek i położnych o wydanie nowego zaświadczenia (zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej) i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek/Położnych prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.

Wymiana prawa wykonywania zawodu dokonywana jest również w przypadku osób, którym w obecnie obowiązującym druku w wyniku wielokrotności  wpisów adnotacji urzędowych brakuje miejsca oraz w przypadku oczywistych omyłek pisarskich.

Do wniosku o wymianę na nowe  zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu należy dołączyć:

 • kopię dyplomu ukończenia liceum medycznego/szkoły policealnej lub szkoły pomaturalnej – oryginał do wglądu;
 • zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu (poprzednie);
 • arkusz aktualizacyjny;
 • dwa zdjęcia o wymiarach 40×50 mm;
 • dokument tożsamości – do wglądu.

Do pobrania: Wniosek o wymianę na nowe zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki /pielęgniarza /położnej /położnego oraz wpis do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek/Położnych prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Do pobrania: Arkusz aktualizacyjny


ZAPRZESTANIE WYKONYWANIA ZAWODU

Pielęgniarka/położna na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej może złożyć oświadczenie o czasowym zaprzestaniu wykonywania zawodu, zobowiązując się jednocześnie do natychmiastowego poinformowania Okręgowej Rady o zamiarze ponownego podjęcia wykonywania zawodu. W okresie zaprzestania dokument zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pozostaje w aktach osobowych.

Do pobrania: Oświadczenie o czasowym zaprzestaniu wykonywania zawodu


WARUNKOWE PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI LUB WARUNKOWE PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU POŁOŻNEJ W OKRESIE OGŁOSZENIA STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO LUB STANU EPIDEMII W POLSCE

Warunkowe prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w Polsce może uzyskać każda osoba, niezależnie od obywatelstwa (również Polak), która uzyskała kwalifikacje pielęgniarki lub położnej poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i spełnia następujące warunki:

 • posiada dyplom pielęgniarki lub położnej;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej;
 • wykazuje nienaganną postawę etyczną.

Więcej informacji nt. niezbędnych dokumentów i procedury postępowania dostępnych jest na stronie:  https://www.gov.pl/web/zdrowie/uzyskaj-prawo-wykonywania-zawodu-pielegniarki-lub-poloznej-na-okreslony-zakres-czynnosci-zawodowych-czas-i-miejsce-zatrudnienia-w-polsce

Dodatkowych informacji udziela Departament Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia tel. (22) 63 49 858 Sekretariat;  e-mail: dep-rkm@mz.gov.pl

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji od Ministra Zdrowia okręgowa rada pielęgniarek i położnych przyznaje warunkowe prawo wykonywania zawodu i wydaje dokument „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza” albo „Prawo wykonywania zawodu położnej/położnego”.

WNIOSEK O PRZYZNANIE WARUNKOWEGO PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA /POŁOŻNEJ /POŁOŻNEGO ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH

Korespondencja dotycząca kwestii zatrudnienia pielęgniarek posiadających warunkowe prawo wykonywania zawodu pielęgniarki w podmiotach leczniczych poza oddziałami covidowymi

Pismo NRPiP z dnia 14.06.2021 r

Odpowiedź Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w MZ w sprawie pielęgniarek posiadających warunkowe prawo wykonywania zawodu pielęgniarki


PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU NA OKREŚLONY ZAKRES CZYNNOŚCI ZAWODOWYCH, OKRES I MIEJSCE ZATRUDNIENIA W PODMIOCIE WYKONUJACYM DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

Prawo wykonywania zawodu na określony zakres czynności zawodowych, okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie wykonującym działalność leczniczą może otrzymać każda osoba, niezależnie od obywatelstwa (również Polak), która uzyskała kwalifikacje pielęgniarki lub położnej poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i spełnia następujące warunki:

 • posiada dyplom pielęgniarki lub położnej;
 • uzyskała zaświadczenie od podmiotu wykonującego działalność leczniczą w Polsce, który zamierza ją zatrudnić;
 • ma co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe jako pielęgniarka lub położna, uzyskane w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających uzyskanie zaświadczenia od podmiotu wykonującego działalność leczniczą w Polsce.

