http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2020/02/logo-nowymail-1.png

Pomoc socjalna

20.12.2018 r.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie zmieniony Regulamin przyznawania zapomóg losowych dla członków samorządu zawodowego. Prosimy o zapoznanie się z treścią załączonych dokumentów:

Uchwała Nr 239/VII/18 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania zapomóg losowych dla członków samorządu zawodowego

Regulamin przyznawania zapomóg losowych dla członków samorządu zawodowego

Wniosek o udzielenie zapomogi losowej z funduszu OIPiP w Elblągu

Oświadczenie o przesłaniu zapomogi na konto bankowe

Wniosek o udzielenie zapomogi losowej z funduszu OIPiP w Elblągu wraz z oświadczeniem w celu przekazania kwoty zapomogi na wskazane konto bankowe (plik do edytowania)


Komisja ds. Socjalno-Bytowych działająca przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Elblągu przyznaje zapomogi losowe członkom naszej izby, regularnie opłacającym składki członkowskie przez okres co najmniej 2 lat. Prawo do korzystania z funduszu zapomóg przysługuje jeden raz w trakcie trwania kadencji.

Pomoc materialna udzielana jest w przypadkach losowych, takich jak:  klęski żywiołowe, wybuch gazu, kradzież, udokumentowana długotrwała choroba członka samorządu lub jego najbliższej rodziny pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym. Uchwałą Nr 42/VII/15 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania zapomóg losowych dla członków samorządu zawodowego zwiększono wysokość zapomóg losowych do kwoty 1.500,00 zł.

Pomoc socjalna przyznawan jest zgodnie z obowiązującym regulaminem.

Aby wnioskować o pomoc socjalną konieczne jest złożenie w Biurze OIPiP w Elblągu odpowiedniego wniosku wraz z dołączeniem stosownych dokumentów. Dokumenty można składać osobiście, za pośrednictwem pełnomocnego przedstawiciela ORPiP lub nadesłać pocztą.

W załączeniu:

Uchwała Nr 42/VII/15 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania zapomóg losowych dla członków samorządu zawodowego

Regulamin przyznawania zapomóg losowych dla członków samorządu zawodowego

Wniosek o udzielenie zapomogi losowej z funduszu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu