http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo-izba2.jpg

Wysokość składki członkowskiej i opłat obowiązujących w 2024 r.

Wysokość składki członkowskiej w 2024 r.

Informujmy, że w dniu 22 stycznia 2024 roku ukazało się Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale 2023 roku, które wyniosło – 7 767,61 zł.

Zgodnie z powyższym, składka członkowska dla pielęgniarek, położnych:

Od 1 stycznia 2024 r. roku wynosi – 58,26 zł miesięcznie.

Dotyczy pielęgniarek, położnych:

  1. wykonujących zawód w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej,
  2. innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek (poza zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, na podstawie stosunku służbowego lub wykonujących zawód wyłącznie na podstawie umowy zlecenia),
  3. pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (które nie złożyły wniosku o wykreślenie z okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych).

Wysokość opłaty za wpis do rejestru pielęgniarki/położnej zamierzającej wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej wynosi – 149,00 zł. Wysokość opłaty za zmianę wpisu w rejestrze – 74,50 zł.

Pismo Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie wysokości opłat obowiązujących w 2024 roku