Więcej informacji nt. niezbędnych dokumentów i procedury postępowania dostępnych jest na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/uzyskaj-prawo-wykonywania-zawodu-pielegniarki-lub-poloznej-na-okreslony-zakres-czynnosci-zawodowych-czas-i-miejsce-zatrudnienia-w-polsce

Dodatkowych informacji udziela Departament Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia tel. (22) 63 49 858 Sekretariat;  e-mail: dep-rkm@mz.gov.pl

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji od Ministra Zdrowia okręgowa rada pielęgniarek i położnych przyznaje  prawo wykonywania zawodu i wydaje dokument „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza” albo „Prawo wykonywania zawodu położnej/położnego” i wpisuje pielęgniarkę albo położną do rejestru, o którym mowa w art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

WNIOSEK O PRZYZNANIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/ PIELĘGNIARZA/ POŁOŻNEJ/ POŁOŻNEGO NA OKREŚLONY ZAKRES CZYNNOŚCI, OKRES I MIEJSCE ZATRUDNIENIA W PODMIOCIE WYKONUJĄCYM DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH


WERYFIKACJA POSIADANIA PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELEGNIARKI/POŁOŻNEJ

Na podstawie art. 44 ust.2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej część danych zawartych w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Weryfikacja posiadania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej – kliknij tutaj


Przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu zawodu – wyjaśnienia MZ

Pismo NIPiP dotyczące wejścia w życie art. 26b ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Odpowiedź z Departamentu Pielęgniarek i Położnych MZ dotyczące wyjaśnienia wątpliwości związanych z interpretacją zapisu art. 26b ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej


07.11.2019 r. 

WAŻNY KOMUNIKAT MINISTERSTWA ZDROWIA DOTYCZĄCY REKRUTACJI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I POŁOŻNICTWO

„Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej zawody pielęgniarki i położnej są samodzielnymi zawodami medycznymi. W związku z powyższym nie jest możliwe, aby osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo kształciły się na studiach drugiego stopnia na kierunku położnictwo i po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku położnictwo wystąpiły do okręgowej izby pielęgniarek i położnych o wydanie prawa wykonywania zawodu położnej. Ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku położnictwo przez osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo nie upoważnia tych osób do otrzymania prawa wykonywania zawodu położnej, ponieważ nie ukończyły one pełnego cyklu kształcenia w zawodzie położnej, określonego w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.”

Pełna treść dostępna na stronie Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ws-planowanego-prowadzenia-rekrutacji-na-studia-drugiego-stopnia


JAK PIELĘGNIARKA/POŁOŻNA Z UKRAINY MOŻE UZYSKAĆ W POLSCE PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ?


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej


Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (t.j. Dz.U. 2018, poz. 916)


Odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia w kwestii kształcenia na studiach pomostowych pielęgniarek z Ukrainy


Jakie obecnie obowiązują zasady uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez pielęgniarki w Polsce


Komunikat Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dla pielęgniarek i położnych, które ukończyły liceum medyczne, szkołę policealną lub pomaturalną i nie uzyskały stwierdzenia prawa wykonywania zawodu przed dniem 1 stycznia 2012r. 


Stanowisko nr 25 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie braku możliwości przyznania przez okręgową radę pielęgniarek i położnych prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej cudzoziemcom


OBOWIĄZEK AKTUALIZACJI DANYCH

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych. W szczególności aktualizacji podlegają informacje dotyczące: zmiany nazwiska, ukończenia studiów wyższych, ukończenia kursów i specjalizacji, miejsca zamieszkania, rozpoczęcia i ustania zatrudnienia, zmiany miejsca pracy, utraty dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu. Obowiązek aktualizowania danych nakłada na nas ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych – art. 11 ust.2 pkt.5.

Pielęgniarki i położne wpisane do rejestru obowiązane są do niezwłocznego zawiadomienia właściwej okręgowej rady o przedmiotowych zmianach w terminie 14 dni od ich powstania – art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

Aktualizacja danych zawartych w rejestrze następuje na podstawie arkuszy aktualizacyjnych, znajdujących się w zakładce Druki do pobrania.


PRZERWA W WYKONYWANIU ZAWODU PIELĘGNIARKI, POŁOŻNEJ

Zgodnie z zapisem art. 26.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz.U. 2018 rok, poz. 123) pielęgniarka lub położna, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierzają podjąć jego wykonywanie, mają obowiązek zawiadomić o tym właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych i odbyć trwające nie dłużej niż 6 miesięcy przeszkolenie pod nadzorem innej osoby uprawnionej do wykonywania odpowiednio zawodu pielęgniarki lub położnej, legitymującej się co najmniej 5- letnim doświadczeniem zawodowym, zwanej dalej „opiekunem”. Opiekuna wskazuje kierownik podmiotu, w którym odbywa się przeszkolenie.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych określa miejsce, czas trwania i program przeszkolenia dla pielęgniarki i położnej.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych uchwałą Nr 135/VI/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. przyjęła ramowy program przeszkolenia, sposób i tryb odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę lub położną, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat. (zmiany uchwała Nr 352/VI/15 NRPiP  z dnia 24.06.2015 r. oraz uchwała Nr 380/VI/15 NRPiP z dnia 16.12.2015 r.)


Uchwała Nr 186/VII/18 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz zaliczania przeszkolenia przez pielęgniarkę lub położną, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat


WNIOSEK o skierowanie na przeszkolenie pielęgniarki/położnej, w związku z nie wykonywaniem zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat.