http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo-izba2.jpg

Inter Polska z OIPiP w Elblągu

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu wykupiła dla zrzeszonych pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych GRUPOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ.

POLISA PM_T 136203541.

Okres ubezpieczenia: 01.05.2021 r. do 30.04.2022 r.

Suma Gwarancyjna: równowartość 5.000 EURO na jedno i wszystkie zdarzenia.

Dobrowolne Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej zapewnia pełną ochronę w zakresie szkód w mieniu lub na osobie wyrządzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez Pielęgniarkę, Pielęgniarza, Położną lub Położnego w okresie ubezpieczenia i zgłoszonych w okresach ustawowych.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje między innymi szkody:

  • będące następstwem udzielania albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej,
  • powstałe w wyniku przeniesienia chorób zakaźnych lub zatruć pokarmowych na pacjenta,
  • wynikłe z rażącego niedbalstwa,
  • podczas udzielania pierwszej pomocy,
  • powstałe podczas praktyk studenckich i staży oraz praktyk zawodowych w ramach specjalistycznych kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych,
  • szkody w mieniu pacjenta.

Potrzebujesz dowiedzieć się więcej lub wsparcia w zgłoszeniu szkody?

Skontaktuj się ze specjalistą z zakresu ubezpieczeń medycznych p. Gabrielą Depka-Wierzbicką, telefonicznie: 602 845 633 lub mailowo:gabrielawierzbicka@wp.pl

Ogólne Warunki Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych