http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo-izba2.jpg

WIELKI PROTEST PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA WARSZAWA 11.09.2021 r.

WIELKI PROTEST PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA WARSZAWA – 11 09.2021 R.

11 września 2021roku w Warszawie rozpoczął się protest pracowników ochrony zdrowia. Po raz pierwszy połączył siły wszystkich zawodów medycznych i różne ich reprezentacje. W zorganizowanej demonstracji udział wzięli członkowie organizacji zrzeszających pielęgniarki, położne, lekarzy, farmaceutów, stomatologów, techników medycznych, laborantów, ratowników medycznych.

Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu reprezentowała grupa 35 osób.  Ubrani byliśmy w koszulki z napisem pielęgniarka, pielęgniarz, położna. Wszystkie pielęgniarki i położne  miały czepki, a mężczyźni przypinki.

Wielotysięczna manifestacja wyruszyła w południe z placu Krasińskich przed kancelarię premiera – gdzie bezpośredni dostęp do KPRM był odgrodzony policyjnym kordonem i barierkami.  Nie dano szansy wejścia delegacji protestujących grup zawodowych do Kancelarii Premiera Rady Ministrów
i złożenia postulatów. Nie było możliwości porozmawiania z żadnym przedstawicielem rządu.

Przemarsz ulicami Warszawy trwał kilka godzin. Na tym jednak protest się nie kończy. Obecnie w Alejach Ujazdowskich, w pobliżu mieszczącej się po drugiej stronie KPRM powstało „białe miasteczko 2.0” – pod hasłem Polska ochrona zdrowia umiera z przepracowania. Miasteczko to powstało na wzór tego, które powstało w czasie protestu pielęgniarek i położnych w 2007 r. Codziennie odbywają się tam konferencje prasowe, protestujący medycy udzielają zainteresowanym porad. Ustalono dni tematyczne z udziałem poszczególnych grup zawodowych:

12.09.2021 – dzień pielęgniarstwa i położnictwa

13.09.2021 – dzień psychiatrii

14.09.2021 – dzień chirurgii, ortopedii, rehabilitacji, transplantologii

15.09.2021 – dzień chorób wewnętrznych, geriatrii i specjalizacji  pokarmowych

16.09.2021 – dzień onkologii i patomorfologii

17.09.2021 – dzień ratownictwa

18.09.2021 – dzień innych zawodów medycznych

11 września 2021 r. w wielkim proteście pracowników ochrony zdrowia, uczestniczyło ok. 30 tysięcy osób reprezentujących różne zawody medyczne.

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu uczestnikom protestu z terenu działania naszej izby serdecznie dziękujemy za pomoc, motywację, zaangażowanie i obecność w Warszawie.

Razem jesteśmy silniejsi!

Przypominamy główne postulaty Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno- Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia przedstawił osiem postulatów.

  1. Natychmiastowa zmiana ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.
  2. Realny wzrost świadczeń medycznych oraz ryczałtów o 30% oraz dobrokaretki w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne o 80% od 1 października 2021 r. oraz zobowiązanie AOTMiT do przeprowadzenia ponownej wyceny wszystkich świadczeń do 30 listopada 2022 r.
  3. Zatrudnienie dodatkowych pracowników obsługi administracyjnej i personelu pomocniczego (sekretarki medyczne, rejestratorki, opiekunowie medyczni) oraz wprowadzenie norm zatrudnienia uzależnionych od liczby pacjentów.
  4. Zapewnienie zawodom medycznym statusu funkcjonariusza publicznego i stworzenie systemu ochrony pracowników przed agresją słowną i fizyczną pacjentów.
  5. Stworzenie na warunkach chroniących medyków i pacjentów odpowiedniego systemu rejestrowania zdarzeń medycznych niepożądanych (no-fault).
  6. Rezygnacja z tworzenia nowych zawodów medycznych przy jednoczesnym efektywniejszym wykorzystaniu obecnych zawodów medycznych poprzez stworzenie im możliwości kształcenia podyplomowego i specjalizacyjnego rozszerzającego ich kompetencje.
  7. Wprowadzenie urlopów zdrowotnych po 15 latach pracy zawodowej.
  8. Ustalenie ustaw o medycynie laboratoryjnej, zawodzie ratownika medycznego i innych zawodach medycznych.