http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2016/02/12.png

Prawo wykonywania zawodu

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jednolity)


Jakie obecnie obowiązują zasady uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez pielęgniarki w Polsce


Komunikat Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dla pielęgniarek i położnych, które ukończyły liceum medyczne, szkołę policealną lub pomaturalną i nie uzyskały stwierdzenia prawa wykonywania zawodu przed dniem 1 stycznia 2012r. 


Stanowisko nr 25 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie braku możliwości przyznania przez okręgową radę pielęgniarek i położnych prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej cudzoziemcom


OBOWIĄZEK AKTUALIZACJI DANYCH

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych. W szczególności aktualizacji podlegają informacje dotyczące: zmiany nazwiska, ukończenia studiów wyższych, ukończenia kursów i specjalizacji, miejsca zamieszkania, rozpoczęcia i ustania zatrudnienia, zmiany miejsca pracy, utraty dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu. Obowiązek aktualizowania danych nakłada na nas ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych – art. 11 ust.2 pkt.5.

Pielęgniarki i położne wpisane do rejestru obowiązane są do niezwłocznego zawiadomienia właściwej okręgowej rady o przedmiotowych zmianach w terminie 14 dni od ich powstania – art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

Arkusz aktualizacyjny danych osobowych stanowi załącznik Nr 5.


Prawo wykonywania zawodu

Zasady nadawania uprawnień do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej reguluje ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j.Dz.U. 2016 rok, poz. 1251).

Zgodnie z art. 28 w/w ustawy, prawo wykonywania zawodu PIELĘGNIARKI przysługuje osobie:

 1. posiadającej świadectwo lub dyplom ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej bądź uzyskane w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej świadectwo lub dyplom, pod warunkiem że dyplom lub świadectwo zostały uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne ze świadectwem ukończenia szkoły pielęgniarskiej lub dyplomem, zgodnie z odrębnymi przepisami, oraz że spełniają minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej;
 2. posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. której stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu pielęgniarki;
 4. która wykazuje nienaganną postawę etyczną.

Problematykę dotyczącą przyznania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki obywatelowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej reguluje art. 29 przedmiotowej ustawy. Zagadnienia dotyczące przyznania prawa wykonywania zawodu cudzoziemcowi wskazane zostały w art. 35 i 36 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

Zgodnie z art. 31 wyżej cyt. ustawy, prawo wykonywania zawodu POŁOŻNEJ przysługuje osobie:

 1. posiadającej świadectwo lub dyplom ukończenia polskiej szkoły położnych bądź uzyskane w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, pod warunkiem że dyplom lub świadectwo zostały uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne ze świadectwem ukończenia szkoły położnych lub dyplomem, zgodnie z odrębnymi przepisami, oraz że spełniają minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej;
 2. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. której stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu położnej;
 4. która posiada nienaganną postawę etyczną.

Zagadnienia dotyczące przyznania prawa wykonywania zawodu położnej obywatelowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej wskazane zostały w art. 32 przedmiotowej ustawy. Zagadnienia dotyczące przyznania prawa wykonywania zawodu położnej cudzoziemcowi wskazane zostały w art. 35, 36 ustawy.

STWIERDZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU

Zawód pielęgniarki i położnej może wykonywać osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu stwierdzone albo przyznane przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych. Osobie posiadającej prawo wykonywania zawodu przysługuje prawo posługiwania się tytułem zawodowym „pielęgniarka” albo „pielęgniarz”, „położna” albo „położny”.  Tytuł ten podlega ochronie prawnej. Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j.Dz.U. 2016 rok, poz. 1251) prawo wykonywania zawodu albo ograniczone prawo wykonywania zawodu stwierdza, na wniosek osoby zainteresowanej, okręgowa rada pielęgniarek i położnych, właściwa ze względu na miejsce przyszłego wykonywania zawodu. Stwierdzenie prawa wykonywania zawodu albo odmowa stwierdzenia tego prawa odbywa się w drodze uchwały podjętej przez okręgową radę pielęgniarek i położnych. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, na podstawie uchwał o stwierdzeniu lub przyznaniu prawa wykonywania zawodu okręgowa rada pielęgniarek i położnych dokonuje wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych i wydaje dokument: „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki”, „Prawo wykonywania zawodu położnej”, „Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki”albo „Ograniczone prawo wykonywania zawodu położnej”. W przypadku utraty  w/w dokumentu właściwa okręgowa rada pielęgniarek i położnych wydaje na wniosek pielęgniarki lub położnej duplikat utraconego dokumentu (art 41.1.1a w.cyt.ustawy).

Prawo wykonywania zawodu albo ograniczone prawo wykonywania zawodu wygasa w przypadku:

 1. śmierci,
 2. zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu,
 3. utraty prawa wykonywania zawodu w wyniku prawomocnego orzeczenia przez sąd środka karnego polegającego na zakazie wykonywania zawodu,
 4. utraty obywatelstwa polskiego, obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo cofnięcia zezwolenia na osiedlenie się,
 5. cofnięcia statusu rezydenta długoterminowego WE w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach,
 6. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
 7. upływu czasu, na jaki zostało przyznane.

WPIS I SKREŚLENIE Z REJESTRU

Zagadnienia dotyczące wpisu lub wykreślenia z rejestru prowadzonego przez właściwą Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych reguluje ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. 2011 rok Nr 174, poz. 1038 ze zm.).

Zgodnie z art. 5 w/w ustawy:

1. Członkami samorządu są pielęgniarki i położne, które mają stwierdzone lub przyznane prawo wykonywania zawodu i są wpisane do rejestru prowadzonego przez właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu okręgową radę.

2. Pielęgniarka i położna stają się członkami samorządu z dniem wpisania do rejestru, o którym mowa w ust. 1.

3. Pielęgniarka i położna przestaje być członkami samorządu z dniem wykreślenia z rejestru, o którym mowa w ust.1.

4. W razie zgłoszenia zamiaru wykonywania zawodu na obszarze działania dwóch lub więcej okręgowych izb pielęgniarek i położnych pielęgniarka i położna są obowiązane dokonać wyboru okręgowej izby, której będą członkami.

5. W przypadku zamiaru rozpoczęcia wykonywania zawodu na obszarze innej okręgowej izby, a także w przypadku, o którym mowa w ust. 4,  jeżeli w wyniku tego miałoby dojść do zmiany dotychczasowej okręgowej izby, pielęgniarka i położna składają wniosek o wykreślenie ich z rejestru dotychczasowej okręgowej izby wraz z informacją o dokonanym wyborze okręgowej izby, której chcą zostać członkami.

6. Po otrzymaniu uchwały o wykreśleniu z rejestru z dotychczasowej okręgowej izby pielęgniarka i położna składają wniosek o wpis do rejestru wybranej przez siebie okręgowej izby.

7. W przypadku wykonywania zawodu wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pielęgniarka i położna składają wniosek o wykreślenie z rejestru wraz z informacją o miejscu wykonywania zawodu.

Osoba zainteresowana uzyskaniem wpisu do rejestru prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu składa w Biurze Izby następujące dokumenty:

 1. wniosek o  wpis do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu,
 2. arkusz zgłoszeniowy,
 3. dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej/ szkoły położnych,
 4. dyplom studiów wyższych – jeśli posiada,
 5. suplement do dyplomu – jeśli został wydany,
 6. zaświadczenie o ukończonej specjalizacji – jeśli posiada,
 7. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu,
 8. kopia dowodu tożsamości – oryginał do wglądu,
 9. oryginał zaświadczenia „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” lub „Prawo wykonywania zawodu położnej”.

Osoba zainteresowana uzyskaniem skreślenia z rejestru prowadzonego w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Elblągu składa w Biurze Izby następujące dokumenty:

 1. wniosek o wykreślenie z rejestru,
 2. oryginał zaświadczenia „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” lub „Prawo wykonywania zawodu położnej”.

PRZERWA W WYKONYWANIU ZAWODU PIELĘGNIARKI, POŁOŻNEJ

Zgodnie z zapisem art. 26.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz.U. 2016 rok, poz. 1251) pielęgniarka lub położna, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierzają podjąć jego wykonywanie, mają obowiązek zawiadomić o tym właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych i odbyć trwające nie dłużej niż 6 miesięcy przeszkolenie pod nadzorem innej osoby uprawnionej do wykonywania odpowiednio zawodu pielęgniarki lub położnej, legitymującej się co najmniej 5- letnim doświadczeniem zawodowym, zwanej dalej „opiekunem”. Opiekuna wskazuje kierownik podmiotu, w którym odbywa się przeszkolenie.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych określa miejsce, czas trwania i program przeszkolenia dla pielęgniarki i położnej.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych uchwałą Nr 135/VI/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. przyjęła ramowy program przeszkolenia, sposób i tryb odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę lub położną, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat. (zmiany uchwała Nr 352/VI/15 NRPiP  z dnia 24.06.2015 r. oraz uchwała Nr 380/VI/15 NRPiP z dnia 16.12.2015 r.)

DRUKI DO POBRANIA

Uchwała Nr 147/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 381/VII/2015 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania i przyznawania prawa wykonywania zwodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia rejestru pielęgniarek i rejestru położnych przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych

Tekst jednolity uchwały Nr 381/VI/2015 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania i przyznawania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia rejestru pielęgniarek i rejestru położnych przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych


Załącznik Nr 1 – Wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu Pielegniarki/położnej i wpis do okręgowego rejestru


Załącznik Nr 2 – Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej albo ograniczonego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej osobie nie będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz wpisanie do okręgowego rejestru


Załącznik Nr 3 – Wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej osobie, będącej obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz wpisanie do okręgowego rejestru


Załącznik Nr 4A – Wniosek o wpis do okręgowego rejestru


Załącznik Nr 4B – Wniosek o wykreślenie z okręgowego rejestru


Załącznik Nr 4C – Wniosek o wydanie duplikatu zaświadczenia w przypadku utraty zaświadczenia


Załącznik Nr 5 – Arkusz zgłoszeniowy/aktualizacyjny danych osobowych w okręgowym rejestrze


Załącznik Nr 6 – Tabela kodów okręgowych izb pielęgniarek i położnych


Załącznik Nr 7A – Oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej


Załącznik 7B – Oświadczenie o podjęciu wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej


Załącznik Nr 8 – Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej


Załącznik Nr 9 – Wniosek o wydanie nowego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej i wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych (dot. osób, które posiadają prawo wykonywania zawodu wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, tj. przed dniem 3 listopada 1999 r.)


Uchwała Nr 186/VII/18 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz zaliczania przeszkolenia przez pielęgniarkę lub położną, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat


WNIOSEK o skierowanie na przeszkolenie pielęgniarki/położnej , w związku z nie wykonywaniem zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat.